CS

prudký {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
Hospodářská a finanční krize vyvolala prudký pokles i ve světovém obchodu.
The economic and financial crisis also brought a sharp fall in world trade.
Existují údaje naznačující prudký nárůst množství zabavených léčivých přípravků celními úřady.
There is data indicating a sharp increase in seizures of falsified medicines by customs.
Příčinou takto dramatické situace však není pouze prudký růst cen.
However, it is not only the sharp increase in prices that is responsible for the dramatic situation.
prudký (také: náhlý, násilnický, násilný)
prudký (také: akutní, náhlý)
volume_up
acute {příd. jm.}
prudký (také: rychlý)
volume_up
quick {příd. jm.}
prudký (také: kousavý)
prudký (také: jedovatý)
Paní předsedající, debaty a diskuse o fiskálním systému příjmů z úspor vzaly tak prudký obrat, že je to až zneklidňující.
Madam President, the debates and discussions around the fiscal system for savings have taken such a passionate turn that it has become disturbing.
prudký (také: zuřící)
volume_up
raging {příd. jm.}
prudký (také: slzící, trhající)
prudký
prudký
Prudký déšť, vichřice a rozbouřené moře změnily střed turistického města Funchalu k nepoznání a nechaly za sebou zkázu a smrt.
Torrential rain, strong winds and heavy seas rendered the centre of the tourist city of Funchal unrecognisable and left devastation and death in their wake.
prudký (také: uštěpačný)
prudký (také: bryskní, příkrý)
prudký (také: vznětlivý)

Příklady použití pro "prudký" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechHlasoval jsem proti zprávě, protože je pravděpodobné, že způsobí prudký nárůst výdajů.
I have voted against the report, because it is likely to cause costs to skyrocket.
CzechPrudký pokles cen je jednoznačným dokladem nedostatečnosti podpůrných opatření.
The collapse in prices clearly shows the inadequacy of support measures.
CzechSnížení hospodářského obratu o 20 % a stejně prudký nárůst nezaměstnanosti.
A 20% reduction in economic turnover, and an equally steep increase in unemployment.
CzechHospodářská a finanční krize vyvolala prudký pokles i ve světovém obchodu.
The economic and financial crisis also brought a sharp fall in world trade.
CzechPrudký nárůst trestné činnosti na internetu vyžaduje koordinovaný přístup.
The explosive increase in criminal activities via the Internet requires a coordinated approach.
CzechExistují údaje naznačující prudký nárůst množství zabavených léčivých přípravků celními úřady.
There is data indicating a sharp increase in seizures of falsified medicines by customs.
CzechJak tvrdí Carlo Ciampi, prudký vývoj derivátních produktů není vůbec kontrolovaný.
As Carlo Ciampi maintains, the tumultuous development of derivative products is free from any kind of control.
CzechTento vývoj přinesl prudký pokles nezaměstnanosti ze 33 % na 12 %.
As a result, unemployment has dropped sharply from 33% to 12%.
CzechZkušeností, kterou jsme zažili při liberalizaci telekomunikačních služeb, byl prudký nárůst výběru.
What we saw in telecoms liberalisation was an explosion in choice.
CzechPříčinou takto dramatické situace však není pouze prudký růst cen.
However, it is not only the sharp increase in prices that is responsible for the dramatic situation.
CzechLetecká doprava v současné době zažívá prudký nárůst.
Air transport is currently experiencing a sharp increase.
CzechJak by měl vypadat mechanismus regulace trhů, aby omezoval zároveň prudký nárůst a především prudký pokles cen?
What market regulation mechanism can be used to limit sudden increases and, above all, sudden price falls?
CzechPředmět: Prudký nárůst trestné činnosti v Evropě
CzechOdvětví dopravy si oprávněně stěžuje, že neustále rostoucí sazby spotřebních daní způsobují prudký nárůst cen paliv.
The transport sector is rightly complaining that the steadily increasing excise is driving fuel prices steeply upwards.
Czech- (HU) Dámy a pánové, v uplynulých letech zažíváme prudký rozvoj informačních a komunikačních technologií.
- (HU) Ladies and gentlemen, in the past years we have seen an explosive development of information and communication technologies.
CzechV souladu se svým stanoviskem máme povinnost odsoudit prudký nárůst cen potravin v posledních sedmi měsících.
In line with our position, it is our duty today to denounce the rise in food prices, which have soared over the last seven months.
CzechAle další vývoj ve 20.století se ubíral zvláštním směrem, vidíme totiž prudký sestup této modernistické linie.
But there is a very curious pattern in the rest of the 20th century, because we see a sharp decline in this Islamic modernist line.
CzechObčané pak pocítí prudký nárůst cen.
CzechDruhým příkladem je rozvoj a přesněji prudký nárůst ven potravin, který ohrožuje rozvojové cíle tisíciletí.
The second example is development, and specifically soaring food prices, which threaten all of the Millennium Development Goals (MDGs).
CzechVýsledek - prudký nárůst počtů slonů.