česko-anglicko překlad pro "spadat"

CS

"spadat" anglický překlad

EN

CS spadat
volume_up
{sloveso}

spadat (také: napadat, napadnout, padat, padnout)
Tyto podniky by měly nadále spadat do oblasti působnosti systému pojištění vkladů.
These companies should continue to fall within the scope of the deposit guarantee scheme.
Tato opatření by měla spadat do druhého pilíře a politiky soudržnosti.
These are measures which should fall under the second pillar and cohesion policy.
Orgány Unie budou nyní spadat do oblasti působnosti tohoto systému ochrany základních práv.
Now, the Union's institutions will fall within the scope of this fundamental rights protection system.

Příklady použití pro "spadat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechNemyslím si, že by do oblasti působnosti této směrnice měla spadat otcovská dovolená.
I do not think that paternity leave has a place in this directive.
CzechOdpovědnost za to by mohla spadat do působnosti agentury, která by převzala všeobecnou pravomoc.
An agency with general competence for road transport could be responsible for this.
CzechJsem přesvědčena, že veškeré kroky v této oblasti by měly spadat do stávajícího právního rámce.
I believe that any movement in this field should be within the existing legal framework.
CzechNevěřím v harmonizaci daní ani v to, že by daně měly spadat pod pravomoc těchto institucí.
I do not believe tax harmonisation or tax should be a competence of these institutions at all.
CzechNapříklad agentura Frontex bude i nadále spadat do pravomoci komisaře pro vnitřní věci.
For instance, the Frontex agency will remain under the authority of the Home Affairs Commissioner.
CzechHlavním předmětem sporu je však otázka, jaké druhy mimořádných událostí by sem měly spadat.
The main bone of contention, however, is the issue of which types of incident should be covered.
CzechDo jedné oblasti působnosti budou spadat spravedlnost a základní práva, do druhé vnitřní věci.
One portfolio will be devoted to justice and fundamental rights, and the other to home affairs.
CzechPouze ty, na které se vztahuje článek 62, by měly spadat do působnosti tohoto návrhu.
Only the latter should be the subject of this proposal.
CzechTato otázka musí spadat do pravomoci Unie a nesmíme slibovat více, než jsme schopni splnit.
The issue must come within the competence of the Union and we must not promise more than we can deliver.
CzechVšechna opatření musí samozřejmě spadat do rámce Společenství.
Of course, all measures must be based on a Community framework.
CzechTvrdím, že každá část tzv. stínového bankovního systému musí nyní spadat do působnosti kontrolní sítě.
I say that every part of what has been a shadow banking system must now come under the supervisory net.
CzechTyto záležitosti by měly spadat pod vnitrostátní pravomoc.
These issues should be matters of national competence.
CzechPodle řeckých orgánů bude tento nástroj spadat pod již zavedený finanční systém.
According to the Greek authorities, this instrument will be managed within the framework of an already established financial system.
CzechTato funkce bude nyní, tak jako funkce jiných ombudsmanů, spadat pod všeobecného ombudsmana, a je tak oslabena.
This post is now subordinated to the general Ombudsman, as other Ombudsmen have been, and so it is weakened.
CzechTyto petice však musí výslovně spadat do jedné z oblastí činnosti EU, aby bylo možné se jimi zabývat.
However, these petitions must specifically come under one of the EU's areas of activity so that they can be dealt with.
CzechVšichni čtyři dříve existující ombudsmanové a ombudsmanky budou nyní spadat pod jeden všeobecný úřad ombudsmana.
All the four Ombudsmen or Ombudswomen that existed have been subordinated to one general office of the Ombudsman.
CzechTato problematika by neměla spadat pod pravomoc EU.
This should not be a competence of the EU.
CzechDle našeho názoru by bylo dobrou myšlenkou rozšířit mandát EMSA tak, aby i tyto věci mohly spadat pod její působnost.
In our opinion, it would be a good idea to expand EMSA's mandate to allow these things also to come within its remit.
CzechVěříme také, že veškeré otázky ohledně sankcí budou spadat do kompetence jednotlivých členských států.
Furthermore, we also believe that the whole gamut of questions regarding sanctions falls within the competence of each Member State.
CzechSpecifické občanskoprávní aspekty budou spadat do odpovědnosti komisaře pro spravedlnost, místopředsedkyně Redingové.
Specific civil-law dimensions will be under the responsibility of the Commissioner for Justice, Vice-President Reding.