česko-anglicko překlad pro "pupeční"

CS

"pupeční" anglický překlad

volume_up
pupeční {příd. jm.}
CS

pupeční {přídavné jméno}

volume_up
pupeční
Pani komisařko, hovořila jste o krevních buňkách z pupeční šňůry a o jejich skladování.
Commissioner, you spoke about umbilical cord blood cells and about their storage.
Pupeční šňůru přeřízne klackem a zaváže ji svými vlasy.
She cuts the umbilical cord with a stick, and ties it with her own hair.
Existují i tři soukromé firmy, které účtují pacientům poplatky za skladování krevních buněk z pupeční šňůry.
There are also three private firms charging parents to store umbilical cord blood cells.

Příklady použití pro "pupeční" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPani komisařko, hovořila jste o krevních buňkách z pupeční šňůry a o jejich skladování.
Commissioner, you spoke about umbilical cord blood cells and about their storage.
CzechPupeční šňůru přeřízne klackem a zaváže ji svými vlasy.
She cuts the umbilical cord with a stick, and ties it with her own hair.
CzechExistují i tři soukromé firmy, které účtují pacientům poplatky za skladování krevních buněk z pupeční šňůry.
There are also three private firms charging parents to store umbilical cord blood cells.
CzechAvšak stále, jak můžete vidět, má kabel, pupeční šňůru.
However, still, as you can see, it has a cord, umbilical cord.
CzechI v té doby tento region, stejně jako Hedvábná cesta, po celá staletí tvořil pozemní pupeční šňůru spojující Evropu a Asii.
Even at that time this region, like the Silk Road, had for centuries formed an overland umbilical cord linking Europe and Asia.
CzechRáda bych řekla, že používání kmenových buněk z pupeční šňůry se prokázalo jako užitečné při léčbě některých zhoubných onemocnění, jako například rakoviny.
I would like to say that the use of stem cells from cord blood has proved to be useful for the treatment of some malignant diseases, such as cancer.
CzechPo dlouhém období ruské a sovětské nadvlády se může těchto pět zemí Střední Asie opět ujmout této úlohy pupeční šňůry spojující Evropu a Asii.
Following a long period of Russian and Soviet domination, the five countries of Central Asia can once again assume this role of umbilical cord linking Europe and Asia.
CzechChci připomenout také příležitosti, které se nabízejí využíváním krevních kmenových buněk z pupeční šňůry v léčbě rakoviny krve jako náhrady za transplantace kostní dřeně.
I should also like to mention the opportunities offered by the use of umbilical cord blood stem cells in the treatment of blood cancer, as a substitute for bone marrow transplants.
CzechNěmecké společnosti E.ON byl zajištěn přístup k sibiřským zásobám a na trh s energií a obě země budou společně budovat plynové potrubí, pupeční šňůru, v Baltském moři.
The German company E.ON has been granted access to Siberian reserves and the energy market, and both countries will jointly build a gas pipeline, an umbilical cord, under the Baltic Sea.