česko-anglicko překlad pro "pyšný"

CS

"pyšný" anglický překlad

volume_up
pyšný {příd. jm. m.}
volume_up
pysně {přísl.}
EN
volume_up
pyšně {přísl.}
EN
volume_up
být pyšný {sl.}
CS

pyšný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
pyšný (také: hrdý, povznesený)
volume_up
proud {příd. jm.}
Evropský parlament by měl být pyšný na dobře vykonanou práci.
The European Parliament should be proud of a job well done.
Rovněž není na co být pyšný, podíváme-li se na klesající cenu kožešin mezi Inuity.
There is also nothing to be proud of when you look at the fur price among the Inuits, which is falling.
Robert Schuman by byl na naše úspěchy pyšný.
Robert Schuman would have been proud of our accomplishments.
pyšný

Příklady použití pro "pyšný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJsem na svou zemi pyšný a ani v budoucnu tomu nebude jinak.
That is the pride which I have and will continue to have in the years to come.
CzechRovněž není na co být pyšný, podíváme-li se na klesající cenu kožešin mezi Inuity.
There is also nothing to be proud of when you look at the fur price among the Inuits, which is falling.
CzechJsem velmi pyšný na svůj jazyk a používám ho všude, kde mohu, ovšemže i v tom babylonu zde.
I am very proud of my language and I use it everywhere I can, certainly here in this Tower of Babel.
CzechEvropský parlament by měl být pyšný na dobře vykonanou práci.
The European Parliament should be proud of a job well done.
CzechJsem velmi pyšný na práci výboru a jeho členů v oblasti budování demokracie a sledování voleb.
I am deeply proud of the work of the committee and of MEPs in relation to building democracy and election monitoring.
CzechRobert Schuman by byl na naše úspěchy pyšný.
Robert Schuman would have been proud of our accomplishments.
CzechJsem pyšný, že mohu být předsedou tohoto výboru.
I am very pleased to be chairman of this committee.
CzechTakže opět, hobojista je naprosto nezávislý, a proto šťastný a pyšný na svou práci, tvořivý a tak dál.
So again, the oboe player is completely autonomous and therefore happy and proud of his work, and creative and all of that.
CzechParlament může být na rozpočet na rok 2010 pyšný.
CzechPřipadá mi, že problém byl zameten pod koberec, že se nic nevyřešilo a že opravdu není na co být pyšný.
I feel that the problem has been swept under the carpet, that nothing has been solved and that there is really nothing of which to be proud.
CzechNa tento jsem celkem pyšný.
CzechPotom ale od celé rodiny a přátel slyší, že otec všem ostatním říkal, jak byl na něj pyšný, jen to nikdy něřekl svému synovi.
But then, they hear from all the family and friends that the father told everybody else that he was proud of him, but he never told the son.
CzechA někdy dojde na tak jednoduchou věc jakou je, že jejich největším zraněním je, že jejich otec umřel bez toho, aniž by jim kdy řekl, že je na ně pyšný.
And sometimes it comes down to something as simple as, their core wound is their father died without ever saying he's proud of them.
CzechJsem pyšný na to, že jsme se zapojili a zastupovali tento Parlament - dle mého názoru excelentním způsobem - ve vztazích s Radou pro lidská práva v Ženevě.
I am deeply proud of the fact that we have engaged and represented this Parliament - I think excellently - in relation to the Human Rights Council in Geneva.
CzechJá osobně, jako maltský poslanec EP, jsem samozřejmě nejen spokojen, ale také pyšný na to, že tento úřad má být zřízen v hlavním městě mé země, ve Vallettě.
On a personal level, as a Maltese MEP, I am obviously not just satisfied but also proud that this Office is to be established in my country's capital city, Valletta.
CzechVýrazným zvýšením množství právních předpisů pro boj s extremismem v Evropě by Parlament býval mohl být pyšný na to, že pomáhá zachovávat demokratické principy a hodnoty.
By massively increasing the amount of legislation to combat extremism in Europe, Parliament could have been proud of helping to maintain democratic principles and values.
Czech(IT) Pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych vyjádřit, pane Buzku, jak jsem pyšný, že mohu být součástí tak významného orgánu, jakým je Evropský parlament, kterému předsedáte.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, I wanted to express, Mr Buzek, how proud I am to be part of an institution as important as the European Parliament, which you chair.