česko-anglicko překlad pro "prvořadého významu"

CS

"prvořadého významu" anglický překlad

CS

prvořadého významu {přídavné jméno}

volume_up
prvořadého významu (také: prvořadé důležitosti)

Příklady použití pro "prvořadého významu" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechFond solidarity představuje pro Evropskou unii nástroj prvořadého významu.
The Solidarity Fund is an instrument of paramount importance to the EU.
Czech"Rada považuje transparentnost za zásadu prvořadého významu pro Evropskou unii.
'The Council considers transparency as a principle of paramount importance for the European Union.
CzechStálá výzva ke zvláštním postupům by měla být pro členské státy EU kritériem prvořadého významu.
A standing invitation to the special procedures should be a criterion of prime importance for EU Member States.
CzechRozvojová pomoc a odstranění chudoby jsou požadavky prvořadého významu, které plně podporuji.
Development aid and poverty eradication are a requirement of the greatest importance that deserve my full support.
CzechÚkolem prvořadého významu je především co nejvčasněji testovat a zahájit léčbu, a zajistit přístup k cenově dostupným antiretrovirálním léčivům.
In particular, it is of prime importance that testing and treatment are done as early as possible, and that anti-retroviral drugs are made available at an affordable price.
CzechJako věc prvořadého významu je třeba rozšířit a zmodernizovat distribuční sítě tak, aby do nich mohly být začleňovány stále častější instance distribuované výroby.
Distribution networks need to be expanded and modernised as a matter of urgency to be able to integrate the increasingly frequent instances of distributed production.
CzechDalší záležitostí prvořadého významu je rozvoj svobod objektivních sdělovacích prostředků a ochrana objektivních novinářů pracujících pro chorvatskou veřejnoprávní televizi.
Developing the freedoms of objective media and protecting objective journalists working for the Croatian public television broadcaster is another matter of paramount importance.

Podobné překlady pro "prvořadého významu" anglicky

významu
bez významu podstatné jméno