CS

stav {mužský rod }

volume_up
1. generál
stav (také: situace, stát, země)
volume_up
state {podstatné jméno}
Celkový stav rozpočtů, jakožto i efektivnost investic budeme nadále monitorovat.
We will monitor general state budgets as well as the efficiency of investment.
Stav demokracie v jednom členském státě Evropské unie se ostatních členských států týká.
The state of democracy in a Member State of the EU does concern the other Member States.
Stav transatlantických vztahů v důsledku voleb v USA (rozprava)
The state of transatlantic relations in the aftermath of the US elections (debate)
Pochopit správně stav věcí neznamená kapitulovat, ale prokázat zdravý rozum.
To recognise the situation is not to be defeatist, but rather to show good sense.
Dvojnásobný počet vražd souvisejících s drogovým násilím představuje znepokojivý stav.
The doubling in murders related to drug violence is a worrying situation.
Samozřejmě má tento stav závažné důsledky pro průměrného spotřebitele.
Of course, this situation also has serious consequences for the average consumer.
stav (také: postavení, status, statut, věhlas)
volume_up
status {podstatné jméno}
Následující tabulka popisuje význam jednotlivých barev na panelu Stav zabezpečení.
The following table describes what the Security Status bar colors mean.
Ve skupinovém rámečku Stav zařízení zkontrolujte, zda zařízení pracuje správně.
Under Device status, check to see that the device is working properly.
Chcete-li zjistit stav aktivace systému Windows, postupujte následujícím způsobem:
To check your Windows activation status, do the following:
stav (také: kondice, podmínka, postavení)
volume_up
condition {podstatné jméno}
Umožnilo by to objektivně posoudit jejich stav a pomohlo by to v dalších jednáních.
This would enable an objective assessment of their condition and help in further negotiations.
Konec konců, teploměr není lék a stav pacienta zjevně ještě zhoršuje.
After all, the thermometer is no drug and is obviously making the patient's condition even worse.
Již několik desetiletí se jedná o známý fakt, a tento chronický stav přetrvává na obou stranách.
That has been a fact of life for decades, and this chronic condition is prevalent on both sides.
volume_up
value {podstatné jméno}
Hodnota měny musí odrážet zdravotní stav hospodářství, jemuž slouží.
The value of a currency must reflect the state of health of the economy it serves.
Hodnota měny by měla odrážet stav státního hospodářství.
The value of a currency should reflect the condition of a state's economy.
Hodnota měny by měla odrážet relativní hodnotu dovozu a vývozu země - stav ekonomiky.
A currency value should reflect the relative value of a country's imports and exports - the state of its economy.
Soudce poté vypracuje shrnutí těchto vyjádření a písemně zhodnotí právní stav případu.
The judge then writes a summary of these statements and the case's legal background.
mohla by Komise odpovědět na následující otázky: Jaký je současný stav jednání uvedených v bodě 3 společného prohlášení?
Will the Commission say: What stage has been reached in negotiations on point (3) of the Joint Statement?
stav (také: institut, katedra, ústav)
volume_up
institute {podstatné jméno}
Konala se tam rovněž konference na téma stav Evropské unie, na níž jsem se setkal se studenty Evropského univerzitního institutu.
A conference on the subject of the state of the European Union took place there too, and I met students from the European University Institute.
Pokud jde o nanomateriály, zdůrazňuji, že Komise se staví kladně k požadavku Evropského parlamentu na systematické označování všech potravin obsahujících nanomateriály.
Turning to nanomaterials, I underline that the Commission is considering the EP's request for the systematic labelling of all food containing nanomaterials with a favourable disposition.
Z tohoto důvodu je důležité navýšit stav zaměstnanců ombudsmana, máme-li zmínit jen jeden ohled.
This is why it is important to increase the staff of the Ombudsman, just to mention one aspect.
Institucionální aspekty vytvoření evropské služby vnější akce - Vytvoření evropské služby vnější akce: stav vyjednávání s členskými státy (rozprava)
The institutional aspects of the creation of a European external action service - Creation of a European external action service: State of the negotiations with Member States (debate)
Bohužel se k tomuto Evropská komise staví nevšímavě, přestože mnozí kolegové poslanci zdůraznili negativní aspekty radikálního omezování emisí CO2.
Unfortunately, the European Commission has not taken any notice, even though numerous fellow Members have highlighted the negative aspects of radically limiting CO2 emissions.
2. "tkalcovský"
stav
volume_up
loom {podstatné jméno}

Příklady použití pro "stav" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTento stav přinese výhody oběma stranám z krátkodobého i dlouhodobého hlediska.
Such a development would benefit both parties in the short and long term alike.
CzechCelkový stav rozpočtů, jakožto i efektivnost investic budeme nadále monitorovat.
We will monitor general state budgets as well as the efficiency of investment.
CzechJedním z faktorů, jež tento stav způsobily je ... společná zemědělská politika.
One factor causing of this state of affairs is ... the common agricultural policy.
CzechNaše aktivity v Libyi odhalí skutečný stav naší bezpečnostní a obranné politiky.
Our actions in Libya will show the actual state of our security and defence policy.
CzechVíme, že stav mnoha populací ryb je po desetiletích nadměrného rybolovu nízký.
We know that fish stocks are low in many cases, after decades of over-fishing.
CzechDnešní zpráva, že výjimečný stav bude odvolán, je rovněž pozitivním znakem.
Today's news that the state of emergency will be lifted is also a positive sign.
CzechUplynulých šest měsíců však bohužel tento stav naší zahraniční politiky neukončilo.
The last six months of foreign policy have, unfortunately, not put a stop to this.
CzechPochopit správně stav věcí neznamená kapitulovat, ale prokázat zdravý rozum.
To recognise the situation is not to be defeatist, but rather to show good sense.
CzechTento stav mají na svědomí sociálně-ekonomické podmínky, a nikoli biologické faktory.
The situation is caused by socio-economic conditions, not by biological factors.
CzechZměnit současný stav je obtížné, vytvoření něčeho pozitivního je ještě těžší.
Changing the status quo is difficult; building something positive is even more so.
CzechV souvislosti s tím je rovněž třeba zjistit, jaký je současný stav bezpečnosti.
In this connection it is also relevant to ask how things stand with regard to safety.
CzechZa tento stav však nemůžeme vinit dělníky, drobné zemědělce nebo podnikatele.
However, we cannot blame workers, smallholders or entrepreneurs for this situation.
CzechChudoba je také stav mysli spojený se ztrátou důstojnosti a pocity ponížení.
Poverty is also the state of mind associated with loss of dignity and humiliation.
CzechA v průběhu dalších jeden a půl až dvou hodin, se její stav začal zlepšovat.
And over the course of the next hour and a half or two, she started to feel better.
CzechTakové absurdní přirovnání však pouze ukazuje na stav mysli osoby, která jej činí.
But such a ludicrous comparison just shows the state of mind of the person making it.
CzechJe politováníhodné, že současný stav nepřináší nikomu užitek, nejméně pak lidem.
It is a sorry state of affairs that no one benefits from this, the people least of all.
CzechTo znamená převážně v těch částech Evropy, ve kterých nehrozí stav ohrožení.
That is mostly in this part of Europe, where there is no emergency situation.
CzechByl to výjimečný stav, museli jsme mu čelit se zdravým rozumem a chtěli jsme pomoci.
It was an emergency, we had to face it with common sense and we have tried to help.
CzechVím, že jste řekla, že jsme učinili pokrok, ale vytváříme skutečně ideální stav?
I know you said we have made progress, but are we getting to the really ideal situation?
CzechNicméně některé z těchto otázek poukazují na špatný stav v dané oblasti.
Nevertheless, some of these things highlight where something is in a bad state.