česko-anglicko překlad pro "spolu"

CS

"spolu" anglický překlad

volume_up
spolu {přísl.}
CS

spolu {příslovce}

volume_up
Zájemci podají žádost o účast spolu s prokázáním kvalifikace.
Interested parties submit an application together with proof of qualification.
Předseda Komise řekl "buď se spolu utopíme, nebo budeme plavat spolu”.
The Commission President has said 'we sink or swim together'.
Náprava je spolu s vymahatelností klíčovou součástí této strategie.
Redress, together with enforcement, is a key part of this Strategy.
spolu
Tento text vysílá poskytovatel televizních služeb spolu s televizním signálem.
This text is broadcast along with the TV signal from your TV service provider.
Spolu s hlavním směrem 10 představuje sociální pilíř této strategie.
Along with guideline 10, it constitutes the social pillar of the strategy.
Spolu s předsednictvím Komise o tom podáme zprávu v říjnu.
Along with the Presidency of the Commission, we will report on this in October.

Příklady použití pro "spolu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechKliknutím na tlačítko Přehrát obrázky spustíte spolu s hudbou prezentaci obrázků.
Click Play Pictures to start a slide show of your pictures along with the music.
CzechSpolu s paní Thomsenovou jsme navrhli doplněk k její zprávě právě na toto téma.
Mrs Thomsen and I have drafted an amendment to her report on this very subject.
CzechTento text vysílá poskytovatel televizních služeb spolu s televizním signálem.
This text is broadcast along with the TV signal from your TV service provider.
CzechObdržíte ji příští týden spolu se zprávou, kterou připravil pan profesor Monti.
You will receive that next week in conjunction with Professor Monti's report.
CzechJá Evropskou unii vidím jako rodinu, jejíž členové spolu vzájemně komunikují.
I see the European Union as a family of people who communicate with each other.
CzechA v této místnosti jsou celé řetězce neuronů, které spolu vzájemně komunikují.
And there is whole chains of neurons around this room, talking to each other.
CzechJsem přesvědčený, že spolu můžeme práci na tomto balíčku dokončit co možná nejdříve.
Together I am sure we can get this package through in the quickest possible time.
CzechViděl jsem dokument ze dne 25. února, který jste připravil spolu s předsedou Rady.
I saw the paper of 25 February that you prepared with the President of the Council.
CzechKultura, identita, hodnoty a postavení EU na světové scéně, to vše spolu souvisí.
Culture, identity, values and the EU's position on the global stage are intertwined.
CzechMluvme spolu tvrdě, jak je to někdy nutné, abychom překonali naše slabé stránky.
Let us speak harshly to one another, as we sometimes must, to overcome our weaknesses.
CzechRumunsko a Moldavská republika existují spolu udržují zvlášť úzké hospodářské vztahy.
Romania and the Republic of Moldova have particularly close economic relations.
CzechSpojené státy spolu s Evropskou centrální bankou nesou v této záležitosti svůj podíl.
Unfortunately, the US is complicit in this matter with the European Central Bank.
CzechSpolu se stavebním průmyslem tvoří dvě hlavní oblasti s větším výskytem úrazů.
Together with the construction industry, they are two main areas prone to accidents.
CzechCo ty lidi, kterým se povedlo být spolu celou cestu až ke hrobu, mají společného?
What do the folks who make it all the way to side-by-side burial plots have in common?
CzechKromě toho tuto úlohu mám v úmyslu spolu s vámi svěřit evropskému zákonodárci.
Furthermore, this is the role that I envisage, with you, for the European legislator.
CzechMusí jít o přístup v celé šíři, kdy spolu různé politické oblasti úzce spolupracují.
It must be a holistic approach, where different policy areas work closely together.
CzechTyto dva faktory - konkurenceschopnost a rozpočtová disciplina - spolu úzce souvisí.
Yet these two factors - competitiveness and budgetary discipline - go hand in hand.
CzechTak funguje bioluminiscence - všechny spolu mluví těmito chemickými slovy.
That's how bioluminescence works -- they're talking with these chemical words.
CzechSpolu se svými kolegy navrhuji, aby byla akademie začleněna do Europolu v Haagu.
Together with my colleagues, I propose that the College merge with Europol in the Hague.
CzechJednotlivé kroky jsou uvedeny dále spolu s odkazy na podrobné informace o daném kroku.
Each step is listed below along with links to detailed information about that step.