česko-anglicko překlad pro "sama"

CS

"sama" anglický překlad

volume_up
sama {příd. jm. ž.}
volume_up
sama {příd. jm.}
EN
volume_up
sama {zájm. ž.}
EN
volume_up
sama {zájm.}
volume_up
sama {zájm. m. mn. č.}

CS sama
volume_up
{přídavné jméno rod ženský}

1. "bez pomoci jiných"

sama
volume_up
by herself {příd. jm.}
Sama zpravodajka připouští, že dohoda ohrožuje jejich budoucí existenci.
The rapporteur herself admits that the agreement threatens their future existence.
Jsou směsí podnětů individuálních a jedinečných jako žena sama.
They make up a mix of influences as individual and idiosyncratic as the woman herself.
Bylo určeno k tomu, aby bylo dobyto a ovládnuto, jako sama Země.
It was to be conquered and mastered like the Earth herself.

Příklady použití pro "sama" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechRozhodnutím se navrhují poloviční opatření, která jsou sama o sobě nedostatečná.
The decision suggests half-measures, which are by their very nature insufficient.
CzechZároveň se sama sebe ptám, proč se Evropská unie nepostaví za mezinárodní právo.
I also ask myself why the European Union is not standing up for international law.
CzechMožná je politicky nekorektní se o tom zmiňovat, ale fakta hovoří sama za sebe.
It may be politically incorrect to say so but the facts speak for themselves.
CzechEvropa sama musí diverzifikovat zdroje energie a zvýšit zabezpečení dodávek.
Europe, for its part, must diversify energy sources and improve supply security.
CzechTakže se vás mohu zeptat, můžeme najít cestu k poznání sebe sama bez útěku?
So my question to you is, can we find ways to know ourselves without the escape?
CzechSama jsem předložila mnoho pozměňovacích návrhů a s výsledkem jsem velmi spokojena.
I myself have also tabled many amendments and am very pleased with the result.
CzechPředstavila jsem si sama sebe v péřové bundě, jak vypadám jako panáček Michelin.
I had a vision of myself in a fluffy anorak, looking like the Michelin Man.
CzechNový problém, který si Evropská unie právě sama přivodila, bere dosti dech.
The new challenge the European Union has just given itself is quite breathtaking.
CzechMarilyn Monroeová jednou řekla: "Neuvádějte mne v pokušení, zvládnu to sama."
Marilyn Monroe once said 'lead me not into temptation, I can find it myself'.
CzechDle mého názoru je z dnešního dne nejdůležitější: co bude EU schopna sama udělat?
I think most significant from today is: what is the EU itself going to be able to do?
CzechPaní předsedající, dámy a pánové, myslím, že Rada skutečně překonala sama sebe.
Madam President, ladies and gentlemen, I think the Council has really outdone itself.
CzechAni nejdokonalejší smlouva by nemohla sama o sobě vyřešit mnohé z problémů.
Even the most perfect treaty could not, by itself, solve many of the problems.
CzechPtám se sama sebe, zdali bychom měli nyní vyloučit některá ustanovení z bodu 12.
I ask myself whether we should really be ruling out certain things now in paragraph 12.
CzechNení zkrátka možné, aby Evropa tohoto cíle, který si sama stanovila, skutečně dosáhla.
There is no possibility of Europe actually achieving the aim it has set itself.
CzechUnie sama se měla stát smluvní stranou Evropské úmluvy o lidských právech.
The Union itself was to become a party to the European Convention on Human Rights.
CzechA já sama si uvědomuji, pane Cohn-Bendite, že stojíme před extrémně skličujícím úkolem.
And I myself am aware, Mr Cohn-Bendit, that we face an extremely daunting task.
CzechEvropská města jsou stále ponechána stát sama za sebe, není jim pomáháno.
Europe's towns are still left to stand on their own; they are not being helped.
CzechSama žiji v slovenském regionu, kde přibližně 10 % obyvatel tvoří Romové.
I myself live in a Slovak region where Roma make up around 10% of the population.
CzechKomise sama tak nyní porušuje evropské právní předpisy, takže panuje naprostý zmatek.
The Commission itself is now in breach of European law, so this is a complete mess.
CzechSama jsem se účastnila velmi zajímavých rozhovorů s mnohými poslanci této sněmovny.
I have been personally involved in fascinating talks with many members of this House.