česko-anglicko překlad pro "pud"

CS

"pud" anglický překlad

EN
EN

"pud" český překlad

volume_up
pud {podstatné jméno}
CS
volume_up
pudding {podstatné jméno}
volume_up
vanilla pudding {podstatné jméno}
volume_up
black pudding {podstatné jméno}
CS
CS

pud {mužský rod }

volume_up
pud (také: instinkt)
volume_up
instinct {podstatné jméno}
Dvacet let po pádu Sovětského svazu zůstává archetypálním homo sovieticus, silným mužem, jehož závislost na moci je tak silná jako jeho pud potlačovat disent.
Twenty years after the collapse of the Soviet Union, he remains the archetypal homo sovieticus, a strong man whose addiction to power is as strong as his instincts for crushing dissent.
EN

pud {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "pud" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNemůžeme se spokojit se současným stavem půd ve všech částech EU.
We cannot be content with the current state of soils in all parts of the EU.
CzechDvanáct procent půd v EU je ovlivněno erozí.
Twelve per cent of soils in the EU are affected by erosion.
CzechPoužívali jsme indikační byliny na určení kvality půd nebo zkoušeli, které zeleniny či stromy tam porostou.
We use indicator plants to look at what soil types, or what vegetables will grow, or what trees will grow here.
CzechVelmi se zmenšuje úrodnost těchto půd.
The fertility of this land is greatly diminishing.
CzechVčera jsem spolu s většinou tohoto Parlamentu hlasoval pro Prodiho zprávu, která jasně vyjadřuje potřebu aktivních opatření na ochranu našich půd.
Yesterday, along with a majority of this House, I voted for the Prodi report which spells out the need for proactive measures to protect our soils.
CzechJistě je to vynikající příklad oblasti, ve které bychom měli členské státy nechat, aby si určovaly své vlastní právní předpisy na základě svých typů půd.
Surely this is a prime example of an area in which we should allow Member States to determine their own legislation on the basis of their own soil types.
CzechNapříklad v případě odstranění mléčných kvót a zrušení systému půd vyňatých z produkce se jednalo o neúspěšná rozhodnutí, pokud jde o znevýhodněné regiony.
For example, the withdrawal of milk quotas and the abolition of the set-aside scheme have been unsuccessful decisions as far as less favourable regions are concerned.
CzechDnes také pozorujeme nárůst eroze půd, což by mohlo v příštích desetiletích ohrozit zemědělské využívání velké části zemědělské půdy po celé Evropské unii.
Today we are also seeing an increase in soil erosion, which could jeopardise the agricultural use of many areas of land across the European Union in the decades to come.
CzechDvacet let po pádu Sovětského svazu zůstává archetypálním homo sovieticus, silným mužem, jehož závislost na moci je tak silná jako jeho pud potlačovat disent.
Twenty years after the collapse of the Soviet Union, he remains the archetypal homo sovieticus, a strong man whose addiction to power is as strong as his instincts for crushing dissent.
CzechTato role se vztahuje zvláště k fotosyntéze a biomase a zejména k oblasti, která je mi blízká, a sice půda a schopnost evropských půd ukládat organický uhlík.
This role relates, in particular, to photosynthesis and biomass, and especially to an area that is close to my heart, which is soil and the capacity of European soils to store organic carbon.

Synonyma (anglicky) pro "pud":

pud
English
pudding
English
black pudding