CS

prudce {příslovce}

volume_up
V zásadě to znamená, že jsem se napřed pročistil, asi minutu jsem dýchal opravdu prudce a hned potom jsem zadržel dech na pět a půl minuty.
So, basically what that means is I would purge, I'd breath really hard for a minute. ~~~ And I would hold, immediately after, for five and half minutes.
prudce (také: vehementně)
prudce
prudce (také: divoce)
prudce (také: intenzivně)
prudce (také: těsně, v patách)
prudce (také: jedovatě)
prudce (také: neuváženě)
prudce (také: divoce)
prudce (také: příkře)
Poptávka po eurobankovkách v zahraničí prudce vzrostla v souvislosti s eskalací napětí na finančních trzích v říjnu 2008.
The demand for euro banknotes abroad rose steeply when the financial turmoil escalated in October 2008.
prudce (také: náhle)
prudce
prudce (také: impulzivně)

Příklady použití pro "prudce" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechCeny v zemědělství, nejen ceny potravin, během velmi krátkého období prudce stouply.
Agricultural prices, not least for foods, have shot up over a very short period.
CzechNástroj rychlé reakce na prudce rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích (
Facility for rapid response to soaring food prices in developing countries (
CzechOd doby, kdy jsme udělali tyto první kroky, obor optogenetiky se prudce rozrostl.
Since we took these first steps, the field of optogenetics has exploded.
CzechNástroj rychlé reakce na prudce rostoucí ceny potravin v rozvojových zemích (rozprava)
Facility for rapid response to soaring food prices in developing countries (debate)
CzechPočet padělaných léčivých přípravků prudce stoupá ve všech evropských zemích.
The number of falsified medicinal products is rising sharply in all European countries.
CzechJakmile se dosáhne kritického množství, začne další růst prudce zrychlovat.
When a critical mass has been attained, there's an abrupt acceleration in recruitment.
CzechOd tohoto okamžiku začal prudce narůstat počet států, které používají výjimku opting-out.
Since that point, the number of Member States using the opt-out has risen sharply.
CzechI počet členů slovenské menšiny se prudce snížil z tří set tisíc na deset tisíc osob.
The Slovak minority has also been cut down from 300 000 to 10 000 members.
CzechCeny potravin nyní prudce vzrostly, což pro mnoho lidí situaci ještě zhoršilo.
Food prices have now risen sharply, which has made the situation even worse for many people.
CzechV důsledku zvyšující se ceny ropy pochopitelně prudce rostou i provozní náklady na rybolov.
Indeed, fishing operating costs are soaring while the price of oil is rising.
Czech(SK) V Afghánistánu se prudce zvyšuje počet teroristických činů a násilných vzpour.
(SK) We are witnessing a sharp rise in terrorist acts and violent insurgency in Afghanistan.
CzechA důvodem proč, je to, že žijeme na planetě, jež se prudce urbanizuje.
And the reason why is that we live on a planet that is rapidly urbanizing.
CzechMasový příliv Turků a prudce se rozrůstající paralelní společnosti by nakonec EU zničily.
A mass influx of Turks and exploding parallel societies would finally finish the EU off.
CzechPočet obětí mezi hospitalizovanými případy každým dnem prudce stoupá.
The number of casualties among the hospitalised cases is increasing sharply day by day.
CzechOdkazuji zde na skutečnost, že v 70. letech prudce vzrostla porodnost.
I am referring here to the fact that the birth rate soared in the 1970s.
CzechKrizi způsobily nadbytečné zásoby mléka, kvůli nimž ceny prudce klesají.
The crisis is caused by an over-abundant supply of milk, which is making prices drop sharply.
CzechSituace se zhoršila tím, že cena krmiv v posledních týdnech prudce stoupla.
The situation is made worse by the fact that the cost of feed has risen sharply in recent weeks.
CzechJak však víte, situace se v poslední době prudce zhoršila.
However, as you are aware, the situation has deteriorated drastically recently.
CzechStátní investiční fondy mohou strategicky investovat a prudce růst.
Sovereign wealth funds can invest strategically and can grow rapidly.
CzechSoučasně se prudce vyvíjejí výzvy, jež souvisejí se sítěmi a informačními systémy.
At the same time, the challenges associated with network and information systems are rapidly evolving.