česko-anglicko překlad pro "pyramidy"

CS

"pyramidy" anglický překlad

volume_up
pyramidy {ž mn. č.}
EN
volume_up
pyramidové schéma {stř}
CS

pyramidy {ženský rod množné číslo}

volume_up
pyramidy

Příklady použití pro "pyramidy" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechA to, co můžeme měřit, je pouze to hmatatelné ve spodku pyramidy potřeb.
What we can measure is that tangible stuff at the bottom of the pyramid.
CzechMáme tu zvířata, která mohou žít a uvažovat a na vrcholu pyramidy je člověk.
We have the animals that are able to live and to sense, and on the top of the pyramid, there is the man.
CzechA pro mnohé z nás leží naše štěstí na dně pyramidy.
And for many of us, our fortunes do indeed lie at the bottom of the pyramid.
CzechTyto tři úrovně potřeb ve skutečnosti souvisí s těmi pěti úrovněmi z Maslowovy pyramidy lidských potřeb.
These three levels of the hierarchy needs relate to the five levels of Maslow's hierarchy of needs.
CzechTo nehmatatelné z vrcholku pyramidy ani neviděli.
They didn't even see the intangible stuff higher up the pyramid.
CzechJe to docela potěšující pro lidi jako jsem já -- jsem profesor -- že je na samém vrcholu pyramidy.
This is quite comforting for people like me -- I'm a professor -- this to be over there on the top of creation.
CzechChováme se jako účastníci pyramidové hry, kteří si všimli, že základna pyramidy začíná stagnovat.
We are behaving like participants in a pyramid scheme, who see that the base of the pyramid is starting to stagnate.
CzechEvropská unie žádá, abychom svěřili základnu celé pyramidy do rukou soukromého kapitálu.
The EU is asking for the base of the pyramid to be entrusted to capital enterprise so that the prices for other goods can be set.
CzechZajímají nás ty čtyři miliardy lidí s příjmem pod dva dolary na den, ten tzv. spodek pyramidy?
Do we care about those four billion people whose income levels are less than two dollars a day, the so-called bottom of the pyramid?
CzechA na vrcholu této pyramidy je diferenciální počet.
CzechToto stojí na vrcholu pyramidy důkazů.
CzechJako zázrakem, když jsme se na toto začali ptát a směřovali pozornost výše do oné pyramidy, zjistili jsme, že jsme podpořili loajalitu.
Miraculously, as we asked these questions and started giving attention higher up the pyramid, what we found is we created more loyalty.
CzechKromě oficiálního přístupu -- potravinové pyramidy -- a té modní vize konzumenta místní produkce, máme dvě možnosti, jak zlepšit naši stravu.
Between the official story -- the food pyramid -- and the hip locavore vision, you have two versions of how to improve our eating.
CzechProfesionální sport je jen špičkou pyramidy, jejíž základnu by mělo tvořit sportování co největšího počtu lidí na této planetě.
Professional sport is only the apex of a pyramid whose base must be created by sporting activity involving the greatest number of people on our planet.
CzechOd té doby byla postižena většina sektorů a první oběti se nacházejí na spodní části společensko-ekonomické pyramidy, která je tvořena převážně ženami.
Since then, most sectors have been affected and the first victims are at the bottom of the socio-economic pyramid, where women are in the majority.
CzechPokud jsme naučeni starat se pouze o to co můžeme měřit, a pokud umíme měřit jen to hmatatelné v našich životech, opomíjíme mnoho věcí z vrcholku oné pyramidy potřeb.
If we're taught as leaders to just manage what we can measure, and all we can measure is the tangible in life, we're missing a whole lot of things at the top of the pyramid.
Czech. - (DE) Podporuji politiku soudržnosti pro demografický rozvoj Evropské unie, protože strukturální posun věkové pyramidy evropské společnosti poukazuje na hrozivou budoucnost.
in writing. - (DE) I am in favour of a cohesion policy for the European Union's demographic development, as the structural shift in European society's age pyramid points to a worrying future.