česko-anglicko překlad pro "provozovatel"

CS

"provozovatel" anglický překlad

CS

provozovatel {mužský rod }

volume_up
volume_up
operator {podstatné jméno}
V takovém případě bude provozovatel činěn odpovědným, pouze pokud škodu způsobil úmyslně či z nedbalosti.
In this case, the operator will be held liable only if he is at fault or negligent.
V rámci prvního odpovědnostního mechanismu může být provozovatel činěn odpovědným, i když se nedopustil žádného úmyslného činu.
Under this first scheme, the operator may be held responsible even if he is not at fault.
Skotská vláda nedávno oznámila, že nový provozovatel obnoví provoz trajektů mezi přístavy Rosyth a Zeebrugge.
The Scottish Government recently announced that a new operator is to resume a ferry service between Rosyth and Zeebrugge.
provozovatel (také: praktik, vykonavatel, zpracovatel)
volume_up
practitioner {podstatné jméno}

Příklady použití pro "provozovatel" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV takovém případě bude provozovatel činěn odpovědným, pouze pokud škodu způsobil úmyslně či z nedbalosti.
In this case, the operator will be held liable only if he is at fault or negligent.
CzechV rámci prvního odpovědnostního mechanismu může být provozovatel činěn odpovědným, i když se nedopustil žádného úmyslného činu.
Under this first scheme, the operator may be held responsible even if he is not at fault.
CzechSkotská vláda nedávno oznámila, že nový provozovatel obnoví provoz trajektů mezi přístavy Rosyth a Zeebrugge.
The Scottish Government recently announced that a new operator is to resume a ferry service between Rosyth and Zeebrugge.
CzechNeexistují však žádná právní ustanovení na ochranu spotřebitelů v případě, že provozovatel letecké společnosti vyhlásí úpadek.
However, there are no legal provisions to protect consumers in the event of the airline operator going bankrupt.
CzechOdpovědnost za bezpečnost letového provozu, která zahrnuje i vyhnutí se oblastem znečištěným popelem, má provozovatel leteckých služeb a posádka.
Responsibility for flight safety, which includes avoiding areas contaminated by ash, must lie with the operator and crew.
CzechProvozovatel či vedoucí pracovník terminálu vás může požádat, abyste se nanejvýš hodinu před plánovaným odjezdem dostavili na určené místo.
The operator or the terminal manager may ask you to come to a designated point not more than one hour before the scheduled departure.
CzechTato možnost umožňuje společnostem zachovat si vlastnictví přenosové soustavy za podmínky, že ji bude provozovat nezávislý provozovatel.
This option allows undertakings to retain ownership of the transmission network on the condition that it is managed by an independent operator.
CzechKabotáž je povolena za předpokladu, že se nestane stálou či pokračující aktivitou v členském státě, v němž provozovatel dopravy nesídlí.
Cabotage is permitted provided that it does not become a permanent or continuous activity in a Member State in which the transport operator is not resident.
CzechPak teprve bude možné zajistit i spolehlivý obsah o lécích na internetu, a to bez ohledu na světadíl, v němž sídlí provozovatel stránek.
Only then will it be possible to ensure reliable content concerning medicines on the Internet, regardless of where in the world the website operator is based.
CzechPokud se vám podařilo povýšit - na lokálního šéfa, na chlápka jako je provozovatel místního McDonald's - vydělávali byste 100 000 dolarů za rok.
Now if you managed to rise up -- say, and be that local leader, the guy who's the equivalent of the McDonald's franchisee -- you'd be making 100,000 dollars a year.
CzechMělo by se upřesnit, že italské právo řeší zvláštní vztah mezi náklady na poskytnuté služby a poplatky, které vybírá provozovatel.
It should be noted here that Italian domestic law makes provision for a specific relationship between the costs of the services supplied and the charges levied by the managing body.
CzechJe také možné, že vypršela platnost certifikátu tohoto webu a majitel nebo provozovatel webu musí kontaktovat certifikační autoritu za účelem obnovení certifikátu.
It's also possible that the website's certificate has expired, and the owner or operator of the site needs to contact the certification authority to renew it.
CzechPokud zařízení ukončí provoz, směrnice IPPC vyžaduje, aby provozovatel učinil opatření, jež zabrání vzniku jakéhokoli rizika znečištění, a opatření na sanaci oblasti.
If a plant ceases to operate, the ΙPPC requires the operator to take measures to prevent any risk of pollution and to take measures to rehabilitate the area.
CzechPokud se rodič nebo provozovatel webu domnívá, že by určitý web měl být zablokován či povolen, ale není tomu tak, může tuto skutečnost oznámit týmu služby Zabezpečení rodiny.
If a parent or a website publisher thinks that a site should have been blocked or allowed, but it wasn't, they can report this to the Family Safety team.
CzechVztahuje se na instalaci a následná nezbytná nápravná opatření, která by měl přijmout odpovědný provozovatel, jenž by měl nést plné náklady na sanaci.
It applies to the installation and consequently, the necessary remedial measures that have to be undertaken, by the liable operator who should bear the full cost of remediation.
CzechMusí obsahovat hodnocení vlastní jaderné elektrárny provozovatelem a závěry, k nimž provozovatel dospěl na základě kontrolních kritérií a následků havárie ve Fukušimě.
They must include the operators' evaluation of their own nuclear power plant and the conclusions drawn by the operators on the basis of the inspection criteria and the consequences of Fukushima.