česko-anglicko překlad pro "prvořadý"

CS

"prvořadý" anglický překlad

volume_up
prvořadý {příd. jm. m.}
CS

prvořadý {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
Prvořadý zájem našich občanů, právo na sociální zabezpečení, je velmi dobře chráněn.
Our citizens' primary concern - the right to social insurance - is very well safeguarded.
Nejlepší zájem dítěte bychom měli považovat za prvořadý.
The best interests of the child should be of primary importance.
It is also its primary interest.
Význam přístupu k vysokorychlostnímu internetu je pro každého prvořadý.
The importance of access to high-speed internet for everyone is paramount.
Musíme však opět zdůraznit, že právě politika má prvořadý význam.
However, we must emphasise once again that it is policy that is paramount.
To je především důvod, proč má činnost veřejného ochránce práv prvořadý význam.
It is mainly for this reason that the activities of the Ombudsman are of such paramount importance.
prvořadý (také: prvotřídní, vynikající)

Příklady použití pro "prvořadý" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPrvořadý zájem našich občanů, právo na sociální zabezpečení, je velmi dobře chráněn.
Our citizens' primary concern - the right to social insurance - is very well safeguarded.
CzechVýznam přístupu k vysokorychlostnímu internetu je pro každého prvořadý.
The importance of access to high-speed internet for everyone is paramount.
CzechTo je především důvod, proč má činnost veřejného ochránce práv prvořadý význam.
It is mainly for this reason that the activities of the Ombudsman are of such paramount importance.
CzechMusíme však opět zdůraznit, že právě politika má prvořadý význam.
However, we must emphasise once again that it is policy that is paramount.
CzechPodle mne tomu tak není, zájem USA o získávání údajů o občanech EU je prvořadý.
In my opinion, this is not the case, as the interest of the US in obtaining data on EU citizens comes first.
CzechCo se týče dalších orgánů, rád bych poznamenal pouze následující: přístup občanů by měl být prvořadý.
As for the other institutions, allow me just to say this: access for citizens should be paramount.
CzechNejlepší zájem dítěte bychom měli považovat za prvořadý.
The best interests of the child should be of primary importance.
CzechBezpečnost spotřebitelů na trhu má pro mě prvořadý význam.
For me the safety of consumers on the market is paramount.
CzechSouhlasím s tím, že snížení vedlejších úlovků prostřednictvím programů pro zamezení odlovu tresky má prvořadý význam.
I agree that reducing by-catch through cod avoidance programmes is of paramount importance.
CzechPro evropské občany 21. století má zdraví a konzumace kvalitních potravin prvořadý význam.
For European citizens of the 21st century, health and the consumption of good-quality foodstuffs are of overriding importance.
CzechZároveň se však domnívám, že reformy v systémech zdravotní péče členských států mají prvořadý význam.
However, at the same time, I think that the reforms to Member States' healthcare systems are of paramount importance.
Czech(PT) Vítáme úsilí Komise, jehož cílem je dát oblasti výzkumu a inovací prvořadý význam v rámci politické agendy.
(PT) We welcome the Commission's efforts to put research and innovation at the top of the political agenda.
CzechZačlenění těchto typů ustanovení do budoucích obchodních dohod, které budou projednávány, má proto prvořadý význam.
The incorporation of these kinds of clauses into future trade agreements to be negotiated is therefore paramount.
CzechMinulý měsíc, dne 4. listopadu, řekl zpravodaj opět, že směrnice o pracovní době je prvořadý úkol, dokonce důležitější než ekonomie.
Last month, on 4 November, the rapporteur again said the WTD must come first, even before economics.
CzechSocialistická skupina hlasovala společně se mnou proti těmto návrhům, protože pro náš mají zájmy spotřebitelů prvořadý význam.
The Socialist Group and I voted against those proposals because the interests of consumers are vital to us.
CzechKatastrofa také jasně ukázala prvořadý význam údržby a kontroly starých průmyslových zařízení.
This disaster made one thing clear to everyone, namely, that the maintenance and checking of old industrial facilities are of primary importance.
CzechToto opatření splňuje prvořadý cíl prostoru svobody, bezpečnosti a práva, kterým je vybudování Evropy s ochrannými mechanismy.
This measure meets the primary objective of the area of freedom, security and justice, which is to build a protective Europe.
CzechTaké je to její prvořadý zájem.
CzechMěli bychom všechny partnery nabádat, aby postupovali velmi obezřetně a aby měli vždy na paměti prvořadý cíl stabilizovat zemi.
We should encourage all partners to proceed with the greatest caution and always keep in mind the overriding aim of stabilising the country.
CzechNení to prvořadý prvek.