česko-anglicko překlad pro "sehrát"

CS

"sehrát" anglický překlad

CS sehrát
volume_up
{sloveso}

sehrát (také: dovádět, hrát, hrát si, laškovat)
Evropa musí v této historii nejen sehrát svou úlohu, ale musí sehrát hlavní úlohu.
Europe must not only play a part in it, but be the major actor.
V této souvislosti musí důležitou úlohu sehrát spotřebitelské organizace.
In this respect, consumer organisations have a large part to play.
Evropské zemědělství musí jednoznačně sehrát významnou úlohu v boji proti změně klimatu.
Clearly, European agriculture must play a major role in combating climate change.
sehrát (také: hrát, jednat, postupovat, počínat si)
S paní Lichtenbergerovou jsme byli na místě zjistit skutečnosti a dojem, že Evropská unie může sehrát úlohu jakéhosi nejvyššího soudu, naprosto není na místě.
We went on a local fact-finding mission - Mrs Lichtenberger accompanied me - and the impression that the European Union can act as some kind of supreme court of appeal is entirely misplaced.
Světlem na konci tunelu není protekcionismus, je to volný pohyb, a nový Akt o jednotném trhu má potenciál Evropu vybavit tak, aby mohla sehrát svou úlohu na světové scéně.
The light at the end of the tunnel is not protectionism, it is free movement, and the new Single Market Act has the potential to equip Europe to play its global role.

Příklady použití pro "sehrát" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechV těch musí sehrát důležitou úlohu silné a nezávislé organizace spotřebitelů.
Strong and independent consumer organisations have an important role in this.
CzechJe zřejmé, že pokud máme být úspěšní, musí stěžejní úlohu sehrát členské státy.
It is clear that we will not be successful if the Member States are not in the driving seat.
CzechDůležitou úlohu by měla sehrát především infrastruktura a doprava.
I would hope that, in particular, infrastructure and transportation would feature prominently.
CzechSouhlasím s tím, že EU může sehrát velmi pozitivní úlohu.
I agree that there is potential for the EU to take a very positive role.
CzechAbychom to umožnili, myslím, že by Evropská unie mohla opět sehrát roli facilitačního činitele.
In order to make that possible, I think that the European Union might again be a facilitating factor.
CzechEvropská unie musí v této oblasti sehrát úlohu vůdce.
The European Union has to have the role of leader in this field.
CzechA zde musí klíčovou úlohu opět sehrát členské státy.
Again, the crucial role must be played by Member States.
CzechV předchozí rozpravě na jarním summitu jsem již řekl, že by měly vlády členských zemí sehrát aktivní úlohu.
In previous debates on the spring summit I already said that governments in the Member States should take an active role.
CzechA co víc, doufám, že tento výbor dokáže sehrát specifickou úlohu v postupu pro občanskou iniciativu, o němž tu hovoříme.
Further, I hope that this committee can have a specific role in the procedure which is under discussion for the citizens' initiative.
CzechDomnívám se, že hlavní roli v tomto procesu mohou sehrát lepší právní předpisy, včetně zkoumání dopadu nových a již existujících pravidel na mladistvé.
I feel that a key role in this can be played by better legal regulation, including an investigation into the impact on minors of the new and existing rules.
CzechKombinace velikosti a shody na základních environmentálních cílích dává EU možnost uplatnit globální vliv, který může sehrát zásadní úlohu.
This combination of size and agreement on fundamental environmental targets gives the EU the opportunity to exercise a global influence which can be of major importance.
CzechV tomto ohledu Evropská unie může a musí sehrát rozhodující úlohu, pokud jde o ochranu kultury, jazyka, zvyků a životních podmínek těchto společenství.
In this respect, the European Union can and must take on a major role in protecting the culture, language, customs and living conditions of these indigenous communities.
CzechPaní předsedající, v této sněmovně bylo dnes dopoledne mnohokrát řečeno, že rozvojové země musí v boji proti změnám klimatu sehrát svou úlohu a to je samozřejmě pravda.
Madam President, there has been much talk in this Chamber this morning about developing countries playing their part in tackling climate change, and that is indeed true.
CzechVýznamnou úlohu ve smyslu motivace a poskytování informací mohou v této souvislosti sehrát politici na místní úrovni, hospodářské komory a průmyslová a obchodní sdružení.
In this connection, local politics, chambers of commerce and industry and trade associations can achieve a considerable amount in terms of motivation and the provision of information.