česko-anglicko překlad pro "provozní náklady"

CS

"provozní náklady" anglický překlad

CS

provozní náklady {množné číslo}

volume_up
provozní náklady
V důsledku zvyšující se ceny ropy pochopitelně prudce rostou i provozní náklady na rybolov.
Indeed, fishing operating costs are soaring while the price of oil is rising.
Především musíme vědět, jakým způsobem budou pokryty provozní náklady a následné náklady této instituce.
Above all, we need to know how the operating costs and follow-up costs of this institution are to be covered.
Vzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva posílila pravomoci Parlamentu, bylo by na místě zvýšit provozní náklady.
As Parliament's powers have increased through the Treaty of Lisbon, it would be reasonable to have higher operating costs.
provozní náklady
My, tedy Komise - nebo evropský rozpočet - hradíme provozní náklady.
We, the Commission - or the European budget - pay the operational costs for this.
Tento režim zaručuje přiměřené provozní náklady i u letišť s malým provozem ležících v nejvzdálenějších oblastech.
This arrangement has guaranteed reasonable operational costs, even at airports with little traffic located in remote districts.
Očekáváme, že provozní náklady by v případě uplatňování této směrnice vzrostly v celé Evropě v tomto odvětví o 3 %.
We estimate that the operational costs could rise by 3% if this Directive were to be applied in the field throughout Europe.

Příklady použití pro "provozní náklady" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud jde o provozní náklady, má evropský rozpočet svou vlastní vnitřní logiku.
As for the operational expenditure, the European budget has its own internal logic.
CzechMy, tedy Komise - nebo evropský rozpočet - hradíme provozní náklady.
We, the Commission - or the European budget - pay the operational costs for this.
CzechV důsledku zvyšující se ceny ropy pochopitelně prudce rostou i provozní náklady na rybolov.
Indeed, fishing operating costs are soaring while the price of oil is rising.
CzechÚčelem tohoto portfolia je vytvářet příjmy, které ECB pomohou pokrýt její provozní náklady.
The purpose of this portfolio is to provide the ECB with income to help cover its operating expenses.
CzechRovněž zvýšení jednorázové částky na 50 000 EUR je důležité, protože odráží provozní náklady.
Finally, the increase in the lump sums to EUR 50 000 is important, because it mirrors current costs.
CzechVynakládají dále značné provozní náklady, například za pracovní sílu, opravy a samozřejmě za palivo.
They then incur considerable running costs, such as for labour, repairs and, of course, fuel.
CzechPředevším musíme vědět, jakým způsobem budou pokryty provozní náklady a následné náklady této instituce.
Above all, we need to know how the operating costs and follow-up costs of this institution are to be covered.
CzechAle jakmile jej máte, provozní náklady se sníží.
But once you've got it, your procedure costs do come down.
CzechPravdou je, že dodržování těchto standardů s sebou nese pro zemědělce v EU provozní, finanční a administrativní náklady.
The truth is that these standards entail operating, financial and administrative costs for the EU's farmers.
CzechVzhledem k tomu, že Lisabonská smlouva posílila pravomoci Parlamentu, bylo by na místě zvýšit provozní náklady.
As Parliament's powers have increased through the Treaty of Lisbon, it would be reasonable to have higher operating costs.
CzechOčekáváme, že provozní náklady by v případě uplatňování této směrnice vzrostly v celé Evropě v tomto odvětví o 3 %.
We estimate that the operational costs could rise by 3% if this Directive were to be applied in the field throughout Europe.
CzechTento režim zaručuje přiměřené provozní náklady i u letišť s malým provozem ležících v nejvzdálenějších oblastech.
This arrangement has guaranteed reasonable operational costs, even at airports with little traffic located in remote districts.
CzechProvozní náklady mohou být dále snižovány prostřednictvím vyhazování lodního odpadu a zbytků lodního nákladu do moře v průběhu plavby.
The operating costs can also be reduced by discarding ship-generated waste and cargo residues into the sea along the way.
CzechInvestiční výdaje do modernizace výrobního vybavení nebo do výzkumu mají úplně jinou hodnotu než výdaje na provozní náklady.
Investment spending on the modernisation of production equipment or on research has a very different value to money spent on operating costs.
CzechChina Merchants BankTato obchodní banka neustále zlepšuje své služby zákazníkům, optimalizuje svou produktivitu a snižuje celkové provozní náklady.
China Merchants BankCommercial bank enhances customer service, optimises productivity and reduces total cost of operations.
Czech. - Současné vysoké ceny ropy mají vážný dopad na provozní náklady rybářů, některé z nich dokonce nutí, aby svou činnost zastavili.
, in writing. - The current high oil prices have had a severe impact on operating costs of fishermen, even forcing some to stop work.
CzechNárodní centrální banky zemí mimo eurozónu musí jako příspěvek na provozní náklady ECB uhradit pouze minimální podíl jimi upsaného základního kapitálu.
The non-euro area NCBs only have to pay up a minimal percentage of their subscribed capital as a contribution to the operational costs of the ECB.
CzechPodstatné zvýšení cen ropy má silný dopad na provozní náklady rybářů, což způsobilo, že jejich příjmy spadly na úroveň mezi lety 2008 a 2010.
The substantial increase in oil prices is having a strong impact on fishermen's operational costs, and this caused their revenue to fall between 2008 and 2010.
CzechProvozní náklady prudce vzrostly a mají natolik závažné dopady na příjmy rybářů, že je nyní postiženo celé výrobní odvětví a všechny pobřežní regiony.
Operating costs have rocketed and are having a serious effect on fishers' incomes, to such an extent that the whole production sector and all coastal regions are now affected.
CzechDokladem toho je navrhovaný nárůst o 30 miliónů EUR pro provozní náklady agentury, což v předběžném návrhu rozpočtu představuje nárůst o 127 %.
Proof of this is the proposed increase of EUR 30 million in commitment appropriations for the Agency's operational costs, which is an increase of 127% on the preliminary draft budget.

Podobné překlady pro "provozní náklady" anglicky

provozní přídavné jméno
náklady podstatné jméno
režijní náklady
variabilní náklady podstatné jméno
celkové náklady podstatné jméno
English
mzdové náklady
provozní protierozní opatření
provozní voda podstatné jméno
pokrýt náklady sloveso
výrobní náklady podstatné jméno