česko-anglicko překlad pro "slovník"

CS

"slovník" anglický překlad

CS slovník
volume_up
{mužský rod }

slovník (také: encyklopedie)
volume_up
dictionary {podstatné jméno}
Takže celou tu dobu co mluvím, jsem říkala, "Slovník, slovník, slovník, slovník."
So, this whole time I've been saying, "The dictionary, the dictionary, the dictionary, the dictionary."
Slovník ve formě knihy nebude jedinou formou slovníku, A nebude to ani prototyp formy slovníku.
The book-shaped dictionary is not going to be the only shape dictionaries come in.
Už 20 let píše romský slovník, zatímco jeho rodina hladoví.
He's been writing a Roma dictionary for 20 years, while his family goes hungry.
slovník
volume_up
wordbook {podstatné jméno}

Příklady použití pro "slovník" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechA netřeba říci, že jsem vděčná Bohu, že jsem v té době nepoužívala slovník.
And, needless to say, thank God I wasn't using a thesaurus back then.
CzechJe na čase, abychom změnili slovník, který používáme: nepotřebujeme totiž dialog, ale vyjednávání.
It is time we reviewed our vocabulary, for it is not dialogue we need but negotiations.
CzechPan Verhofstadt svůj slovník zřejmě zredukoval jenom na dvě slovní spojení: evropské dluhopisy a evropské daně.
Mr Verhofstadt seems to have limited his vocabulary to two phrases: European bonds and European taxes.
CzechPo přidání odkazu na slovník, který neobsahuje žádný text, není v programu Writer možné otevřít dialogové okno Možnosti
The Options dialog will no longer open in Writer if you've added a glossary link that has no text
CzechVálečný slovník neodpovídá stylu bankovnictví.
The language of war does not suit the style of banks.
CzechVíte, ve skutečnosti to byl můj ošuntělý, starý slovník. Myslela jsem si, že to muselo být tisknuto určitě již dávno.
You know, of course, this is my raggedy old thesaurus so I'm thinking this must be an ancient print date, right?
CzechPokud pouze jedna ze sta těchto stránek by měla „neslovníkové“ slovo, byl by z toho celý další OED (Oxfordský anglický slovník).
If only one in 100 of those pages had an un-dictionaried word on it, it would be an entire other OED.
CzechProtože, co je to „slovník“?
CzechTen, kdo v internetových diskusích nepoužívá vulgární slovník, ten, kdo nestaví na odiv své sexuální úspěchy, ten je úplně "mimo".
In Internet chatrooms, those who do not use vulgar expressions and who do not boast of their sexual exploits are definitely 'out'.
CzechNáš slovník je diktující a jsem docela rád, že nejsem v roli vyjednavače, který by se podobnými doporučeními měl řídit.
This is a lexicon of dictation and I am very pleased not to have the role of the negotiator who is supposed to be guided by such recommendations.
CzechMůžeme se na to podívat trochu víc zblízka, protože jako dizajnér potřebuji slovník, potřebuji klaviaturu toho, jak to opravdu funguje.
Can we cut down a little bit further, because, as a designer, I need the vocabulary, I need the keyboard, of how this actually works.
CzechNapříklad v oceánografii je vytvářen slovník jazyka delfínů skrze vizualizaci signálu, který delfíni vydávají pomocí svého sonaru.
For example, in oceanography, a lexicon of dolphin language is actually being created by basically visualizing the sonar beams that the dolphins emit.
Czech"Přání irského lidu", "irská kauza" nebo "irské ne", "rozhodnutí Irska, vraha Lisabonu": takovýto a podobný slovník by se měl odložit stranou.
'The Irish people's will', 'Irish cause' or 'Irish no', 'the decision of Ireland, killer of Lisbon': all that and similar vocabulary should be put aside.
CzechAutomatické vzdělávání shromáždí údaje o slovech, která používáte, a jak je zapisujete, aby mohl nástroj pro rozpoznávání rukopisu zjistit váš slovník a styl rukopisu.
Automatic learning collects data about the words you use and how you write them so that the handwriting recognizer can learn your vocabulary and handwriting style.
CzechTakže teď doufám, že víte, že bakterie spolu mluví, použivají chemikálie jako svoje slova, a mají neskutečně složitý chemický slovník, o kterém se teprv začínáme učit.
What I hope you think, is that bacteria can talk to each other, they use chemicals as their words, they have an incredibly complicated chemical lexicon that we're just now starting to learn about.