česko-anglicko překlad pro "psychologové"

CS

"psychologové" anglický překlad

CS

psychologové {mužský rod množné číslo}

volume_up
psychologové
Čtvrtou částí je, že lítost je, co psychologové nazývají perserverace.
The fourth component here is that regret is what psychologists call perseverative.
A evoluční psychologové věří, že tato intuice má svůj základ v genech.
And evolutionary psychologists think that these intuitions have a basis in the genes.
Psychologové se pak ptali jiných lidí na trošku odlišnou otázku.
The psychologists asked other people a slightly different question.
psychologové

Příklady použití pro "psychologové" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPsychologové obcházeli a dotazovali se občanů, kteří byli velmi dobře informovaní.
Some psychologists went around and polled citizens who were very well informed.
CzechČtvrtou částí je, že lítost je, co psychologové nazývají perserverace.
The fourth component here is that regret is what psychologists call perseverative.
CzechA evoluční psychologové věří, že tato intuice má svůj základ v genech.
And evolutionary psychologists think that these intuitions have a basis in the genes.
CzechPsychologové říkají, že agresivita je v době krize mnohem častější než kdykoli jindy.
Psychologists say that aggression is much more prevalent during the crisis than at other times.
CzechPsychologové znají negativní důsledky tvoření pobídek na cokoli už po 30 let.
Psychologists have known about the negative consequences of incentivizing everything for 30 years.
CzechKdyž Vám psychologové ukazují sloupcový graf, víte, že Vám ukazují průměr spousty lidí.
Now, when psychologists show you bars, you know that they are showing you averages of lots of people.
CzechPsychologové se pak ptali jiných lidí na trošku odlišnou otázku.
The psychologists asked other people a slightly different question.
CzechZajímavé na tom je, že psychologové o tom ví už 30 let.
Now the striking thing about this is that psychologists have known this for 30 years.
CzechVyvinuli jsme si schopnost předvídat chování ostatních jako vynikající intuitivní psychologové.
We are evolved to second-guess the behavior of others by becoming brilliant, intuitive psychologists.
CzechVy psychologové, proč je původ tak důležitý?
I'm a psychologists -- why do origins matter so much?
CzechA je spousta důvodů, proč se zamilujete do této osoby a ne radši do jiné, to vám psychologové mohou říci.
And there are many reasons that you fall in love with one person rather than another, that psychologists can tell you.
CzechAle když někomu řeknete svůj cíl a on ho vezme na vědomí, psychologové to nazývají sociální realitou.
But when you tell someone your goal and they acknowledge it, psychologists have found that it's called a "social reality."
CzechPřivázání ke stěžni je asi nejstarší dochovaný psaný příklad toho, čemu psychologové říkají donucovací prostředek.
Tying yourself to a mast is perhaps the oldest written example of what psychologists call a commitment device.
CzechZjistila jsem o pár let později že proces, kterým jsem si prošla, nazvali psychologové "inventura života".
I discovered a couple of years later that this process that I had gone through is called by psychologists "doing a life review."
CzechPsychologové, lékařští vědci, ekonomové, ti všichni se zajímali o odhalení zákonů, které řídily to, jak se všichni chováme.
Psychologists, medical scientists, economists were all interested in finding out the rules that govern the way all of us behave.
CzechV inzerátu stálo: "Psychologové chtějí porozumět paměti, chceme vylepšit lidskou paměť, jelikož paměť je klíčem k úspěchu".
And the ad said, "Psychologists want to understand memory. We want to improve people's memory, because memory is the key to success."
CzechSrovnávání s minulostí způsobuje mnoho problémů které behaviorální ekonomové a psychologové vidí v pokusech lidí odhadnout hodnotu.
Comparing with the past causes many of the problems that behavioral economists and psychologists identify in people's attempts to assign value.
CzechZáchvat se pak stane tím, čemu dětští psychologové říkají užitkové chování, protože dítě se naučilo, že díky němu může získat pozornost rodičů.
The tantrum will become what childhood psychologists call a functional behavior, since the child has learned that he can get parental attention out of it.
CzechPsychologové to věděli po desetiletí – teď jsou na řadě politici, aby tomu věnovali pozornost a naslouchali trochu více psychologům než ekonomům.
Psychologists have known this for decades, and it's time for policymakers to start paying attention and listen to psychologists a little bit, instead of economists.
CzechPokud jste na této křivce pod průměrem, pak budou psychologové nadšeni, protože to znamená, že jste buď sklíčení nebo trpíte poruchou, nebo nejlépe obojí.
Now if you fall below the average on this curve, then psychologists get thrilled, because that means you're either depressed or you have a disorder, or hopefully both.