CS

provizorní {přídavné jméno rod mužský}

volume_up
provizorní (také: dočasný)
Mohou vám vydat provizorní dokument, který vám v dané zemi umožní po omezenou dobu řídit.
They may issue a provisional document that allows you to drive in that country for a short time.
Jednalo se o provizorní systém, který se stal systémem definitivním: tzv.
It was a provisional system that became a definitive system: the so-called 'Bolkenstein VAT' was not introduced.
A konečně, byl sestaven provizorní odhad, který musí být splněn 18 měsíců před vypršením programu.
Finally, an agreement has been reached on a provisional assessment, which must be carried out 18 months before the programme expires.
provizorní (také: orientační, předběžný, zkusmý)
provizorní

Příklady použití pro "provizorní" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMohou vám vydat provizorní dokument, který vám v dané zemi umožní po omezenou dobu řídit.
They may issue a provisional document that allows you to drive in that country for a short time.
CzechProvizorní stav příjmů a výdajů Evropského parlamentu na rok 2009 (
CzechNeodvažují se opustit svoje provizorní tábory.
They do not dare to leave their makeshift encampments.
CzechJednalo se o provizorní systém, který se stal systémem definitivním: tzv.
It was a provisional system that became a definitive system: the so-called 'Bolkenstein VAT' was not introduced.
CzechA konečně, byl sestaven provizorní odhad, který musí být splněn 18 měsíců před vypršením programu.
Finally, an agreement has been reached on a provisional assessment, which must be carried out 18 months before the programme expires.
CzechTyto dohody, které jsou stále ještě velice provizorní, je však přesto třeba podpořit, ale hlavně a především vylepšit.
These agreements, which are still very rough and ready, nonetheless deserve to be encouraged and, most especially, improved.
CzechJednalo se, pochopitelně, o nezávislé vyšetřování, a také o to, že úřad OLAF byl vždy považován za provizorní řešení.
These included, of course, independent investigations and also the fact that OLAF was always regarded as a provisional solution.
Czech1xx (provizorní odpověď) Stavové kódy oznamující provizorní odpověď a podmiňující pokračování provedením další akce ze strany žadatele.
1xx (Provisional response) Status codes that indicate a provisional response and require the requestor to take action to continue.
CzechTo, co jsme dosud v Evropské unii využívali, jsou jen provizorní řešení: opatření, která jsou možná nezbytná, ale krizi sama o sobě neukončí.
What we have done in the European Union so far is to use stop-gaps: measures which may be necessary but are not in fact solving the crisis.
CzechPane Barroso, touto provizorní dohodou k problematice SWIFT se snažíte obejít Parlament, přičemž neberete v úvahu obavy týkající se ochrany údajů.
Mr Barroso, you are attempting to bypass Parliament with this provisional SWIFT agreement, while disregarding the concerns about data protection.
CzechChtěla bych však jasně říci, že pro nás to neznamená, že se hlasování může donekonečna odkládat a že bychom od nynějška dlouhá léta měli provizorní dohodu.
Nevertheless, I will say quite clearly that, for us, it does not mean that the vote can be postponed indefinitely, so that we now have a provisional agreement for years on end.