CS

spojení {střední rod}

volume_up
spojení (také: přípojka, souvislost, spojitost)
volume_up
connection {podstatné jméno}
Zařízení Extender může ztratit spojení s počítačem z řady důvodů.
An Extender can lose its connection to the computer for a variety of reasons.
Kromě toho je zjevné i spojení se současným tvrdým jaderným kursem Teheránu.
Besides, the connection with Tehran's present hardline nuclear course is evident.
Domnívám se, že je důležité vytvořit spojení s vnitrozemskou vodní dopravou.
I believe it is important to establish a connection with inland waterway transport.
volume_up
link {podstatné jméno}
Na naši interinstitucionální spolupráci neexistuje přímé spojení.
There is no direct link to our interinstitutional cooperation.
Zdůvodnil to tím, že do nově navrhované lokality není železniční spojení.
They refused on the grounds that there was no rail link to the new proposed facility.
Cílem tohoto opatření je především vytvořit spojení mezi národy.
This measure is primarily intended to create a link between nations.
Komise chce být s vaším parlamentem v úzkém spojení.
The Commission wants to be in close contact with you, with Parliament.
Často jsme již zažili nefungující radiové spojení mezi různými zeměmi.
We have already often experienced failures in radio contact between the different countries.
Jsme po celou dobu s Egyptem ve spojení.
We are in contact with the Egyptians the whole time.
spojení (také: shoda, souvislost, spojitost, spojka)
volume_up
conjunction {podstatné jméno}
To je však možné jen ve spojení s koordinovaným plánem zahrnujícím energetickou politiku.
However, this is only possible in conjunction with a coordinated plan involving energy policy.
Ve spojení s integrovaným administrativním a kontrolním systémem vedl tento systém k prudkému snížení chybovosti.
In conjunction with IACS, it has resulted in a sharp reduction in the frequency of errors.
Iniciativa Komise ve spojení s plánem obnovy je proto vítána, i když byla sestavena velmi narychlo.
The Commission's initiative in conjunction with the recovery plan is therefore welcome, even if it has been put together very quickly.
volume_up
alliance {podstatné jméno}
Tomu říkám ďábelské spojení mezi eurofobiky a bezpáteřní labouristickou vládou!
Talk about an unholy alliance between the Europhobes and a spineless Labour Government!
• potvrzuje strategické protilidové spojení EU-USA proti "terorismu".
• it confirms the strategic anti-popular EU-US alliance against 'terrorism'.
Nejvíce to připomíná nečisté spojení dvou hlavních skupin Parlamentu, jehož cílem je vytvořit systém dvou stran.
It most closely resembles an unholy alliance between the two major groups in Parliament to create a two-party system.
spojení (také: pouto, spoj, svazek)
volume_up
joining {podstatné jméno}
Spojení v rámci měnové unie nevytvořilo úplnou jednotu mezi odlišnými kulturami a tradicemi fiskální politiky.
Joining a monetary union did not unite completely different cultures and traditions of fiscal policy.
To je krok správným směrem stejně jako spojení sil pro boj proti dopingu a koordinace činností na mezinárodní úrovni.
This is a step in the right direction, as is joining forces to combat doping and coordinating activities at international level.
Doufám, že navrhované spojení sil přispěje k podpoře procesu inovace a napomůže vytvořit hospodářskou stabilitu.
I hope the joining of forces which has been proposed will contribute to support for the process of innovation and help bring about economic stabilisation.
spojení (také: sjednocení, sloučení, splynutí)
volume_up
merger {podstatné jméno}
Spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže:
Mergers between competitors are subject to a permit from the Office if:
Každé spojení firem nebo převzetí jiným vlastníkem, které by mohlo vést k tomu, že společnost získá v určitém sektoru dominantní postavení, musí být oznámeno Komisi.
Any merger or takeover that could lead to a company having a dominant position in a particular sector must be notified to the Commission.
Spojující se soutěžitelé jsou povinni předložit Úřadu návrh na schválení spojení, jehož náležitosti jsou stanoveny v příslušném prováděcím předpisu.
Merging competitors must submit a merger approval application to the Office, the particulars of which are set out in the appropriate implementing regulation.
Můžete mi o tomto spojení podat více informací?
Can you tell me more about this relation?
Jedno je jasné: co se v ní bude dít, bude mít významné dopady na rozpočet, a to i ve spojení s víceletými programy.
One thing is clear: what happens in this service will have significant consequences for the budget, including in relation to the multiannual programmes.
To umožnilo zlepšit vztahy přes Tchajwanskou úžinu, snížit napětí mezi oběma zeměmi a podpořit dvoustranné otázky, jako například přímé letecké a námořní spojení.
This has made it possible to improve cross-Strait relations, reducing tensions between the two, and to promote bilateral issues such as direct air and sea links.
spojení (také: sjednocení)
volume_up
Integration {podstatné jméno}
Úžasná věc na motorce je prostě to krásné spojení strojařiny a designu.
Really the exciting thing about a motorcycle is just the beautiful integration of engineering and design.
Navíc se domnívám, že nabídka pracovních příležitostí ve spojení s vysoce kvalitní odbornou přípravou může představovat mnohem větší naději na integraci na trhu práce.
Furthermore, I think that offering employment opportunities, in addition to high-quality training, can provide much greater chances for integration on the labour market.
Integrace nové technologie do námořní dopravy a stoupající intenzita pirátství ve spojení s nedostatkem jakékoliv přísné, společné kontroly, jsou příčinami stávajícího problému.
The integration of new technology into maritime traffic and the intensification of piracy, combined with the lack of any strict, general control, are premises underlying the problem.
. - Pane předsedo, které slovo je nejčastěji používáno ve spojení s eurem?
. - Mr President, what is the most commonly used word in association with the euro?
Předseda Komise ve spojení s předsedou Evropské rady musí přijmout odpovědnost za posílení jednotného trhu.
The President of the Commission must, in association with the President of the Council, take responsibility for consolidation of the Single Market.
Obzvláště se zajímáme o podporu a analýzu jeho spojení s evropskými sdruženími pro inovace v rámci rámce EU pro inovace.
We are especially interested in promoting and analysing its link with European associations for innovation within the EU framework for innovation.
spojení
volume_up
merge {podstatné jméno}
Na závěr dodávám, že návrh pana Coelha na spojení této zprávy a vízového kodexu je zajímavý.
Finally, Mr Coelho's suggestion to merge this report with the visa code is an interesting one.
Domnívám se, že mě spojení těchto dvou otázek poškodilo, protože moje otázka je velmi specifická.
I think your merging of the two questions left me short, if you may, because my question is very specific.
Were you suggesting that all the funds should be merged?
spojení (také: křižovatka, přípojka)
volume_up
junction {podstatné jméno}
spojení
volume_up
conjugation {podstatné jméno}
spojení (také: splynutí)
volume_up
communion {podstatné jméno}
Neexistuje zde dichotomie (buď podnikání nebo kultura), ale spíše spojení, které je samozřejmě vyrovnané a racionální.
There is no dichotomy (either business or culture) but rather a communion which is of course balanced and reasonable.
spojení (také: propojení)
volume_up
interlock {podstatné jméno}
spojení
volume_up
hinge {podstatné jméno} [obr.]
spojení
volume_up
conjuncture {podstatné jméno}
volume_up
short circuit {podstatné jméno}

Příklady použití pro "spojení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJe rovněž znepokojující, že ve spojení s otravou dichlormethanem došlo k úmrtím.
It also alarming that there have been deaths linked to dichloromethane poisoning.
CzechToto slovní spojení vezměte jako vodítko a jako heslo můžete použít Mssn12/12/04.
Using that phrase as your guide, you might use Msbi12/Dec,4 for your password.
CzechNové členské státy představují důležité spojení EU s jejími novými sousedy.
The new Member States are important links between the EU and its new neighbours.
CzechKromě toho je zjevné i spojení se současným tvrdým jaderným kursem Teheránu.
Besides, the connection with Tehran's present hardline nuclear course is evident.
CzechSpojení "mladí lidé" se v těchto všeobecných pokynech neobjevuje ani jedenkrát.
The phrase 'young people' does not appear a single time in these general guidelines.
CzechK vytvoření spojení můžete použít počítač se systémem Windows 8 nebo Windows RT.
You can use a PC running Windows 8 or Windows RT to initiate a connection.
CzechMy vynutíme minimální soubor pravidel k udržení spojení s globální ekonomikou.
We enforce the minimal rule sets for maintaining connectivity to the global economy.
CzechMůžeme vytvářet nové obchodní i pracovní příležitosti a zlepšovat dopravní spojení.
We can create new business opportunities and new jobs, and improve transport links.
Czech(DE) Paní předsedající, spojení civilních a vojenských sil není ničím novým.
(DE) Madam President, the combination of civil and military powers is nothing new.
CzechKrátce řečeno, systémy UC usnadňují lidem spojení, komunikaci a spolupráci.
In short, UC makes it easier for people to connect, communicate and work together.
CzechDomnívám se, že je důležité vytvořit spojení s vnitrozemskou vodní dopravou.
I believe it is important to establish a connection with inland waterway transport.
CzechA existuje mnoho důkazů, že s nervovou aktivitou se spojení v mozku mohou měnit.
And there's a lot of evidence that neural activity can cause your connections to change.
CzechTomu říkám ďábelské spojení mezi eurofobiky a bezpáteřní labouristickou vládou!
Talk about an unholy alliance between the Europhobes and a spineless Labour Government!
CzechSouhlasíme, že existuje úzké spojení mezi vesmírem a bezpečnostní a obrannou politikou.
We agree that there is a close link between space and security and defence policy.
CzechDemokratická republika Kongo: spojení východních pohraničních oblastí (hlasování)
Democratic Republic of Congo: clashes in the eastern border areas (vote)
CzechNavíc je zde důležité spojení mezi sportem, cvičením a veřejným zdravím.
Furthermore, there is a crucial link between sport, exercise and public health.
CzechNa tomto nákresu každý uzel představuje neuron a každá čára spojení mezi nimi.
In this diagram, every node is a neuron, and every line is a connection.
CzechSpojení mezi určitými druhy obchodování a změnou klimatu je stále zřejmější.
The connection between certain forms of trade and climate change is ever more obvious.
CzechPropojením klanu lidí, kteří zoufale chtějí být mezi sebou ve spojení.
By connecting a tribe of people who are desperate to be connected to each other.
Czech(PL) Paní předsedající, mottem Evropské unie je spojení v rozmanitosti.
(PL) Madam President, the motto of the European Union is 'United in Diversity'.