CS

spousta {ženský rod}

volume_up
spousta (také: los, množství, moc, parcela)
volume_up
lot {podstatné jméno}
Především díky globalizaci spousta tohoto vybavení zlevnila.
Largely through globalization, a lot of this equipment has got a lot cheaper.
Byla to spousta vzteku, choromyslný humor, hodně pozornosti, rozhořčení.
It was a lot of anger, insane humor, a lot of attention, outrage.
Pane předsedající, dnes večer tu zazněla spousta zajímavých věcí.
Mr President, a lot of interesting things have been said here this evening.
spousta (také: hojnost, množství)
volume_up
plenty {podstatné jméno}
V současném programovém plánování existuje pro tento účel spousta příležitostí.
There are plenty of opportunities for this in ongoing programme planning.
Ve zprávě je spousta praktických návrhů, které by se mohly převést do praxe.
There are plenty of practical suggestions in the report and they could be put into operation.
Existuje spousta důvodů, proč by se Evropa měla víc zapojit do oblasti veřejného zdraví.
There are plenty of reasons for more European involvement in the area of public health.
spousta (také: hmota, hmotnost, masa)
volume_up
mass {podstatné jméno}
spousta
volume_up
host of {podstatné jméno}
I kdyby se Rada rozhodla připojit, stejně by zůstala spousta mezer.
Even if the Council were to come on board, a whole host of loopholes would still exist.
spousta (také: chomáč, hejno, houf, roj)
volume_up
flock {podstatné jméno}
spousta (také: velké množství)
volume_up
multitude {podstatné jméno}
spousta (také: přehršel)
volume_up
plethora {podstatné jméno}
spousta
volume_up
scads {podstatné jméno}
spousta (také: masa)
volume_up
large quantity {podstatné jméno}
spousta (také: hromada)
spousta
volume_up
sea of sth {podstatné jméno}

Příklady použití pro "spousta" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechKromě toho se spousta mladých lidí navrací v době této krize opět k zemědělství.
What is more, at this time of crisis, many young people want to return to farming.
CzechSpousta lidí věří, že řízení auta je činnost výhradně určená pro ty, kteří vidí.
Many believe driving is an activity solely reserved for those who can see.
CzechSpousta společností vyjádřila své obavy v souvislosti s náklady na jejich vykonávání.
A number of companies have raised concerns over the cost of implementation.
CzechMohu vás ujistit, že takových vůdců je spousta, a já jich znám mnoho osobně.
I can assure you that there are many such leaders, and I personally know a large number.
CzechSpousta programů je navržena tak, aby se spouštěly automaticky při spuštění Windows.
Many programs are designed to start automatically when Windows starts.
CzechA musím říci, že spousta z nich teď hraje v profesionálních orchestrech po celém světě.
And I have to say, many of them now in the professional orchestras throughout the world.
CzechJe k dispozici spousta programů na světě, které se na toto specializují.
There are about a half a dozen programs in the world right now that are focused on this.
CzechSpousta webových prohlížečů nabízí funkce zabezpečení, které pomáhají bezpečně procházet web.
Many web browsers have security features that help you browse the web safely.
CzechProblémem je, že spousta lidí vykládá o rovnováze osobního a pracovního života spoustu nesmyslů.
But the trouble is so many people talk so much rubbish about work-life balance.
CzechJe na něm spousta pák, kuličkových ložisek, měřidel a dalších součástí.
And it has all kinds of levers and ball-bearings and gadgets and gauges.
CzechMůžete vidět toto velké přepravní letiště, kde se děje spousta věcí.
You can see this is a major shipping airport, and there's all kinds of activity there.
CzechV odstraňování genderové nerovnosti nás tedy čeká ještě spousta práce.
A great deal of work is still needed to put an end to gender inequality.
CzechVšechny příběhy, které vyprávíme, a samozřejmě TED je velký memfest, spousta memů.
All the stories that we're telling -- well, of course, TED is a great meme-fest, masses of memes.
CzechUdálosti v Itálii odhalily skutečnou situaci campo nomadi, ve kterých žije spousta Romů.
The events in Italy did uncover the reality of the campo nomadi, in which so many Roma live.
CzechJe zde stále spousta otázek, na které je potřeba odpovědět a zeptat se ohledně romantické lásky.
There are still many questions to be answered and asked about romantic love.
CzechBylo to poměrně snadné, a dá se o tom v krátké době napsat spousta knih.
It was very easy, and you can write many books very fast about it.
CzechToto dokážou aplikace Pošta, Kalendář, Osoby a Zprávy a také spousta dalších aplikací.
Mail, Calendar, People, and Messaging are all able to do this, and many other apps can, as well.
CzechExistuje spousta důvodů, proč se místo fotek zobrazuje černé pozadí plochy.
There are several reasons that you might be getting a black desktop background instead of photos.
CzechDomnívám se, že nás v této oblasti ještě čeká spousta práce, a že se zde také ještě máme čemu učit.
I believe that there is a great deal to do here and a great deal that can inspire us.
CzechTato rozprava se týká křesťanů; spousta lidí očekává, že křesťané přijmou jakékoli staré poznámky.
This debate is about Christians; too many expect Christians to accept any old comments.