česko-anglicko překlad pro "pružný"

CS

"pružný" anglický překlad

volume_up
pružný {příd. jm. m.}
CS

pružný {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
K řízení populací ryb a možnosti rychlé reakce potřebujeme pružný systém.
We need a flexible system to manage fish stocks and the opportunity to react quickly.
Pružný systém přistěhovalectví za pracovními účely by mohl tyto dvě skutečnosti propojit.
A flexible system for labour immigration could bring together these two realities.
Je třeba zaujmout pružný přístup, který bude na věci pohlížet z naprosto všech perspektiv.
A flexible approach is required which sees things from absolutely every perspective.
pružný (také: měkký, ohebný, poddajný, schlíplý)
volume_up
floppy {příd. jm.}
pružný (také: houževnatý, nezlomný, pevný)
pružný (také: elastický, gumový)
Fond musí být pružný, aby mohl příslušně reagovat na vzniklé situace a reagovat komplexně.
The Fund must be elastic so it can adequately respond to situations, and do so comprehensively.
pružný (také: ohebný)
pružný (také: brus)
pružný (také: ohebný, poddajný)
pružný (také: ohebný)
pružný (také: ohebný, poddajný, svižný)
volume_up
lissom {příd. jm.}

Příklady použití pro "pružný" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMěli bychom podporovat přístup ze zdola, který by měl být pružný a integrovaný.
We should support a grass-roots approach, which should be flexible and integrated.
CzechPružný systém přistěhovalectví za pracovními účely by mohl tyto dvě skutečnosti propojit.
A flexible system for labour immigration could bring together these two realities.
CzechK řízení populací ryb a možnosti rychlé reakce potřebujeme pružný systém.
We need a flexible system to manage fish stocks and the opportunity to react quickly.
CzechMyslím, si, že je důležité sestavit text, který je na prvním místě opravdu pružný.
I think that it is important to draw up a text that is, in the first place, truly flexible.
CzechJe třeba zaujmout pružný přístup, který bude na věci pohlížet z naprosto všech perspektiv.
A flexible approach is required which sees things from absolutely every perspective.
CzechTo bude od této sněmovny i Rady vyžadovat pružný přístup a tvůrčí pragmatismus.
That will require flexibility and creative pragmatism from both this House and from the Council.
CzechNové úkoly a rostoucí globální mobilita na trzích si žádají nový, pružný mechanismus.
New challenges and increasing global mobility in the markets require new, flexible mechanisms.
CzechEvropský zemědělský podpůrný a garanční fond je skvělý koncept, ale bohužel není příliš pružný.
The EAGGF is a wonderful concept but, unfortunately, it is too inflexible.
CzechPožadavky účastníků trhu vyžadují pružný regulační proces.
The requirements of the market operators call for a flexible regulatory procedure.
CzechFond musí být pružný, aby mohl příslušně reagovat na vzniklé situace a reagovat komplexně.
The Fund must be elastic so it can adequately respond to situations, and do so comprehensively.
CzechOdmítám také tvrzení, že Evropský parlament nenavrhl pružný model.
I also reject the assertion that the European Parliament has not proposed a flexible model.
CzechDomnívám se, že Komise musí zaujmout podpůrný a pružný přístup, aby mladým zemědělcům pomohla.
I believe that the Commission must take a supportive and flexible approach to helping young farmers.
CzechPředevším musí být dostatečně pružný, aby se přizpůsobil novým okolnostem a nechal trh dýchat.
Above all, it needs to be flexible enough to adapt to new circumstances and to let the market breathe.
CzechNáš trh práce tak bude méně konkurenceschopný a méně pružný.
It makes our labour markets less competitive and less flexible.
CzechBude třeba, aby členské státy přijaly pružný postoj k rozdílnostem mezi jednotlivými zeměmi.
Member States will need to take a flexible attitude to the disparities existing from one country to the next.
CzechTento pružný přístup nesmí ztratit svůj cíl: naše města.
This flexible approach must not skip a course: our cities.
CzechTento přístup je pružný a umožňuje koordinaci komplexních otázek a rychlou reakci na běžné problémy.
This approach is flexible, and allows coordination of complex matters and a rapid reaction to current challenges.
CzechSouhlasím se zpravodajkou, že Evropské orgány musí vytvořit pružný a nebyrokratický systém podpory.
I agree with the rapporteur that the European institutions must set up a flexible and non-bureaucratic support system.
CzechEvropská unie tento pružný přístup podpořila.
The European Union has supported this flexible approach.
CzechHlavní směry politiky zaměstnanosti jsou synonymem pro zvýšení věkové hranice odchodu do důchodu a pružný pracovní trh.
The guidelines for employment are synonyms for an increased retirement age and a flexible labour market.