česko-anglicko překlad pro "samozřejmě"

CS

"samozřejmě" anglický překlad

CS samozřejmě
volume_up
{příslovce}

samozřejmě (také: ovšem, pochopitelně)
Samozřejmě bychom měli být ostražití a samozřejmě bychom měli snižovat náklady.
Of course we should be vigilant, and of course we should cut costs.
Jakékoliv těžkosti při uplatňování této dohody bude samozřejmě nevyhnutné posoudit.
Any difficulties in applying this agreement will of course have to be assessed.
Instituce veřejného ochránce práv je pro EU samozřejmě neuvěřitelně důležitá.
The institution of the Ombudsman is, of course, incredibly important for the EU.
samozřejmě (také: samo)
volume_up
itself {zájm.}
Není to samozřejmě jen Řecko, kdo se v letech 2008 a 2009 ocitl ve složité situaci.
Of course, it is not just Greece that found itself in a difficult situation in 2008-2009.
Dotýká se samotné konference, ale je to samozřejmě i něco, co jde mnohem dále.
It touches upon the conference itself but it is, of course, something that goes much further.
Takový argument samozřejmě vyvrací sám sebe.
This argument of course, shoots itself in the foot.
samozřejmě (také: ba, doopravdy, jistě, opravdu)
volume_up
indeed {přísl.}
. - Paní předsedající, samozřejmě že to je složitá situace.
. - Madam President, this is indeed a challenging situation.
Samozřejmě občané mají právo vyžadovat bezchybné sledování teroristických hrozeb.
Indeed, citizens have the right to demand faultless monitoring of the terrorist threat.
Zpráva je samozřejmě výsledkem dlouhého a složitého vyjednávání.
The report is indeed the outcome of a long and tricky negotiating process.
samozřejmě (také: pochopitelně, přirozeně)
volume_up
naturally {přísl.}
Přetrvávají samozřejmě otevřené otázky, jako je strategie EU vůči Romům.
Naturally, there are still open questions, such as the EU Roma strategy.
Samozřejmě bych chtěl také poděkovat zpravodajům a stínovým zpravodajům.
Naturally, I would also like to thank the rapporteurs and shadow rapporteurs.
Členské státy samozřejmě dodávají zbraně i do krizových a konfliktních oblastí.
Naturally, the Member States supply arms to crisis and conflict regions as well.
samozřejmě (také: jistě, jistěže, rozhodně, určitě)
volume_up
certainly {přísl.}
Určitě ano, samozřejmě v oblastech, které nespadají do pravomocí Evropy.
Yes, certainly, in areas for which Europe is not competent, that is obvious.
Takové uvažování je samozřejmě patrné ve zprávě Evropského parlamentu.
This reflection is certainly to be seen in the report on the European Parliament.
Poskytnuté zdroje musí být samozřejmě spravovány řádným a průhledným způsobem.
The resources allocated must certainly be managed in a proper and transparent manner.
samozřejmě (také: jasně, nepochybně, zjevně, zřejmě)
volume_up
clearly {přísl.}
Samozřejmě potřebujeme přehodnotit naše politiky, ale to nebude všechno.
Clearly we need to rethink our policies, but that will not be enough.
Dosáhnout toho lze samozřejmě jen s patřičnou podporu a finančními prostředky.
Clearly, this can only be achieved with appropriate support and funding.
Samozřejmě, jak všichni víte, Evropa nemá žádnou jednostrannou pravomoc jednat.
Clearly, as you are all aware, Europe has no unilateral power to act.
samozřejmě (také: definitivně, rozhodně, určitě)
volume_up
definitely {přísl.}
Rozhodně jsme již dosáhli pokroku, podle mě to však samozřejmě stále nestačí.
We have definitely made progress already, but this is still not enough for me, of course.
Samozřejmě, že Komise bude rozhodně dbát na to, aby se vždy dodržovalo evropské právo.
Of course, the Commission will definitely see to it that European law is always respected.
Na základě toho, co jsem zmínil, je samozřejmě obtížné pro DESERTEC stanovit časový plán.
That said, it is definitely difficult at this stage to give any timetable for Desertec.
samozřejmě (také: rozhodně, všemožně)
volume_up
by all means {přísl.}
Mezi ní a dohodou SWIFT samozřejmě existují podobnosti, ale také rozdíly.
There are, by all means, similarities with SWIFT, but also differences.
Mějme samozřejmě nové technologie, potřebujeme je, abychom mohli poskytovat informace, ale nesmíme zapomínat to nejdůležitější pro zapojení do práce.
Let us have new technology by all means - we need it to provide information - but we must not forget the most important ingredients for involvement.
Pokud vám lidé sdělují své názory, samozřejmě jim naslouchejte, ale nakonec si předseda a představenstvo ECB stejně musí zachovat svou nezávislost.
If people express their opinions to you, by all means listen to them; but in the final event, the president and managing board of the ECB must safeguard this independence.
samozřejmě
samozřejmě
Bude to samozřejmě na úkor současných čistých přispěvatelů, ale bude to i na úkor současných členů, kteří jsou čistými příjemci.
This will self-evidently be at the expense of current net contributors, but it will also be at the expense of current members that are net recipients.
samozřejmě
volume_up
yes indeed {přísl.}

Příklady použití pro "samozřejmě" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechProblém Íránu je v programu švédského předsednictví samozřejmě na přední místě.
The issue of Iran is obviously very high up on the Swedish Presidency's agenda.
CzechToto je, samozřejmě, oblast, ve které musí EU v budoucnosti vykonat hodně práce.
This is obviously an area where the EU in the future will have a lot of work to do.
CzechDodržování lidských práv musí být samozřejmě klíčovým prvkem této nové dohody.
Obviously respect for human rights must be a key element of this new agreement.
CzechTato témata již nesmí být tabu a samozřejmě mají v takovém prohlášení své místo.
These must stop being taboo subjects and obviously have a place in such a statement.
CzechJe samozřejmě životně důležité, aby se nic nezměnilo na vztahu Světové banky a MMF.
Basically, it is vital that nothing changes between the World Bank and the IMF.
CzechJednotlivé členské státy jsou samozřejmě odpovědny za stanovení kvót pro vstup.
Obviously the individual Member States are responsible for laying down entry quotas.
CzechSamozřejmě mi nejsou lhostejné konkrétní případy, na něž někteří poukázali.
Obviously, I am not insensitive to specific cases that some people have raised.
CzechStátní rozpočet tak přichází o příjmy, které samozřejmě potřebuje k hrazení výdajů.
The national budget loses income it obviously needs to cover its expenditure.
CzechZ usnesení, které jsme přijali, musí samozřejmě vyplynout něco konkrétního.
Obviously, something concrete must come from the resolution that we have adopted.
CzechDánsko samozřejmě má enormní zájem na tom, aby kodaňská konference byla úspěšná.
Denmark obviously has an enormous interest in the success of the Copenhagen conference.
CzechSamozřejmě to neznamená, že se nepokoušíme nalézt co nejlepší možnou rovnováhu.
To say the obvious, it is not that we are not trying to find the best possible balance.
CzechRusko je samozřejmě náš mimořádně důležitý hospodářský a strategický partner.
Russia is obviously our extremely important economic and strategic partner.
CzechBude samozřejmě i nadále nutné vybavit soudní síně zařízením pro videokonference.
Obviously the courtrooms will still need to be fitted with videoconferencing equipment.
CzechSamozřejmě, chceme poblahopřát panu prezidentovi Medvěděvovi a panu premiérovi Putinovi.
Obviously, we wish to congratulate President Medvedev and Prime Minister Putin.
CzechToto téma samozřejmě během následujících měsíců předložím členským státům.
Obviously I will be taking this up with the Member States during the coming months.
CzechTématem, které by se projednávalo, by samozřejmě byl maďarský mediální zákon.
The topic could not have been anything other than the Hungarian media law.
CzechMohl bych zde samozřejmě použít silnějších výrazů, zůstaňme však u tématu.
I could obviously use stronger expressions here, but let us just stick to this one.
CzechMusí dojít ke změnám, ale ty se samozřejmě musí odehrát na evropské úrovni?
Things do have to change but they must change at the European level, surely?
CzechNaše politická skupina by samozřejmě na určitá hlediska kladla větší důraz.
Obviously, our political group would have placed greater emphasis on certain aspects.
Czech(NL) Pane předsedající, samozřejmě jsem hlasoval proti této politicky korektní zprávě.
(NL) Mr President, I have, obviously, voted against this politically correct report.