česko-anglicko překlad pro "první generace"

CS

"první generace" anglický překlad

CS

první generace {ženský rod}

volume_up
první generace
Ještě stále je třeba se důkladně věnovat výzkumu biopaliv první generace.
There is still a considerable need for research into first-generation biofuels.
Věc: Investice do první generace, priorita pro druhou generaci
Subject: Investment in first generation, priority for second generation
A žádný kyslík ani uhlík nebyl ve vesmíru během první generace hvězd.
And there was no carbon and oxygen in the universe throughout the first generation of stars.

Příklady použití pro "první generace" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJeště stále je třeba se důkladně věnovat výzkumu biopaliv první generace.
There is still a considerable need for research into first-generation biofuels.
CzechV současné době existují jednotná kontaktní místa první generace ve 22 členských státech.
As things stand, the first generation of points of single contact exists in 22 Member States.
CzechA žádný kyslík ani uhlík nebyl ve vesmíru během první generace hvězd.
And there was no carbon and oxygen in the universe throughout the first generation of stars.
CzechVěc: Investice do první generace, priorita pro druhou generaci
Subject: Investment in first generation, priority for second generation
CzechKolik to stojí zavřít elektrárny první a druhé generace?
How much does it cost to close first- and second-generation power stations?
CzechProč nejsme schopni učinit lidská práva druhé generace závazná stejně tak jako lidská práva generace první?
Why are we unable to make second-generation human rights as binding as first-generation ones?
CzechJsme první generace, která bude schopná vstoupit s pomocí technologie do lidské mysli a mozku.
We are the first generation that's going to be able to enter into, using this technology, the human mind and brain.
CzechPrvní testy by měly být provedeny v elektrárnách první generace, které používají stejnou technologii jako Fukušima.
The first tests should be carried out at first-generation plants, which use the same technology as Fukushima.
CzechMám na mysli hlavně biopaliva první generace.
I am mainly referring to first generation biofuels.
CzechNaléhavě vás žádám, abyste zrevidoval politiku v oblasti biopaliv první i druhé generace.
The first is to you, Commissioner: I ask you to revise urgently the policy on biofuels, both first and second generation.
CzechNejsme tedy právě teď v situaci, kdy bychom měli nastavit jasnou regulační politiku pro investory do první generace biopaliv?
Is it not the case, however, that we should set out a clear regulatory policy for investors in first-generation biofuels?
CzechPokud jde o odstavení jaderné elektrárny první generace Kozloduj v Bulharsku, tím je splněn jeden naléhavý požadavek.
The decommissioning of the first-generation Kozloduy nuclear power plant in Bulgaria, for its part, fulfils an urgent requirement.
CzechV této souvislosti potřebujeme do budoucna podrobnou zprávu, abychom podstatně zvýšili rychlost sítě GSM první generace.
For the future, we need a detailed report in this regard in order to significantly increase the speed of the GSM first generation network.
CzechPodle názoru Komise je první generace biopaliv mostem k druhé generaci biopaliv používající lignocelulózu jako vstupní surovinu.
The Commission sees the first-generation biofuels as a bridge to the second-generation biofuels using lignocellulosic materials as a feedstock.
CzechBez kvalitní domácí základny pro výrobu první generace biopaliv si budou inovační a účinné produkty jen obtížně hledat cestu na trh.
Without a good domestic production base for first-generation biofuels, innovative and efficient products will have difficulties finding their way into the market.
CzechJednalo se o zákaz klonovaných zvířat a produktů z nich vyrobených a o sledování a označování první generace potomků, samozřejmě v rozumných mezích.
It was a ban on cloned animals and products derived from them, and the monitoring and labelling of first progeny, naturally within reasonable limits.
Czech. - Pane předsedající, tato dohoda o volném obchodu je první z nové generace obchodních dohod uvedených v život v roce 2007 v rámci iniciativy Global Europe.
rapporteur. - Mr President, this FTA is the first of a new generation of trade agreements launched in 2007 as part of the global Europe initiative.
CzechUdržuje si Komise bezpečný odstup od výroby biomasy a biopaliv první generace, neboť je všeobecně známo, že nejde o velmi bezpečné produkty?
Moreover, is the Commission keeping a suitable distance from the production of first generation biomass and biofuels, as it is well know that this is not the a particularly safe matter?
CzechDohoda s Jižní Koreou byla Komisí předložena jako první z nové generace ambicióznějších obchodních dohod pro Evropu, odtud tedy pramení její důležitost.
The agreement with South Korea has been put forward by the Commission as the first in a new generation of more ambitious trade agreements for Europe, hence the importance of this agreement.
CzechJsme první generace, která je díky vědě informována o tom, že zřejmě můžeme poddolovávat stabilitu a schopnost planety Země umožňovat lidský rozvoj tak, jak jej známe.
We're the first generation -- thanks to science -- to be informed that we may be undermining the stability and the ability of planet Earth to support human development as we know it.

Podobné překlady pro "první generace" anglicky

generace podstatné jméno
první přídavné jméno
první číslovka
English
první liga
první linie podstatné jméno
první patro podstatné jméno
první uvedení podstatné jméno
English
budoucí generace podstatné jméno
první balkón podstatné jméno
první diferenciál podstatné jméno
první dovnitř a první ven
první dovnitř první ven
English
první edice podstatné jméno
první jarní den podstatné jméno