česko-anglicko překlad pro "prudký nárůst"

CS

"prudký nárůst" anglický překlad

volume_up
prudký nárůst {m}
CS

prudký nárůst {mužský rod }

volume_up
prudký nárůst (také: prudký nárust)
volume_up
sharp rise {podstatné jméno}
. - (FR) Dámy a pánové, vážený pane předsedající, prudký nárůst nezaměstnanosti je nejvážnějším důsledkem světové hospodářské krize.
. - (FR) Mr President, ladies and gentlemen, the sharp rise in unemployment is the most serious consequence of the world economic crisis.
Nedostatek potravin ve světě a následné krize nás důrazně upozorňují na vážnost situace: prudký nárůst cen a omezené dodávky základních zdrojů.
Indeed, world food shortages and the resulting crises must alert us to the seriousness of the situation: a sharp rise in prices and a scarce supply of essential resources.

Příklady použití pro "prudký nárůst" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechHlasoval jsem proti zprávě, protože je pravděpodobné, že způsobí prudký nárůst výdajů.
I have voted against the report, because it is likely to cause costs to skyrocket.
CzechSnížení hospodářského obratu o 20 % a stejně prudký nárůst nezaměstnanosti.
A 20% reduction in economic turnover, and an equally steep increase in unemployment.
CzechPrudký nárůst trestné činnosti na internetu vyžaduje koordinovaný přístup.
The explosive increase in criminal activities via the Internet requires a coordinated approach.
CzechExistují údaje naznačující prudký nárůst množství zabavených léčivých přípravků celními úřady.
There is data indicating a sharp increase in seizures of falsified medicines by customs.
CzechZkušeností, kterou jsme zažili při liberalizaci telekomunikačních služeb, byl prudký nárůst výběru.
What we saw in telecoms liberalisation was an explosion in choice.
CzechLetecká doprava v současné době zažívá prudký nárůst.
Air transport is currently experiencing a sharp increase.
CzechJak by měl vypadat mechanismus regulace trhů, aby omezoval zároveň prudký nárůst a především prudký pokles cen?
What market regulation mechanism can be used to limit sudden increases and, above all, sudden price falls?
CzechPředmět: Prudký nárůst trestné činnosti v Evropě
CzechOdvětví dopravy si oprávněně stěžuje, že neustále rostoucí sazby spotřebních daní způsobují prudký nárůst cen paliv.
The transport sector is rightly complaining that the steadily increasing excise is driving fuel prices steeply upwards.
CzechV souladu se svým stanoviskem máme povinnost odsoudit prudký nárůst cen potravin v posledních sedmi měsících.
In line with our position, it is our duty today to denounce the rise in food prices, which have soared over the last seven months.
CzechObčané pak pocítí prudký nárůst cen.
CzechDruhým příkladem je rozvoj a přesněji prudký nárůst ven potravin, který ohrožuje rozvojové cíle tisíciletí.
The second example is development, and specifically soaring food prices, which threaten all of the Millennium Development Goals (MDGs).
CzechVýsledek - prudký nárůst počtů slonů.
CzechNa jednu stranu jsme se shodli, že prudký nárůst odměn byl jedním z faktorů, které přispěly ke vzniku finanční krize.
On the one hand, we have managed to agree that the escalation of remuneration was one factor which helped cause the financial crisis.
CzechZažili jsme prudký nárůst inovací.
CzechTato skutečnost způsobila prudký nárůst tříměsíční mezibankovní sazby Euribor, na kterou jsou navázány tisíce podnikových půjček v Řecku.
This caused a surge in the 3-month Euribor interbank rate, to which thousands of business loans in Greece are linked.
CzechJe nezbytné, aby tento prudký nárůst, který vyvolává značné obavy, neovlivnil střednědobá až dlouhodobější inflační očekávání.
This sharp increase is a matter of particular concern and it is essential that it does not affect medium to longer-term inflation expectations.
CzechPoté, co v roce 2007 nastal v celosvětovém měřítku k prudký nárůst cen všech potravin, a tedy i mléka, došlo v uplynulých 12 měsících k propadu cen.
Following 2007's worldwide explosion in the prices of all foodstuffs, and therefore of milk, the last 12 months have seen a collapse in prices.
CzechV posledních letech zažíváme prudký nárůst cen energií. Evropští občané očekávají od evropských institucí odpovědi na své problémy.
In recent years, we have had a rapid increase in energy prices and the European citizens are expecting an answer to their problems from the European institutions.
Czech. - (HU) Prudký nárůst cen energií nás pronikavěji než kdykoli předtím upozorňuje na skutečnost, že na trhu s energiemi chybí účinná regulace.
in writing. - (HU) The leap in energy prices draws our attention more sharply than ever before to the lack of effective regulation in the energy market.

Podobné překlady pro "prudký nárůst" anglicky

nárůst podstatné jméno
nárůst sloveso
prudký přídavné jméno