česko-anglicko překlad pro "prozíravě"

CS

"prozíravě" anglický překlad

volume_up
prozíravý {příd. jm. m.}
CS

prozíravě {příslovce}

volume_up
prozíravě

Příklady použití pro "prozíravě" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMěli bychom s jejich penězi nakládat prozíravě a tohle není prozíravý rozpočet.
We should be prudent with their money, and this is not a prudent budget.
CzechS takovými nástroji by se mělo zacházet prozíravě na základě jasných důkazů.
Such instruments should be wielded wisely on the basis of clear evidence.
CzechPaní Grybauskaitėová nás vedla jak prozíravě, tak s autoritou.
Mrs Grybauskaithas guided us both prudently and with authority.
CzechPokud jde o energetiku, ukázalo se, že otázka bezpečnosti a udržitelnosti dodávek energetických surovin byla prozíravě zvoleným tématem.
Concerning energy policy, the issue of secure and maintainable supplies for the energy sector proved to be a well chosen theme.
CzechV důsledku toho musí Parlament prozíravě odmítnout jakýkoliv pozměňovací návrh bez skutečného účelu, které jen ztíží přijetí textu.
As a result, Parliament must prudently reject any amendments without any real purpose which will only hinder the adoption of the text.
CzechKlíčovou zásadou by měla být pečlivá, analytická tvorba politiky na základě prozíravě stanovených cílů, ale i realistických očekávání.
The guiding principle should be careful, analytical policymaking on the basis of forward-looking objectives but also of realistic expectations.
CzechVšichni ovšem víme, že musíme být obezřetní, pokud jde o výdaje Evropské unie a proto musíme zaručit, aby Evropská unie vynakládala své prostředky prozíravě.
We all, however, know we have to be careful with EU spending and therefore we need to make sure that the EU spends its money wisely.
CzechPodle názoru Evropského parlamentu Evropská komise naplánovala činnosti ve svém návrhu prozíravě a na rok 2011 vyčlenila přiměřené zdroje.
In the opinion of the European Parliament, the European Commission programmed operations wisely in its draft and allocated appropriate resources for 2011.
CzechDíky průlomovému charakteru této soustavy nástrojů jsme prozíravě ujednali, že je budeme každých několik málo let vyhodnocovat a v případě potřeby je upravíme.
Because of the groundbreaking nature of this body of instruments, we wisely agreed that we would evaluate them after only a few years and, where necessary, adjust them.
Czech(DE) Paní předsedající, paní Kroesová, spektrum je cenný a omezený zdroj, který musíme spravovat pečlivě a prozíravě a přihlížet přitom ke společnosti jako celku.
(DE) Madam President, Mrs Kroes, the spectrum is a valuable and limited resource that must be managed with care and foresight, taking into account society as a whole.