česko-anglicko překlad pro "prs"

CS

"prs" anglický překlad

CS

prs {mužský rod }

volume_up
prs (také: hruď, náprsenka, prsa, ňadra, ňadro)
volume_up
breast {podstatné jméno}
Když má prs hustotu méně než 25 %, říkají mu 'nahrazen tukem' (fatty replaced).
If the breast is less than 25 percent dense, that's called fatty-replaced.
Prs se totiž stal velmi politickým orgánem.
Because the breast has become are very political organ.
Po injekci se prs pacientky vloží mezi detektory.
After the injection, the patient's breast is placed between the detectors.
prs
volume_up
woman's breast {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prs" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechKdyž má prs hustotu méně než 25 %, říkají mu 'nahrazen tukem' (fatty replaced).
If the breast is less than 25 percent dense, that's called fatty-replaced.
CzechNávrh navíc nadále ukládá zvláštní povinnosti mateřským dopravcům PRS.
In addition, the proposal continues to impose special obligations on CRS parent carriers.
CzechKodex chování pro používání PRS zavádí mnoho bezpečnostních prvků na ochranu před zneužitím.
The code of conduct for the use of CRS establishes a number of safeguards to prevent abuse.
CzechTo umožní leteckým společnostem jednat s PRS o snížení cen.
This will enable airlines to negotiate the reduction of rates with the CRS.
CzechSoučasná pravidla pro PRS slouží pouze na omezování hospodářské soutěže a udržování vysokých cen letenek.
The current rules regarding CRS only serve to stifle competition and maintain high fares.
CzechPo injekci se prs pacientky vloží mezi detektory.
After the injection, the patient's breast is placed between the detectors.
CzechMalí poskytovatelé, kteří si nebudou moci dovolit více smluv s provozovateli PRS, se octnou na okraji.
The small operators unable to afford several contracts with CRS providers will fall by the wayside.
CzechZ pohledu spotřebitele je politováníhodné, že tyto společnosti nejsou zahrnuty v PRS.
From the consumer's point of view, it is regrettable that these companies are not integrated into CRS, in their turn.
CzechGama zobrazování se dělalo už dlouho pro obrazy srdce, dokonce zkusili i zobrazit prs.
Now gamma imaging has been around for a long time to image the heart, and it had even been tried to image the breast.
CzechZačátkem 90. let minulého století byl PRS prakticky jediným kanálem prodeje letenek.
In the early 1990s, computerised reservation systems were practically the only channel for the sale of airline tickets.
CzechKodex také zavádí zvláštní povinnosti pro mateřské dopravce, tj. ty, kteří vlastní nebo ovládají PRS.
The Code also lays down special obligations for parent carriers - i.e. those which own or control the CRS.
CzechPosílení konkurence mezi PRS pomůže snížit ceny a zvýšit kvalitu služeb, které poskytují.
Boosting competition between the CRS will help to reduce costs and to improve the quality of the services they provide.
CzechKonkurenční tlak těchto alternativních prodejních metod výrazně snížil riziko zneužívání přes PRS.
The competitive pressure of these alternative sales methods has significantly reduced the risk of abuse through a CRS.
CzechNavíc, všechny PRS ovládaly letecké společnosti.
In addition, all the CRS were controlled by airlines.
CzechPravidla stanovená kodexem výrazně omezují prostor pro jednání mezi PRS a leteckými společnostmi.
The rules laid down in the code of conduct significantly restrict the margin for negotiation between the CRS and airlines.
CzechPrs se totiž stal velmi politickým orgánem.
Because the breast has become are very political organ.
CzechTy byly proto ve větším pokušení zneužívat své postavení v PRS, například, úpravou zobrazení ve svůj prospěch.
The latter were therefore more tempted to abuse their position in the CRS, for example, by biasing displays in their favour.
CzechPRS si proto ve skutečnosti navzájem nekonkurují a poplatky, které jim platí letecké společnosti a cestující, se zvyšují.
The CRS are therefore not genuinely in competition with each other, and the fees paid to them by airlines and passengers are escalating.
CzechNávrh Komise chce umožnit víc prostoru pro jednání a zejména možnost stanovovat výšku poplatků za použití PRS.
The Commission's proposal seeks to allow for more negotiation and, in particular, the possibility to set prices as regards the fee for the use of a CRS.
CzechPatří k nim tarifní politika nízkonákladových společností, která nepodléhá spolupráci v rámci počítačových rezervačních systémů (PRS).
These are the tariff policies of low cost companies, which are not subject to cooperation with the computerized reservations systems.