česko-anglicko překlad pro "první rok"

CS

"první rok" anglický překlad

CS

první rok {mužský rod }

volume_up
první rok
volume_up
first year {podstatné jméno}
Můj první rok – plná elánu – se chystám učit americký vládní systém, milovaný politický systém.
My first year -- super gung-ho -- going to teach American government, loved the political system.
Teprve na přelomu století přežilo svůj první rok více jak 90 procent dětí.
It was only by the turn of the century that more than 90 percent of the children survived their first year.
První rok programového období je téměř u konce a většina programů dosud nebyla schválena.
The first year of the new programming period is almost over, and most of the programmes are still unapproved.

Příklady použití pro "první rok" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRozpočet na rok 2009: První úvahy o mandátu PNR na rok 2009 a mandát pro dohodovací řízení (
2009 budget: First reflections on the 2009 PDB and mandate for the conciliation (
CzechRozpočet na rok 2009: První úvahy o mandátu PNR na rok 2009 pro dohodovací řízení (rozprava)
2009 budget: First reflections on the 2009 PDB and mandate for the conciliation (debate)
CzechPrvní Evropský rok v roce 1983 se zaměřil na malé podniky a řemesla.
The very first European Year, in 1983, was dedicated to small business ("SMEs") and craft industry.
CzechMůj první rok – plná elánu – se chystám učit americký vládní systém, milovaný politický systém.
My first year -- super gung-ho -- going to teach American government, loved the political system.
CzechTeprve na přelomu století přežilo svůj první rok více jak 90 procent dětí.
It was only by the turn of the century that more than 90 percent of the children survived their first year.
CzechNamísto „Led 2012“ pojmenujte složku tak, aby byl jako první uveden rok a po něm dvojciferný údaj měsíce.
Instead of naming a folder "Jan 2012," put the year first followed by the two-digit month.
CzechPrvní rok programového období je téměř u konce a většina programů dosud nebyla schválena.
The first year of the new programming period is almost over, and most of the programmes are still unapproved.
CzechNicméně ještě před tím se bude příští rok konat první ročník fóra strategie pro region Baltského moře.
However, prior to that, the first annual forum of the Baltic Sea Strategy will take place next year.
CzechTuto příležitost - první rok pětiletého období tohoto Parlamentu - musíme využít k tomu, že se podíváme dopředu.
We must use this occasion - it is the first year of a five-year Parliament - to look ahead.
CzechToto nařízení bylo znovu ujednáno před méně než dvěma lety a toto je první rok jeho provádění.
This regulation was renegotiated less than two years ago, and we are now in the first year of its implementation.
CzechDokud jsem živ, musím být ten, kdo bude každý rok první.
As long as I breathe, I must be the winner every year.
CzechPaní předsedající, protože jsme dospěli do první fáze rozpočtu na rok 2010, rád bych poblahopřál oběma zpravodajům.
Madam President, as we come to the first stage of the 2010 budget, I would like to congratulate both rapporteurs.
CzechPrvní je, že Rok mezikulturního dialogu by neměl být jen rokem dialogu mezi kulturami velkých národů.
The first is that the Year of Intercultural Dialogue should not only be a year of dialogue between the cultures of the large peoples.
CzechZnamená to, že více než třetina nově vzniklých mikrosubjektů nevydržela přes první rok svého fungování na trhu.
This means that more than one third of newly-established micro-entities have not lasted through the first year of operation in the market.
CzechRozpočet na rok 2011, první, který byl Evropský parlament oprávněn kontrolovat, pouze prokázal, jak malou pravomoc ve skutečnosti má.
The 2011 budget, the first that Parliament has been entitled to scrutinise, has only gone to show what little power our assembly has.
CzechTakže první rok po svatbě to bylo 11 procent, druhý rok to bylo 12 procent třetí rok to bylo 13 procent a dál a dál.
So, our first year of marriage we went to 11 percent, second year we went to 12 percent, and the third year we went to 13 percent, and on and on and on.
CzechZ důvodů, které jsem již osvětlil ve své první odpovědi, byl uplynulý rok 2008 mnohem složitější.
For the reasons that I explained to you in my first answer, this latest year of 2008 has been much more complicated, because it has been made up of two radically different halves.
CzechNa jedné straně se jedná o první rok z období 2007--2013, takže jakékoli připomínky, které nyní uvádíme, budou mít vliv na budoucí způsoby použití.
On the one hand, this is the first year of the 2007-13 period, thus whatever observations we make now, will have an effect on future uses.
CzechMěli bychom se především radovat ze skutečnosti, že první rok nezávislosti Kosova dopadl nakonec poměrně dobře a lépe, než se mnozí obávali.
We should, first of all, rejoice at the fact that the first year of Kosovo's independence turned out quite well in the end, and better than many had feared.
CzechNa druhé straně, země ochuzené o svá práva lovit ryby v tomto roce by měly být příští rok první, které by měly dostat podíl, o který byly ochuzeny.
On the other hand, the countries deprived of their fishing rights this year should be the first, next year, to receive the percentage they were deprived of.

Podobné překlady pro "první rok" anglicky

rok podstatné jméno
první přídavné jméno
první číslovka
English
školní rok podstatné jméno
daňový rok podstatné jméno
English
kalendářní rok podstatné jméno
první liga
trvající jeden rok přídavné jméno
English
minulý rok
English
první linie podstatné jméno
první patro podstatné jméno
první uvedení podstatné jméno
English