česko-anglicko překlad pro "prvotní"

CS

"prvotní" anglický překlad

volume_up
prvotní {příd. jm.}
volume_up
prvotní {příd. jm. m.}
EN
volume_up
prvotní data {stř mn. č.}
CS

prvotní {sloveso}

volume_up
prvotní (také: zapálit, základní)
Za současných okolností musí být náš prvotní cíl malé, účinné podniky.
Under the present circumstances, our prime target must be small, efficient enterprises.
Politika soudržnosti uskutečňovaná prostřednictvím strukturálních fondů a dalších činností má prvotní význam.
Cohesion policy, through the Structural Funds and other actions, is of prime importance.
Nejvzdálenější regiony mohou EU v hospodářských partnerských dohodách sloužit jako prvotní prostředníci.
The outermost regions can act as the prime intermediaries for the EU in economic partnership agreements.

Příklady použití pro "prvotní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechProto jsme podpořili prvotní návrh společného usnesení, které zde bylo předloženo.
We therefore supported the initial draft of the joint resolution tabled here.
CzechTyto prvotní závazky však nejsou vždy stejnou měrou ambiciózní a konkrétní.
However, the degree of ambition and precision of these initial commitments is uneven.
CzechPrvotní zasedání týkající se UPR pravděpodobně budou udávat tón ostatním.
The early sessions of the UPR are likely to set the tone for the remainder.
CzechPrvotní stanovisko Parlamentu obnášelo zhruba 2 000 pozměňovacích návrhů.
The initial position of Parliament carried approximately 2 000 amendments.
CzechPrvotní zkušenosti získané za minulé dva měsíce vyvolaly celou řadu pochyb.
The initial experience gained over the past two months gives rise to a variety of doubts.
CzechPrvotní popud k tomu ovšem musí přijít od zákonodárců samotných.
Obviously, the primary impetus for this must come from the law-makers themselves.
CzechZa současných okolností musí být náš prvotní cíl malé, účinné podniky.
Under the present circumstances, our prime target must be small, efficient enterprises.
CzechStrana Fine Gael se těmito návrhy pokouší řešit prvotní příčiny irského hlasování proti.
With these proposals Fine Gael is attempting to address the root causes of the Irish 'no'.
CzechA samozřejmě, i pokud je tohle pravda, co potom prvotní kupní síla?
And of course, even if that's true, then what about initial buying power?
CzechDruhý z těchto systémů je romantická láska: radostné vzrušení a posedlost prvotní lásky.
The second of these three brain systems is romantic love: that elation, obsession of early love.
CzechJe možné, že se jedná o prvotní dopad dohody o volném obchodu?
Is it possible that this is an advance effect of the free trade agreement?
CzechDěti potřebují vyrůstat v bezpečném prostředí, za které nesou prvotní odpovědnost rodiče.
Children need to grow up in a safe environment for which parents have the primary responsibility.
CzechPrvotní opatření přijatá přechodnou vládou v Tunisku jdou správným směrem.
The initial measures taken by the transition government in Tunisia are heading in the right direction.
CzechDohodu však mohou zdržovat určité méně významné aspekty zprávy v její prvotní podobě.
However, certain non-essential aspects of the report, in its initial version, may hinder this agreement.
CzechV akčním programu se na to poskytuje prvotní stimul, ale chtěl bych o to upřímně požádat.
The action programme gives the initial impetus for that, but I should like to make a heartfelt plea.
CzechA ke konci přednášky publikum skandovalo: "Chceme prvotní informace.
And he got them chanting by the end of the talk, "Raw data now.
CzechPrvotní příčinou této oprávněné kritiky jsou cíle banky.
The first cause of this justified criticism is the objectives of the bank.
CzechMyslím, že prvotní návrhy Evropské komise byly právě tomuto postoji bližší.
I think the initial proposals of the European Commission were significantly closer to precisely this position.
CzechPrvotní důležitost mají i investice do skutečného hospodářství.
Investment in the real economy is also of primary importance.
CzechPolitika soudržnosti uskutečňovaná prostřednictvím strukturálních fondů a dalších činností má prvotní význam.
Cohesion policy, through the Structural Funds and other actions, is of prime importance.