česko-anglicko překlad pro "reklamní"

CS

"reklamní" anglický překlad

volume_up
reklamní {příd. jm.}

CS reklamní
volume_up
{přídavné jméno}

reklamní
volume_up
ad {příd. jm.}
Tento přehled je k dispozici na úrovni klíčového slova, reklamní sestavy nebo kampaně.
This report is available at keyword, ad group, and campaign levels.
Na každou stránku lze umístit až 3 reklamní jednotky (vedle tří odkazových jednotek).
You can place up to three ad units per page (in addition to three link units).
Reklamní jednotky nesmí být umístěné příliš blízko odkazů na spuštění hry.
Ad units should not surround game play links too closely.
reklamní (také: inzertní, inzerující)
volume_up
advertising {příd. jm.}
Zadesáté: spotřebitelské reklamní kampaně a podpora odvětví.
Ten: consumer advertising campaigns and sectoral support.
Nedokáži pochopit, proč reklamní průmysl tuto bouři ve sklenici vody rozpoutává.
I fail to comprehend why the advertising industry is raising such a storm in a teacup.
Pokročilejší reklamní služby naleznete v sadě DoubleClick.
Find more advanced advertising products in the DoubleClick suite.
reklamní (také: propagační)
volume_up
promotional {příd. jm.}
Neobsahuje reklamní ani propagační sdělení.
Not include advertising or promotional messages.
Is that not already a promotional move?

Příklady použití pro "reklamní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl. Více si přečtěte zde.

CzechDalší informace získáte v tématu zaměřeném na možná umístění reklam v reklamní síti.
Find more information on where ads might appear on the Display Network.
CzechZobrazují se automaticky otevíraná reklamní okna, dokonce i když nejste připojeni k Internetu.
You see pop-up ads, even if your computer is not connected to the Internet.
CzechZobrazují se automaticky otevíraná reklamní okna, dokonce i když nejste připojeni k Internetu.
You see pop-up ads, even if your computer isn't connected to the Internet.
CzechNěkdy je vhodné brát v úvahu i další míry, v případě reklam v reklamní síti například konverze.
You may want to consider other measurements like conversions for Display Network ads.
CzechRozšíření o lokalitu se nezobrazují u reklam v reklamní síti.
Also, remember that location extensions don't appear for ads on the Display Network.
Czechnebo Amazon.com) a jaká část pochází z reklamní sítě Google (z webů jako Gmail nebo New York Times).
versus the Google Display Network (content sites like Gmail and the New York Times).
CzechVaše textové reklamy, grafické reklamy a videoreklamy se mohou zobrazovat v reklamní síti Google.
Your text, image, and video ads can appear on the Google Display Network.
CzechDalší informace, jak definovat první reklamní jednotku
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
CzechGoogle příležitostně provádí menší úpravy způsobu cílení a hodnocení reklam v reklamní síti.
Occasionally, Google makes minor adjustments to how ads are targeted and ranked on the Display Network.
CzechKampaně s cílením na umístění a kampaně s cílením na klíčová slova, které cílí na reklamní síť Google
Placement-targeted campaigns and keyword-targeted campaigns that target the Google Display Network.
CzechSpolečnost Google nabízí dvě sítě, ve kterých se mohou zobrazovat vaše reklamy: vyhledávací síť a reklamní síť.
Google has two networks where your ads can run: the Search Network and the Display Network.
CzechV reklamní síti lze reklamy velmi efektivně cílit.
On the Display Network, you can target your ads very effectively.
CzechTato síť zahrnuje také mobilní weby a aplikace, které zobrazují reklamy (tzv. partneři v mobilní reklamní síti).
This network also includes mobile sites and apps that show ads (these are called mobile display partners).
CzechUvádíme zde příklad reklam na webu v reklamní síti.
Here's an example of ads on a Display Network site.
CzechVýsledkem je pro inzerenty lepší výkon a návratnost investic na stránkách ve vyhledávací a reklamní síti.
For example, aggregated conversion data is one factor used by our smart pricing feature to improve advertiser ROI.
CzechÚčet bude používat pouze klíčová slova, reklamy a reklamní sestavy, které se nachází v kontrolní části.
To be able to run a new experiment on your campaign, you'll start by applying or deleting the changes from your last experiment.
CzechMůžete proto v reklamní síti zaznamenat krátkodobé kolísání počtu zobrazení či prokliků nebo průměrné ceny za proklik.
As a result, you may notice fluctuations in your Display Network impressions, clicks, or average cost-per-click for a short time.
CzechSměrnice vyloučí všechny nevyžádané reklamní zprávy, všechny iritující textové zprávy, hloupé e-maily a podobné záležitosti.
Unsolicited marketing, irritating text messages, stupid e-mails and the like - the directive will rule out all of these things.
CzechVýběr zdravých produktů by měl být usnadněn reklamní a informační politikou zaměřenou na děti, ale především na jejich rodiče.
The selection of healthy products should be facilitated by a promotion and information policy focused on children but above all on their parents.
CzechMáte-li další dotazy týkající se neplatné reklamní aktivity, přečtěte si v centru nápovědy článek o neplatných kliknutích a zobrazeních.
If you have any additional questions regarding invalid click activity,please visit our Help Center topic oninvalid clicks and impressions.