CS

skutek {mužský rod }

volume_up
skutek (také: akt, dějství, jednání, projev, zákon, úkon, čin)
volume_up
act {podstatné jméno}
(Smích) Toto, jak víte, je skutek hereze.
(Laughter) This, as you know, is an act of heresy.
Ale zmiňuji to proto, že hned zpočátku Rabassa nabízí tento elegantně jednoduchý poznatek: "Každý skutek komunikace je skutkem překladu."
But the reason that I mention it is that early on, Rabassa offers this elegantly simple insight: "Every act of communication is an act of translation."
Podle tohoto článku by však měl být každý skutek schválený v souladu s ním opatřen právními zárukami, ale tento požadavek není obsažen v žádném z návrhů.
According to this article, however, any acts adopted in accordance with it should include the necessary provisions on legal safeguards, but this requirement is not met in either of the proposals.
skutek (také: zvláštní výkon, čin)
volume_up
feat {podstatné jméno}

Příklady použití pro "skutek" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(Smích) Toto, jak víte, je skutek hereze.
(Laughter) This, as you know, is an act of heresy.
CzechAčkoliv je již pozdní hodina, musíme nyní tato slova uvést ve skutek.
Although the hour is late, we now need the words to be turned into action and the authors have done a good job for us today.
CzechMusíme rovněž vytvořit jasná pravidla na ochranu těch, kteří upozorní na nepravosti, abychom zabránili tomu, že svůj skutek tvrdě odnesou.
We must also establish clear rules for the protection of whistle-blowers, so as to prevent the messenger from being shot.
CzechTato problematika se týká případů, kdy je vůči stejné osobě nebo stejným osobám vedeno souběžné trestní řízení za stejný skutek.
The issue relates to when the same person or persons are subject to criminal proceedings in different Member States in respect of the same facts.
CzechAle zmiňuji to proto, že hned zpočátku Rabassa nabízí tento elegantně jednoduchý poznatek: "Každý skutek komunikace je skutkem překladu."
But the reason that I mention it is that early on, Rabassa offers this elegantly simple insight: "Every act of communication is an act of translation."
CzechMůžeme pouze doufat, že začne co nejdříve uvádět svá slova v skutek, neboť jde o něco, v čem zatím naneštěstí nedokázala v řadě případů uspět.
We can only hope that it begins to put its words into action as soon as possible, something that it has unfortunately not yet succeeded in doing in many cases.
CzechVšichni víme, že obsah ústavy musí být uveden ve skutek, což je věc stejně důležitá jako písemné znění ústavy nebo primárního práva, jakým je tato smlouva.
We all know that the constitution must be turned into reality, which is just as important as the written words in a constitution or in a primary law, such as the treaty.
CzechPodle tohoto článku by však měl být každý skutek schválený v souladu s ním opatřen právními zárukami, ale tento požadavek není obsažen v žádném z návrhů.
According to this article, however, any acts adopted in accordance with it should include the necessary provisions on legal safeguards, but this requirement is not met in either of the proposals.