CS

pružně {příslovce}

volume_up
pružně
Nalezli jsme způsob, jak reagovat velice rychle a velice pružně.
We have found a way of responding very quickly and very flexibly.
Kapitál má schopnost reagovat pružně a je velmi mobilní.
Capital has the ability to respond flexibly and is very mobile.
Pomáhají efektivně a pružně organizovat práci.
They help organise work efficiently and flexibly.

Příklady použití pro "pružně" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechJak jsem uvedl ve svém úvodním prohlášení, pracujeme věcně a pružně.
As I said in my introductory statement, we are working in a pragmatic and flexible way.
CzechPo celou dobu jednání se skupina PPE chovala pružně a konstruktivně.
Throughout the process the PPE Group has been flexible and constructive.
CzechJe nutné, aby systém fungoval pružně a existovala řádná rovnováha mezi pracovním a rodinným životem.
There needs to be flexibility in the system and a proper work/life balance.
CzechVe skutečnosti byla vytvořena velmi jednoduše a velmi pružně.
It has in actual fact been done in a very easy and very flexible way.
CzechNalezli jsme způsob, jak reagovat velice rychle a velice pružně.
We have found a way of responding very quickly and very flexibly.
CzechZejména je třeba zajistit, aby byly pohotově a pružně uvolněny prostředky z Fondu solidarity Unie.
In particular, it must be ensured that the Union's Solidarity Fund is mobilised promptly and flexibly.
CzechKapitál má schopnost reagovat pružně a je velmi mobilní.
Capital has the ability to respond flexibly and is very mobile.
CzechPrvní z nich je, že Komisař nás žádá, abychom rychle a pružně odpověděli na jakoukoli takovou novou žádost.
The first is that the Commissioner is asking us to give a fast, flexible response to any such new request.
CzechDále vyzývám ke zjednodušení postupů, aby bylo možné tyto fondy použít dynamicky a pružně.
I am also calling for a simplification of the procedures, so that these funds may be applied in a dynamic and flexible fashion.
CzechNepotřebujeme zvýšení kvót, potřebujeme spíše vytvořit systém, který bude pružně reagovat na situaci na trhu.
We do not need an increase in the quota but rather a system that reacts flexibly to the situation in the market.
CzechZávěrem bych rád řekl, že modrá karta je nástrojem, který umožní členským státům pružně reagovat.
Finally, I would just like to say that the Blue Card is a tool for the Member States which will allow them to react flexibly.
CzechPomáhají efektivně a pružně organizovat práci.
They help organise work efficiently and flexibly.
CzechDalo by se říci, že sociální politika a politika zaměstnanosti se selektivně a pružně uzpůsobují tržním silám.
It would appear that social policy and employment policy are being adapted selectively and flexibly to market forces.
CzechMusíme být s to pružně svou zahraniční politiku přizpůsobovat, abychom mohli účinně hájit zájmy své vnější politiky.
We must be able to adapt our foreign policy flexibly, so that we can defend our external policy interests effectively.
CzechChci poděkovat Rozpočtovému výboru za to, že nám tato přechodná pravidla předložil rychle a pružně.
I would like to congratulate the Committee on Budgets on the speed and flexibility with which it has put these transitional rules before us.
CzechTo všechno ukazuje, že musíme členským státům takovou možnost dát, aby mohly na případné nebezpečí pružně reagovat.
All this means that we must provide Member States with that possibility, so that they can react to such dangers in a flexible manner.
CzechSamozřejmě i my v Polsku přijmeme opatření, abychom zajistili, že bude polská vláda jednat rozhodně a pružně.
Of course, for our part, we will also take action in Poland to ensure that the Polish Government also acts with determination and flexibility.
CzechPožádal bych Parlament, aby k pomoci, která bude kvůli své povaze a vlastnostem naléhavá, vydal své stanovisko rychle a pružně.
I would ask Parliament to give its opinion quickly and flexibly on help that, due to its very nature and characteristics, will be urgent.
CzechJsem velmi potěšena skutečností, že Komise a Rada přivítali tuto strategii a jsou odhodlány rychle a pružně pracovat.
I am very pleased to note that the Commission and the Council have embraced this strategy and that they are committed to working fast and flexibly.
CzechCílem tohoto fondu je umožnit Společenství reagovat rychle, účinně a pružně na "naléhavé situace" v různých členských státech.
The objective of this Fund is to enable the Community to respond in a rapid, efficient and flexible manner to 'emergency situations' in the various Member States.