česko-anglicko překlad pro "pustit se do"

CS

"pustit se do" anglický překlad

CS

pustit se do {reflexivní sloveso}

volume_up
So, it is time to get down to work!
Zároveň potřebujeme odhodlání mezinárodního společenství pustit se do práce a vybudovat na tomto půvabném ostrově trvalý mír.
At the same time, we also need the commitment of the international community to get down to business and build a lasting peace for that lovely island.
pustit se do (také: dát se do, začínat)
Komise navrhne metodiku, jejímž cílem bude prokázat přidanou hodnotu rozpočtu, a jsme také ochotni pustit se do kvantifikace nákladů na "neevropské záležitosti".
The Commission will draft a methodology aimed at demonstrating the added value of the budget, and we are also prepared to set about quantifying the costs of a 'non-Europe'.

Příklady použití pro "pustit se do" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechAle ti, kdo se nebojí pustit se do toho, vidí hodnotu a vidí možné výhody.
But those who take the trouble to grasp it see the value and see the potential benefits.
CzechJe rovněž potřeba pustit se do realizace všech těch námětů, o kterých jsme hovořili.
There is also a need to address all the points that we have mentioned.
CzechAž si budete chtít sednout a pustit se do díla, připojte tablet k přenosné klávesnici plné velikosti.
When you’re ready to sit down and get to work, dock the tablet into the portable full-size keyboard.
CzechPustit se do Morálky s velkým M je obrovský projekt.
So taking on Morality with a capital M is a huge project.
CzechDoufám, že zpráva pana Feia zapůsobí na Evropskou komisi jako signál, že je čas pustit se do práce.
I hope that the Feio report will act as a signal to the European Commission that the time for getting down to work has come.
CzechPodnikatelé, kteří zažili konkurz, by neměli ztratit důvěru ve svou schopnost pustit se do nového podnikání.
Entrepreneurs having experienced bankruptcy should not lose confidence in their ability to embark on a new business.
CzechJe čas přestat mluvit a pustit se do práce.
It is time to stop talking and to get to work.
CzechPustit se do toho by mohlo znamenat, že na požadované účinky v této oblasti si počkáme mnohem déle.
Embarking upon the latter could mean having to wait significantly longer before the desired effects in the area made themselves felt.
CzechJe sice obtížné stanovit pro tuto záležitost pevný termín, ale je jasné, že je třeba pustit se do toho co možná nejdříve.
Whilst it is difficult to set a firm date for this, it is clear that it needs to get under way as soon as possible.
CzechBudeme si muset vyhrnout rukávy a pustit se do práce, a divím se, proč dosud členské státy nedokázaly učinit žádná opatření.
We will have to roll up our sleeves, though, and I wonder why the Member States have so far failed to take any measures.
CzechA tak je čas pustit se do toho!
CzechZároveň potřebujeme odhodlání mezinárodního společenství pustit se do práce a vybudovat na tomto půvabném ostrově trvalý mír.
At the same time, we also need the commitment of the international community to get down to business and build a lasting peace for that lovely island.
CzechPředstavme si, že bychom se také odvážili pustit se do upřímné diskuse o tom, co by měla financovat EU a co by si měly členské státy financovat samy.
Imagine if we also dared to engage in a frank discussion of what should be financed at EU level and what should be financed nationally.
CzechDůležité je, zda dotyčné zemi lze důvěřovat, že je ochotna a schopna plnit své závazky včas a pustit se do skutečných strukturálních reforem.
What is crucial is whether a country can be trusted as being willing and able to meet its commitments in time and engaging in serious structural reforms.
CzechJe čas pustit se do práce a já bych rád poděkoval pánům Stubbovi a Friedrichovi a také všem ostatním, kteří dosud přispěli k tomuto procesu.
It is time to start work, and I would like to thank Mr Stubb and Mr Friedrich and, indeed, everyone else who has made a contribution to this process so far.
CzechVe svém prvním projevu náš taoiseach řekl, že chce v Evropě budovat mosty, splatit naše dluhy a pustit se do práce.
In his very first speech, our Taoiseach said he wanted to build bridges in Europe, pay our way and pull our weight - and that is what we are determined to do.
CzechZnamená to pustit se do velkých tygrů, jakými jsou RWE nebo EDF, pustit se přímo do jádra problému, oddělit jednotlivé aktivity a začat uplatňovat zásadu subsidiarity.
Get stuck in to the big tigers, the RWEs, the EDFs - get right into the thick of things, where the problem lies, unbundle and apply subsidiarity.
CzechJe třeba pustit se do inovace výzkumu a vývoje a do přechodu na digitální vysílání a také zvyšovat znalosti, které umožní obyvatelům Evropy tyto technologie využívat.
We need to go for R&D innovation and the digital switch-over, as well as building up skills to enable all citizens of Europe to use those technologies.

Podobné překlady pro "pustit se do" anglicky

pustit sloveso
do předložka
do podstatné jméno
English
se zájmeno
se předložka
English
dát se do sloveso
tlačit se do sloveso