česko-anglicko překlad pro "provozní"

CS

"provozní" anglický překlad

volume_up
provozní {příd. jm.}
volume_up
provozní doba {ž}
volume_up
provozní náklad {m}
CS

provozní {přídavné jméno}

volume_up
provozní
Provozní podporu lze povolit pouze tehdy, pokud pravděpodobně přinese kladné účinky.
Operating aid can only be authorised if it is likely to have positive effects.
V důsledku zvyšující se ceny ropy pochopitelně prudce rostou i provozní náklady na rybolov.
Indeed, fishing operating costs are soaring while the price of oil is rising.
Počet řidičů s provozní licenci za poslední tři roky poklesl o 8 %.
Drivers with operating licences have fallen by 8% in the last three years.
provozní (také: funkční, operační)
Je velice důležité zavést vhodné organizační a provozní předpisy.
It is very important to establish appropriate organisational and operational regulations.
Pokud jde o provozní náklady, má evropský rozpočet svou vlastní vnitřní logiku.
As for the operational expenditure, the European budget has its own internal logic.
Provozní uspořádání Eurosystému je založeno na principu decentralizace.
The operational set-up of the Eurosystem takes account of the principle of decentralisation.
provozní (také: pracovní, pracující, v provozu)
V některých případech potřebují dočasný provozní úvěr a dočasnou pomoc.
In certain cases, they need temporary working credit and temporary assistance.
Jedna je naplněna provozní kapalinou, vodou a čpavkem, ta druhá je kondenzátorem.
One has a working fluid, water and ammonia, and the other is a condenser.
Členské státy a naši afričtí partneři musí zajistit plnou provozní způsobilost svých mechanismů.
The Member States and our African partners must ensure that their mechanisms are in full working order.

Příklady použití pro "provozní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechPokud jde o provozní náklady, má evropský rozpočet svou vlastní vnitřní logiku.
As for the operational expenditure, the European budget has its own internal logic.
CzechProvozní podporu lze povolit pouze tehdy, pokud pravděpodobně přinese kladné účinky.
Operating aid can only be authorised if it is likely to have positive effects.
CzechJedna je naplněna provozní kapalinou, vodou a čpavkem, ta druhá je kondenzátorem.
One has a working fluid, water and ammonia, and the other is a condenser.
CzechProvozní výsledky klesly na úroveň 29 300 EUR (o 45 % méně) a 43 000 EUR (o 18 % méně).
Operating results fell to EUR 29 300 (minus 45%) and to EUR 43 000 (minus 18%).
CzechV některých případech potřebují dočasný provozní úvěr a dočasnou pomoc.
In certain cases, they need temporary working credit and temporary assistance.
CzechMy, tedy Komise - nebo evropský rozpočet - hradíme provozní náklady.
We, the Commission - or the European budget - pay the operational costs for this.
CzechV důsledku zvyšující se ceny ropy pochopitelně prudce rostou i provozní náklady na rybolov.
Indeed, fishing operating costs are soaring while the price of oil is rising.
CzechProjekt je posunut o pět let, přičemž zahájení provozní fáze je plánováno na rok 2013.
The project has been put back five years, with the operating phase planned to begin in 2013.
CzechPočet řidičů s provozní licenci za poslední tři roky poklesl o 8 %.
Drivers with operating licences have fallen by 8% in the last three years.
CzechProvozní uspořádání Eurosystému je založeno na principu decentralizace.
The operational set-up of the Eurosystem takes account of the principle of decentralisation.
CzechAvšak iniciativa by měla fungovat také na pragmatické a provozní úrovni.
However, it is also intended that the initiative will work at a pragmatic and operational level.
CzechJe velice důležité zavést vhodné organizační a provozní předpisy.
It is very important to establish appropriate organisational and operational regulations.
CzechMusí být úspěšně provedeny mezníkové testy a musí být splněny všechny provozní podmínky.
The Milestone II test must be successfully carried out and the operating conditions must be fully met.
CzechPřitom konstatuji, že agentura neobdržela v roce 2009 žádnou dotaci na své provozní činnosti.
In doing so, I note that, in 2009, the agency did not receive any subsidy to cover its operations.
CzechÚčelem tohoto portfolia je vytvářet příjmy, které ECB pomohou pokrýt její provozní náklady.
The purpose of this portfolio is to provide the ECB with income to help cover its operating expenses.
CzechV roce 2011 hodlá středisko poskytnout Ganttovy diagramy pro všechny své klíčové provozní činnosti.
In 2011 the Centre intends to make available Gantt charts for all key operational activities.
CzechRovněž zvýšení jednorázové částky na 50 000 EUR je důležité, protože odráží provozní náklady.
Finally, the increase in the lump sums to EUR 50 000 is important, because it mirrors current costs.
CzechJak tu zaznělo, tato služba by měla mít vnitřní provozní pravidla, která budou zcela specifická.
As has been said, this service will have to have internal operating rules that are one of a kind.
CzechVynakládají dále značné provozní náklady, například za pracovní sílu, opravy a samozřejmě za palivo.
They then incur considerable running costs, such as for labour, repairs and, of course, fuel.
CzechČlenské státy a naši afričtí partneři musí zajistit plnou provozní způsobilost svých mechanismů.
The Member States and our African partners must ensure that their mechanisms are in full working order.