česko-anglicko překlad pro "první"

CS

"první" anglický překlad

EN
volume_up
první {příd. jm. m.}
EN
volume_up
první {příd. jm.}
EN
CS

první {číslovka}

volume_up
první
Tentokrát to byli Češi, kteří se jako první stali terčem, a jako první podlehli.
This time the Czechs were the first to be targeted and the first to yield.
A rád bych vám představil Bruna, který první okusí, a jeho první zakousnutí.
And I'm going to show to Bruno some first tries, and he can have the first bite.
Vyžaduje, v první řadě, zprostředkování -- musíme se nejprve nějak rozhodnout.
It requires, first of all, agency -- we had to make a decision in the first place.
první
Název knihy. číslo vydání [ne-li první] Místo vydání: Jméno vydavatele, rok vydání.
[if not 1st] Place of publication: publisher's name; year of publication.

Příklady použití pro "první" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV první řadě se ptám sám sebe, zda se nejedná pouze o jakousi nezávaznou dohodu.
First of all, I ask myself to what extent this is just a noncommittal agreement.
CzechPrvní odpovědí bylo vždy "příliš rychlá a nebezpečná jízda a řízení v opilosti".
The first answers were always 'too fast and dangerous speeds and drink-driving'.
CzechKompromisní balíček je nutno vnímat jako velmi skromný, ale důležitý první krok.
The compromise package should be seen as a very modest but important first step.
CzechPrvní domněnka: Pokud se Vás volba přímo týká, měli byste být ti, kdo jí dělají.
First assumption: if a choice affects you, then you should be the one to make it.
CzechZajištění energetické bezpečnosti je v první řadě úkolem našich vlastních vlád.
Energy security is first and foremost the responsibility of our own governments.
CzechV civilizované společnosti musíme postavit bezpečnost našich dětí na první místo.
In a civilised society, we must put the safety of our children above everything.
CzechTakže to je první důvod: politika nulové tolerance a způsob, jakým se projevuje.
So that's the first reason: zero tolerance policies and the way they're lived out.
CzechNa základě zkušeností očekáváme první výskyt nemoci v pozdním létě a na podzim.
Experience has taught us to expect the first outbreaks in late summer and autumn.
CzechV první řadě jde o svízelnou krizi mezi vnitrostátními úředníky v Severní Americe.
First, it comes from a hardship crisis among North American national officials.
CzechK této otázce už nemohu dodat víc, jen to, co jsem řekl ve své první odpovědi.
I cannot add anything on this question to what I said in my initial contribution.
CzechV první řadě se to týká otázky zdravotní péče, o níž se tu právě diskutovalo.
First, there is the issue of health care, which we have just been talking about.
CzechPrvní zněla, aby si lidé z východního a západního Německa navzájem porozuměli.
The first was for the people of West and East Germany to understand each other.
CzechMoje první otázka tedy zní: měla Evropa někdy měnu stejně stabilní jako euro?
My first question is this: has Europe ever had a currency as stable as the euro?
Czech(FR) V bodě 7, za prvním odstavcem, by první odrážka měla nyní mít toto znění:
(FR) In paragraph 7, after the first paragraph, the first indent should now read:
CzechNejednalo se však o první zprávy tohoto druhu, a od té doby se objevily další.
However, these were not the first such reports, and there have been others since.
CzechJediný problém je, že první zaostřené zbraně se objevily asi před 200 000 lety.
The only problem is, the first edged weapons only appeared about 200,000 years ago.
CzechPrvní opatření týkající se hospodářské pomoci obětem se již projevují jako účinná.
The first economic support measures for victims are already proving effective.
CzechPrvní je, že Charta základních práv bude mít ve skutečnosti pouze malý vliv.
The first is the little real impact the Charter of Fundamental Rights will have.
CzechPrvní dveře, které musí otevřít, jsou dveře k ratifikaci Lisabonské smlouvy.
The first door it must open is the door to ratification of the Treaty of Lisbon.
CzechRada schvaluje první společnou akci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.
The Council adopts a first joint action in the field of Justice and Home Affairs.