česko-anglicko překlad pro "rozhodný"

CS

"rozhodný" anglický překlad

volume_up
rozhodný {příd. jm. m.}

CS rozhodný
volume_up
{přídavné jméno rod mužský}

rozhodný (také: odhodlaný, předurčený, rozhodnutý)
volume_up
determined {příd. jm.}
Dva národy však v referendu vyslovily rozhodný odpor.
However, two nations expressed determined opposition in referendums.
A rovněž vážný, četný a rozhodný přístup nám pomůže překonat tuto krizi důvěryhodnosti.
Also, a serious, upright and determined approach will help us overcome the crisis in credibility.
Je také nezbytné, aby Evropská unie v tomto ohledu přijala rozhodný postoj na příštím setkání G20.
It is also vital that the European Union adopts a determined stance in this respect at the next G20 meeting.
rozhodný (také: přesvědčivý, rozhodující)
volume_up
decisive {příd. jm.}
Proto vyzýváme Komisi, aby v budoucnosti při vyjednávání zaujala rozhodný postoj.
We therefore call on the Commission to take a decisive negotiating stance in future.
To však obnáší učinit rozhodný krok proti Spojeným státům.
However, this involves a decisive step against the United States.
Tento plán obnovy poskytuje nezbytný politický rámec pro rozhodný a ambiciózní postup.
This recovery plan offers the necessary policy framework for decisive and ambitious action.
rozhodný (také: cílený, cílevědomý)
volume_up
focused {příd. jm.}
Paní předsedající, vítám tuto otázku k ústnímu zodpovězení a rozhodný návrat k velmi důležité problematice.
Madam President, I welcome this oral question and the focused return to a very important issue.
rozhodný (také: kategorický)
volume_up
categorical {příd. jm.}
rozhodný (také: asertivní, energický, průbojný)
volume_up
assertive {příd. jm.}
volume_up
stout {příd. jm.}
rozhodný (také: pevný, rezolutní)
volume_up
resolute {příd. jm.}
Měli bychom tento příklad následovat a vyslat Rusku jasný a rozhodný vzkaz.
We should follow suit and send Russia a clear and resolute message.
Pokud jsme v právu, je jediným řešením tvrdý a rozhodný postoj.
When were are clearly in the right, a tough, resolute position is the only solution.
Dnes nastal čas, kdy musíme zaujmout tvrdý, rozhodný a pevný postoj za práva křesťanů po celém světě.
Today, the time has come for us to take a tough, resolute and firm stand for the rights of Christians around the world.
rozhodný
volume_up
manful {příd. jm.}
rozhodný (také: čtyřhranný)
volume_up
foursquare {příd. jm.}
rozhodný
volume_up
strong-minded {příd. jm.}
rozhodný (také: čtyřhranný)
volume_up
four-square {příd. jm.}

Příklady použití pro "rozhodný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechJe důležité, aby EU k těmto otázkám zaujala rozhodný a jednotný postoj.
It is important that the EU should present a firm and united position on these issues.
CzechEvropa dnes musí více než kdy jindy zaujmout rozhodný demokratický postoj.
Now more than ever Europe must take a firm stance on democracy.
CzechDelegace Evropského parlamentu musí při jednáních zaujmout rozhodný a pevný postoj.
The European Parliament's delegation must adopt a strong, solid position as part of the negotiations.
Czech. - (IT) Pane předsedající, dámy a pánové, vyjadřuji svůj rozhodný nesouhlas s touto zprávou.
in writing. - (IT) Mr President, ladies and gentlemen, I strongly oppose this report.
CzechTak to je stručné zdůvodnění toho, proč mají občané Spojeného království tak rozhodný přístup k referendu.
So that, in short, is why people in the UK feel so strongly about this referendum.
CzechOba zpravodajové rozhodný postoj Parlamentu úspěšně obhájili.
Both rapporteurs have successfully defended Parliament's firm position.
CzechVítáme proto rozhodný postoj Evropské komise k chování narušujícímu hospodářskou soutěž.
We therefore welcome the firm stance taken by the European Commission on anti-competitive behaviour.
CzechZjištění naznačují rozhodný pokrok ve zlepšování hospodářské a sociální soudržnosti v celé EU.
The findings point towards definite progress in improving economic and social cohesion across the EU.
CzechJejím cílem je rovněž rozhodný boj proti nelegálnímu přistěhovalectví.
Its aim is also to firmly combat illegal immigration.
CzechPrávě proto je tak důležité, aby Parlament v tomto okamžiku opět vyslal Kanadě rozhodný signál.
That is why it is so important that Parliament should again send Canada a strong signal at this point.
CzechJak víte, Komise učinila rozhodný závazek zlepšit svoji správu a opravdu se zlepšujeme.
As you know, this Commission has made a strong commitment to improving its administration, and we are improving.
CzechJe pro nás důležité učinit v této oblasti rozhodný pokrok.
It is important for us to make definite progress in this area.
CzechUsnesení vyjadřuje rozhodný záměr Parlamentu posílit přístup Unie a evropskou solidaritu.
The resolution gives voice to Parliament's firm intention to strengthen the Union approach and European solidarity.
CzechV případě rovnosti hlasů má rozhodný hlas prezident ECB.
In the event of a tie, the President has the casting vote.
CzechKaždý členský stát je také povinen zaujmout v dvoustranných vztazích k těmto otázkám striktní a rozhodný postoj.
Every Member State is also obliged to act strictly and firmly on these matters in bilateral relations.
CzechNěkteré z nich stále ještě nyní, kdy hovořím, nejsou k dispozici, a proto si přeji, aby byl zaznamenán můj rozhodný protest.
Some of these are still not available as I speak, and I therefore wish to register my strong protest.
CzechProto je Komise i nadále odhodlána posílit svůj rozhodný postoj k chování narušující hospodářskou soutěž a k fúzím.
This is why the Commission remains committed to enforcing its firm stance on anti-competitive behaviour and mergers.
CzechOd té doby jsem její rozhodný odpůrce.
Since then I have been resolutely opposed to it.
CzechNašim rodičům a prarodičům dlužíme rozhodný signál Parlamentu v těchto záležitostech a ten jsme dnes příslušným usnesením vyslali.
We owe our parents and grandparents a firm parliamentary message, and that is what we have produced today.
CzechOd EU očekáváme rozhodný zásah.
We are expecting definite intervention from the EU.