česko-anglicko překlad pro "první řada"

CS

"první řada" anglický překlad

CS

první řada {ženský rod}

volume_up
první řada
volume_up
ringside {podstatné jméno}

Příklady použití pro "první řada" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechRada schvaluje první společnou akci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.
The Council adopts a first joint action in the field of Justice and Home Affairs.
CzechTento měsíc začala Rada projednávat první ze dvou návrhů směrnic o zákonné imigraci.
This month the Council started to debate the first of two proposals for directives on legal immigration.
CzechV první řadě bych ráda poblahopřála paní komisařce zejména k jejímu úsilí v této oblasti.
First of all, I would like to compliment the Commissioner in particular for her efforts on this issue.
CzechV první řadě bych ráda Evropskému parlamentu poděkovala.
First of all, I would like to thank the European Parliament.
CzechPrvní Transatlantická hospodářská rada za účasti vlády prezidenta Obamy se bude konat ve dnech 26 až 27. října.
We will have the first Transatlantic Economic Council with President Obama's administration on 26-27 October.
CzechMáme za sebou první čtení, na které Rada reagovala společným postojem - obzvláště neuspokojivým.
We have had a first reading, to which the Council responded in the form of a common position - a particularly disappointing one.
CzechTo je první bod, který bych ráda zdůraznila.
That is the first point I should like to emphasise.
CzechPrvní Výkonná rada ECB 2. června 1998.
First Executive Board of the ECB on 2 June 1998.
CzechV první řadě bych ráda poblahopřála zpravodaji k cílům stanoveným pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech.
I would first of all like to congratulate the rapporteur for the objectives mentioned for agriculture in the outermost regions.
CzechTento problém bude naší první příležitostí dokázat, že Rada a Parlament jsou ochotné ujmout se své úlohy jako spoluzákonodárci.
This issue will be our first opportunity to show that the Council and Parliament are willing to take on their role as colegislators.
Czech. - (NL) Pane předsedající, v první řadě bych ráda poděkovala panu zpravodaji za celkově vyváženou práci.
on behalf of the ALDE Group. - (NL) Mr President, first of all I should like to thank the rapporteur for what was generally a balanced piece of work.
CzechPokud jde o skutečnosti, které nastolila vážená paní poslankyně, a o první otázku, Rada by chtěla zdůraznit, že nekomentuje zprávy z médií.
With regard to the points raised by the honourable Member and to the first question, the Council would point out that it does not comment on reports in the media.
CzechDokud eventuální operace neproběhne a vzhledem k naléhavosti v této záležitosti jednat, učinila Rada první krok a zřídila námořní koordinační jednotku.
Until an operation takes place, because of the urgency of action, a first step was taken by the Council with the formation of a naval coordination cell.
CzechRezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1325 o ženách, míru a bezpečnosti není první rezolucí, kterou Rada na toto téma ve svém funkčním období přijala.
United Nations Security Council resolution 1325 on women, peace and security is not the first resolution on these issues that the Council has adopted in its time.
CzechPříští měsíc nám Evropská rada poskytuje první významnou příležitost ukázat, že se nyní soustředíme na politickou podstatu, ukázat, že tato přinese pokrok.
Next month, the European Council gives us the first significant opportunity to show that we are now focused on policy substance, to show that it will make a difference.

Podobné překlady pro "první řada" anglicky

první přídavné jméno
první číslovka
English
řada podstatné jméno
první liga