CS

pytle {mužský rod množné číslo}

volume_up
pytle (také: tašky)
pytle
Samozřejmě i vám přejeme vše nejlepší, a pokud jde o Radu, budeme pro ni na Tři krále mít připravené velké pytle s uhlím, když bude zlobit!
We do of course return your good wishes, and, as for the Council, we will be ready on Twelfth Night to deliver great sacks of coal if they are naughty!
Vyšlo mi, že to ubírá 26% marže, děje se to kvůli nepřítomnosti standardů jakosti a tržních informací, pytle se musí neustále měnit.
I have measured that 26 percent of the marketing margin is simply due to the fact that, because of the absence of grades and standards and market information, sacks have to be constantly changed.

Příklady použití pro "pytle" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNemůžeme všechno hodit do jednoho pytle a říct: "jsou to všechno jedovaté látky".
We cannot take a catch-all approach, saying 'These are all poisonous substances'.
CzechPan Schulz, který právě odešel ze sněmovny, hodil všechny konzervativce do jednoho pytle.
Mr Schulz, who has just left the Chamber, has lumped all the Conservatives together.
CzechKdyby se naprosto odlišné podmínky daly do jednoho pytle, představovalo by to jisté riziko.
There would be a risk in lumping together completely different situations.
CzechHospodářsky silné a slabé země se nejprve svévolně hodí do stejného pytle.
Economically strong and weak economies are first arbitrarily thrown together in the same pot.
CzechMají zakázané dávat víc než 10 liber (4,5 kg) písku do 50-galonového (190 litrového) plastového pytle.
They're not allowed to put more than 10 pounds of sand in a 50-gallon plastic bag.
CzechPadělání a kopírování zkrátka nelze házet do jednoho pytle.
In short, counterfeiting and copying cannot be treated in the same way.
CzechStaré pořekadlo o házení všech do jednoho pytle je správné.
The old adage about putting all your eggs in one basket rings true.
CzechNeházejme fanatiky a celé obyvatelstvo do jednoho pytle.
Let us not tar fanatics and an entire population with the same brush.
CzechDá se říci, že tito dělníci posloužili jako lidské pytle s pískem.
The workers were used as human sandbags, so to speak.
CzechHázet je do jednoho pytle, jak se to často děje v tomto Parlamentu, je podle mého názoru riskantní.
Lumping all these services together, which is what repeatedly happens in this House, is risky, in my view.
CzechVšechny tyto země jsou odlišné a snaží se nám říci: "Nestrkejte nás prosím všechny do jednoho pytle.
These countries are all different and they are at pains to say, 'Please do not put us all together and see us as the same.
CzechBylo by katastrofální házet je jednoho pytle.
It would be disastrous to lump the two together.
Czech(SV) Země severní Afriky se často hází do jednoho pytle, což podle mého názoru Tunisko velmi poškozuje.
(SV) The countries of north Africa are often lumped together, and as far as I can see, this does Tunisia a great disservice.
CzechZa prvé potřebujeme jeden soubor standardů pro kótované společnosti, nechceme však házet všechny podniky do jednoho pytle.
Firstly, we need a single set of standards for public limited companies, but we do not want to lump all companies together.
CzechNemyslím si, že v této fázi je třeba házet zajišťovací fondy a soukromý kapitál do stejného pytle, ve kterém je regulovaný sektor.
I do not believe it is necessary at this stage to tar hedge funds and private equity with the same brush as we use for the regulated sector.
CzechMůžeme všech vůdce komunistické strany Sovětského svazu, jako byl Stalin, Chruščov, Brežněv a Gorbačov házet do stejného pytle?
Can all the leaders of the Communist Party of the Soviet Union, such as Stalin, Khrushchev, Brezhnev and Gorbachev, be tarred with the same brush?
CzechStáty, s nimiž udržujeme úzké vztahy, neházíme do jednoho pytle s nějakými otřesnými diktátorskými režimy na cizích kontinentech.
States with whom we have a particularly close relationship do not fall into the same category as some terrible dictatorships on other continents.
CzechPokud budeme házet všechno do jednoho pytle, poškodíme tím náš obraz a zmateme diskusi o tom, zda máme napravovat chyby nebo volat policii.
Lumping everything together blurs the image, and confuses discussion on the subject as to whether we need to correct mistakes or call in the police.
CzechRozumím poznámkám ostatních kolegů, kteří se obávají o "rozhození sítě" a hození zemědělců do jednoho pytle s průmyslovými znečišťovateli.
I endorse the comments of other colleagues who have concerns about 'spreading the net' and dragging farmers into the coverage, as industrial polluters.
CzechSamozřejmě i vám přejeme vše nejlepší, a pokud jde o Radu, budeme pro ni na Tři krále mít připravené velké pytle s uhlím, když bude zlobit!
We do of course return your good wishes, and, as for the Council, we will be ready on Twelfth Night to deliver great sacks of coal if they are naughty!