česko-anglicko překlad pro "spadat pod"

CS

"spadat pod" anglický překlad

CS spadat pod
volume_up
{sloveso}

spadat pod (také: patřit do)

Podobné překlady pro "spadat pod" anglicky

spadat sloveso
English
pod předložka

Příklady použití pro "spadat pod" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechNevěřím v harmonizaci daní ani v to, že by daně měly spadat pod pravomoc těchto institucí.
I do not believe tax harmonisation or tax should be a competence of these institutions at all.
CzechTyto záležitosti by měly spadat pod vnitrostátní pravomoc.
These issues should be matters of national competence.
CzechPodle řeckých orgánů bude tento nástroj spadat pod již zavedený finanční systém.
According to the Greek authorities, this instrument will be managed within the framework of an already established financial system.
CzechSouhlasím s kolegy Beletem a Leinenem, že tato problematika by již neměla spadat pod smlouvu Euratom.
I agree with my fellow Members, Belet and Leinen, that this matter should no longer fall under the Euratom Treaty.
CzechTato funkce bude nyní, tak jako funkce jiných ombudsmanů, spadat pod všeobecného ombudsmana, a je tak oslabena.
This post is now subordinated to the general Ombudsman, as other Ombudsmen have been, and so it is weakened.
CzechVšichni čtyři dříve existující ombudsmanové a ombudsmanky budou nyní spadat pod jeden všeobecný úřad ombudsmana.
All the four Ombudsmen or Ombudswomen that existed have been subordinated to one general office of the Ombudsman.
CzechTato problematika by neměla spadat pod pravomoc EU.
This should not be a competence of the EU.
CzechNa druhou stranu by však jako energetický produkt mohl spadat pod nadpis přístup na nezemědělský trh (NAMA).
On the other hand, however, as a energy product it could fall under the heading of non-agricultural market access (NAMA).
CzechDle našeho názoru by bylo dobrou myšlenkou rozšířit mandát EMSA tak, aby i tyto věci mohly spadat pod její působnost.
In our opinion, it would be a good idea to expand EMSA's mandate to allow these things also to come within its remit.
CzechJakmile Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, budou delegace EU ihned spadat pod pravomoc vysokého představitele.
The EU delegations will be placed under the authority of the High Representative as soon as the Treaty of Lisbon has entered into force.
CzechNávrh, který se zabývá pouze těmito opatřeními, proto nemůže spadat pod rozvojovou pomoc - článek 179, jak jste zmínili.
Therefore, a proposal that deals only with such activities cannot fall under development cooperation - under Article 179, as you mentioned.
CzechDíky němu budete během svého vyslání vy i vámi vyživované osoby i nadále spadat pod systém sociálního zabezpeční domovské země, a to až 2 roky.
This form authorises you and your dependants to remain covered by your home system while working abroad – for up to 2 years.
CzechPoté se ve druhé fázi rozvinou další znalostní a inovační komunity, které budou podléhat hodnocení ETI a spadat pod činnosti znalostních a inovačních komunit.
Further KICs will then be developed in the second phase, subject to the evaluation of the EIT and KICs' activities.
CzechV praxi však opakovaně seznáváme, že se tento relativně skromný finanční nástroj užívá k financování projektů, které by měly jasně spadat pod nástroj geografický.
Yet we repeatedly find in practice that this relatively modest financial instrument is being used to fund projects that could be clearly linked to a geographical instrument.
CzechFinanční zdroje pro tento projekt by však měly zůstat nezměněné, tzn. v rámci zvláštní rozpočtové položky, a neměly by spadat pod evropský Zemědělský záruční fond.
Financing sources for the project should, however, remain unchanged, i.e. within the framework of a separate budget line, and not from the European Agricultural Guarantee Fund.