CS

pružnost {ženský rod}

volume_up
volume_up
flexibility {podstatné jméno}
Ve víceletém rozpočtovém procesu potřebujeme větší pružnost, větší manévrovací prostor.
We need more flexibility, more manoeuvrability in the multiannual budgetary procedure.
Požadovaná pružnost zemědělcům umožní svůj dobytek chránit.
The flexibility called for will allow farmers to protect their animals.
Další výhodou rozpočtu je jeho větší pružnost za nepředvídaných okolností.
An additional asset of the budget is its greater flexibility in unforeseen circumstances.
pružnost (také: poddajnost)
volume_up
give {podstatné jméno}
Tuto pružnost nám dosud Rada ani Parlament neposkytly.
This flexibility is not yet given, by the Council or by Parliament.
Nyní členským státům umožňuje stanovit technické podmínky výběrových řízení, což do určité míry umožňuje jejich pružnost.
It now provides the Member States with the option of laying down technical requirements for tendering, which gives a considerable degree of flexibility.
Musíme zjistit, jakou pružnost jim můžeme dovolit, aniž bychom kompromitovali cíle, zásady a základní vyváženost balíčku navrženého Komisí.
We need to see what flexibility we can give them, though without compromising the targets, fundamentals and main balances in the package proposed by the Commission.
pružnost (také: elasticita)
volume_up
elasticity {podstatné jméno}
V situacích, jako je ta současná na Haiti, je důležitá především rychlost, dostatečnost a pružnost.
In situations such as the one in Haiti today, what is important is speed, adequacy and elasticity.
Tento systém možná neposkytuje potřebnou ekonomickou pružnost a sebeurčení, které by vládám umožnily účinně řešit jejich specifické problémy, jako je například míra inflace.
Perhaps the system does not allow for the necessary economic elasticity and self-determination to enable governments to deal with idiosyncratic problems effectively, such as rates of inflation.
pružnost
volume_up
resilience {podstatné jméno}
Tato strategie zahrnuje akční plán, jenž vymezuje plán podpory principů a pravidel pro stabilitu a pružnost internetu.
This strategy includes an action plan which defines a road map to promote principles and guidelines for the stability and resilience of the Internet.
pružnost (také: bujnost, chuť k životu)
volume_up
buoyancy {podstatné jméno}
pružnost (také: elastičnost, odolnost)
volume_up
resiliency {podstatné jméno}
pružnost (také: ohebnost)
volume_up
suppleness {podstatné jméno}
pružnost (také: pérování)
volume_up
springiness {podstatné jméno}
pružnost (také: ohebnost)
volume_up
pliability {podstatné jméno}
pružnost
volume_up
litheness {podstatné jméno}

Příklady použití pro "pružnost" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusíme se ale také dohodnout na druhém prvku, vážení kolegové, a tím je pružnost.
But we need also to agree on a second element, colleagues, which is flexibility.
CzechPružnost je podle mého názoru plně řešena tím, že referenční období je jeden rok.
In my view, flexibility is fully covered by making the reference period a year.
CzechStejně jako při překladech i při tlumočnických službách potřebujeme zvýšit pružnost.
As with translating we also need to increase the flexibility of interpreting services.
CzechJsem vděčný, že Rada prokázala pružnost a že Evropský parlament nejen nyní ...
I am grateful that the Council was flexible, and the European Parliament not only now ...
CzechKvůli rozdílné situaci v jednotlivých členských státech je pružnost podstatným prvkem.
Flexibility is important because the situation varies in the different Member States.
CzechPlně podporuji požadavek na větší pružnost ve zprávě Helmutha Markova.
I fully support Mr Helmuth Markov's call for greater flexibility in his report.
CzechVe víceletém rozpočtovém procesu potřebujeme větší pružnost, větší manévrovací prostor.
We need more flexibility, more manoeuvrability in the multiannual budgetary procedure.
CzechDalší výhodou rozpočtu je jeho větší pružnost za nepředvídaných okolností.
An additional asset of the budget is its greater flexibility in unforeseen circumstances.
CzechChtěl bych ale upřímně poděkovat naším kolegům z generálních ředitelství za jejich pružnost.
But I would like to sincerely thank our colleagues from the DGs for their flexibility.
CzechMusím říci, že jsme také vždy vyhledávali jakoukoliv pružnost, kterou bychom zde mohli získat.
I have to say we are always looking for any flexibility we might have within that too.
CzechMáte v úmyslu přijmout kroky pro větší pružnost a menší byrokratičnost fondu solidarity?
Do you intend to take steps to make the Solidarity Fund more flexible and less bureaucratic?
CzechPaní předsedající, chci panu komisaři poděkovat za pružnost.
Madam President, I should like to thank the Commissioner for his flexibility.
CzechTato zpráva dále podtrhuje nutnost zachovat tuto pružnost a decentralizovanou strukturu.
This report further underlines the need to retain this flexibility and decentralised structure.
CzechPružnost ovšem nemůže znamenat nepředvídatelnost a nesmí vytvářet příležitosti ke zneužití.
Flexibility cannot, however, mean unpredictability and cannot create opportunities for abuse.
CzechV tomto ohledu získaly pružnost, ale samozřejmě ji nemusí využít.
They have obtained the flexibility to do this, but they do not, of course, have to use it.
CzechVelmi důležitá jsou také opatření, která zvýší pružnost cen a necenovou konkurenceschopnost.
Likewise, measures that increase price flexibility and non-price competitiveness are essential.
CzechPřepracovaný návrh nabízí větší pružnost při uplatňování kritérií vyjmenovaných v příloze II.
The redraft offers greater flexibility in the application of the criteria enumerated in Annex II.
CzechPožadovaná pružnost zemědělcům umožní svůj dobytek chránit.
The flexibility called for will allow farmers to protect their animals.
CzechNamísto toho, aby se fond stal pružnější, jsme získali fond, který nemá vůbec žádnou pružnost.
Instead of making the fund more flexible, we have obtained a fund which has no flexibility at all.
CzechPružnost je navíc velmi dobře ošetřena v řešení, které Parlament formuloval v prvním čtení.
What is more, flexibility is very well served by the solution formulated in Parliament's first reading.