česko-anglicko překlad pro "spojovat"

CS

"spojovat" anglický překlad

CS spojovat
volume_up
{sloveso}

spojovat (také: napojit, navazovat, spojit)
Existují tuny způsobů jak se můžeme s lidmi spojovat, a zdá se, že je to všeobecně platné.
So there's tons of ways that we can connect to other people, and it seems to be universal.
Mechanismus ověřování je velmi potřebný, ale právě teď nelze tyto dvě věci spojovat.
There is a great need for the latter, but the two cannot be connected right now.
Mezi nimi může být evropský most - most, který by mohl všechny spojovat v novém partnerství pro mír a prosperitu.
In between, there can be the European bridge - a bridge that could connect all in a new partnership for peace and prosperity.
spojovat (také: linkovat, propojit, spojit, spojit se)
Není možné jen tak spojovat deriváty a penzijní fondy.
You cannot link derivatives and pension funds, just like that.
Podle mne je nepřijatelné spojovat podepsání Lisabonské smlouvy s nezpochybnitelností Benešových dekretů.
I feel it is unacceptable to link the signing of the Treaty of Lisbon with the immunity of the Beneš Decrees.
Srbsko nesmí tyto dvě věci spojovat.
Serbia must not link these two questions.
spojovat (také: spojit, spojit se)
To je porážka pro zpravodaje, protože základní práva jsou cosi, co by mělo Parlament spojovat, ne rozdělovat.
That is a defeat for the rapporteur, as fundamental rights are something that should unite, and not divide, Parliament.
Mluvila tehdy o Evropanech, které potřebujeme, Evropanech, které bude spojovat společná evropská kultura.
She talked at that time of the type of Europeans we need, united on the basis of a common European culture.
Musíme reagovat na nedostatek této citlivosti, pokud máme zabránit tomu, aby byla Unie rozdělena důležitým tématem, které by nás naopak melo spojovat.
We must respond to this lack of sensitivity if we are to avoid the Union being divided on a serious issue which should instead unite us.
spojovat (také: kombinovat, spojit, zkombinovat)
Pomocí programu Fotogalerie můžete spojovat své fotografie do panoramatických zobrazení, přidávat popisky a provádět úpravy fotografií.
In Photo Gallery, you can combine your photos into panoramic views, add captions, and edit photos.
A to je optimální způsob, jak spojovat informace.
So it's the optimal way of combining information.
Proto je požadován model správy ekonomických záležitostí na úrovni EU, který v sobě bude spojovat fiskální konsolidaci s tvorbou nových pracovních míst.
This is why an EU-level economic governance model is required which will combine fiscal consolidation with the creation of new jobs.
spojovat (také: přidat, přidat se, připojit, spojit)
To, co země západního Balkánu a Island, jak se zdá, alespoň v této chvíli spojuje, je skutečnost, že odvahu ke vstupu jim dodává hluboká hospodářská krize.
What seems to link the western Balkan countries and Iceland, only at the moment, is the fact that the deep economic crisis is giving them the courage to join.
Spolupráce mezi Evropskou unií a Ruskem přináší vynikající výsledky, a to proto, že spojuje síly k dosažení jejiného cíle zlepšení všeobecného blahobytu.
Cooperation between the European Union and Russia has produced excellent results, due to the fact that they have joined forces to achieve the sole objective of improving general wellbeing.
Tento návrh nemění obsah kodifikovaných právních aktů, pouze tyto akty spojuje v důsledku nezbytných pozměňovacích návrhů pro kodifikaci.
This proposal does not alter the content of the codified legal acts; it only joins these acts together, following the necessary amendments for codification.
Zadruhé, námořní politika se spojuje s otázkami dopravy a s příbuznými odvětvími.
Secondly, maritime policy is being lumped together with transport and related sectors.
Tento návrh spojuje všechny existující právní předpisy o názvech textilií a souvisejícím označování textilních výrobků etiketami do jednoho nařízení.
The proposal brings together all the existing legislation on textile names and related labelling of textile products in a single regulation.
spojovat (také: propojit, propojovat)
spojovat (také: pojit, párovat, spojit, spojit se)
Podporujeme pozměňovací návrhy, jimiž se automaticky spojuje budoucí rozdělování křesel s počtem obyvatel členských států.
We support the amendments that automatically couple the future distribution of seats to the populations of the Member States.
spojovat (také: fúzovat, slučovat)
spojovat (také: sjednotit)

Příklady použití pro "spojovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechMechanismus ověřování je velmi potřebný, ale právě teď nelze tyto dvě věci spojovat.
There is a great need for the latter, but the two cannot be connected right now.
CzechSport umožňuje překonávat sociální bariéry a spojovat lidi z různých společenských vrstev.
Sport can bridge social divides and bring together people from all walks of life.
Czech. ~~~ Myšlenky se zde mohou spojovat.
This was their conjugal bed, in a sense -- ideas would get together there.
CzechEvropský rozpočet a rozpočty vnitrostátní nelze přímo spojovat.
A direct connection cannot be made between European and national budgets.
CzechEU musí pomáhat spojovat vnitrostátní transplantační organizace.
The EU must help bring national transplant organisations together.
CzechMůžete se účastnit summitu G 20, spojovat pro něj Evropu.
You can participate in the G20 summit and represent Europe at the summit.
CzechMusíme ale vždy postupovat uvážlivě, chceme-li spojovat konkrétní výkyvy počasí se změnami klimatu.
However, we must always be careful about linking specific weather events to climate change.
CzechEvropská hospodářská zájmová sdružení pomáhají svým členům spojovat prostředky, činnosti a kvalifikace.
European economic interest groupings help their members pool resources, activities and skills.
CzechSpojovat kouření s pěstováním tabáku je jako zaměňovat naše světoznámé vinařství s alkoholismem.
Associating smoking with tobacco growing is like confusing our famous wine production with alcoholism.
CzechProto bych rád varoval před pokušením spojovat tuto věc s jinými, nesouvisejícími záležitostmi.
That is why I would caution against the temptation to start linking this to other, unconnected subjects.
CzechSpojovat to s vízovou politikou je skok, který můžeme v současné době těžko provést nebo specifikovat.
Linking this with visa policy is a leap that is currently very difficult to establish or specify.
CzechTa je naším hlavním zájmem i zájmem šesti zemí, které bude spojovat přístup k energetické bezpečnosti.
It is of key interest to us and to the six countries to be linked by this energy security access.
CzechMluvila tehdy o Evropanech, které potřebujeme, Evropanech, které bude spojovat společná evropská kultura.
She talked at that time of the type of Europeans we need, united on the basis of a common European culture.
CzechA to je optimální způsob, jak spojovat informace.
So it's the optimal way of combining information.
CzechPodle mého názoru není správné jednoduše spojovat chybu nebo úroveň chyb s neúčelností konkrétní politiky.
In my view, it is wrong simply to identify an error or the level of error with the ineffectiveness of a specific policy.
CzechNení možné spojovat různé ekonomiky s odlišnou mírou růstu a odlišnou strukturou zahraničního obchodu.
You cannot fuse together different economies with different rates of growth and with different patterns of trade across the world.
CzechDoufám, že i nadále to bude vzájemný respekt, který nás bude spojovat napříč všemi politickými a vnitrostátními hranicemi.
I hope that we will continue to have the mutual respect that binds us across all political and national boundaries.
CzechAle jak je může něco spojovat dohromady?
But how could something tie them together?
CzechSnížení daňového zatížení práce nelze spojovat pouze se snížením environmentálních daní, jak navrhuje Komise.
The reduction in taxes on employment cannot be linked only to the reduction in environmental taxes, as the Commission is proposing.
Czech- kteří se podívají na pravidla, zjistí, že nedávají smysl a uvědomí si, jak moc se chtějí spojovat.
You just need a few people -- (Laughter) -- who will look at the rules, realize they make no sense, and realize how much they want to be connected.