česko-anglicko překlad pro "provincie"

CS

"provincie" anglický překlad

EN

"provincialism" český překlad

volume_up
provincialism {podstatné jméno}
volume_up
provincial {příd. jm.}
CS

provincie {ženský rod}

volume_up
provincie
volume_up
province {podstatné jméno}
Z každé provincie přišly do postižené oblasti týmy záchranářů.
Rescue teams flocked to the disaster areas from every province.
Evropa by měla například podporovat Habíbu Sarábíovou, guvernérku provincie Bamján.
Europe should, for instance, support Habiba Sarabi, the governor of Bamiyan Province.
Toto je v pohoří Dabian v odlehlé části provincie Hubei ve střední Číně.
This is in the Dabian Mountains in the remote part of Hubei province in central China.
EN

provincialism {podstatné jméno}

volume_up

Příklady použití pro "provincie" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTyto červené tečky jsou státy USA a modré trojúhleníky jsou kanadské provincie.
These red dots are American states, and the blue triangles are Canadian provinces.
CzechNejvíc jsou postižené jižné provincie Afghánistánu se 70 % celkové produkce.
Afghanistan's southern provinces are most affected, with 70% of all the production.
CzechEvropa by měla například podporovat Habíbu Sarábíovou, guvernérku provincie Bamján.
Europe should, for instance, support Habiba Sarabi, the governor of Bamiyan Province.
CzechToto je v pohoří Dabian v odlehlé části provincie Hubei ve střední Číně.
This is in the Dabian Mountains in the remote part of Hubei province in central China.
CzechZ každé provincie přišly do postižené oblasti týmy záchranářů.
Rescue teams flocked to the disaster areas from every province.
CzechNa všechny tyto otázky jsem obdržel odpovědi od ministra pro mezinárodní vztahy provincie Alberta.
I received answers to all of these questions from the Albertan Minister for International Relations.
CzechHlasovala jsem proti tomuto usnesení, protože Rumunsko neuznává nezávislost provincie Kosovo.
I voted against this resolution as Romania does not recognise the independence of the province of Kosovo.
CzechHovořím o tom, že je zapotřebí, aby dohodu bezpodmínečně a jednotně uplatňovaly jednotlivé provincie.
I refer to the need for the unimpeded and uniform application of the agreement by the individual provinces.
CzechProjde zkouškami stejný díl výroby a jak poznáte, že výrobek skutečně pochází z provincie Šang-tung?
Will the same ratio of production be tested, and how will you know if the product is truly from Shandong Province?
CzechNa špicce mezinárodních ligových tabulek, podle posledního průzkumu PISA, je čínská provincie Šanghaj.
At the top of the international league table according to the latest PISA study, is the Shanghai district of China.
CzechProvincie v současnosti nedostávají žádné provozní finanční prostředky, aby mohly sledovat svoje cíle nezávisle na Kábulu.
The provinces are currently given no operational funding to pursue objectives separate from Kabul.
CzechDůkazem je skutečnost, že jsme rozdělení ohledně otázky uznání nezávislosti provincie Kosovo.
The proof is the fact that we stand here divided from the point of view of recognizing the independence of the Kosovo province.
CzechŘím utvářel své provincie svou chutí k jídlu.
So Rome shaped its hinterland through its appetite.
CzechPodobně také regiony, provincie a jiné administrativní jednotky nepřikládají těmto problémům patřičnou pozornost.
Similarly, regions, provinces and other administrative units do not give these problems the consideration they are due.
CzechSetkal jsem se s ministrem pro energetiku provincie Alberta, který taková jednání organizoval, a jsem si jist, že tak činili i ostatní.
I have met the Alberta Energy Minister, who has been doing the rounds, as I am sure others have too.
CzechNapříklad samotná provincie v Itálii, ze které pocházím, produkuje 12 % hydroelektrické energie v celé zemi.
To give an example, the province where I come from in Italy alone produces 12% of the hydroelectric energy of the entire country.
CzechBující korupce afghánské vlády znamená, že provincie ztrácejí trpělivost s kábulskou vládou prezidenta Karzaího.
The rampant corruption of the Afghan Government means that provinces are losing patience with President Karzai's Government in Kabul.
CzechDíky vítězství tohoto povstání se bývalá polská provincie Velkopolsko stala součástí nově vzniklého Polska.
Thanks to the victory of this uprising, the old Polish province of Wielkopolska or Greater Poland became part of the newly emergent Poland.
Czech(RO) Pane předsedající, především bych chtěl říci, že odsuzuji brutální zavraždění guvernéra provincie Paňdžáb.
(RO) Mr President, firstly, I would like to say that, for my part, I condemn the brutal assassination of the Governor of Punjab province.
Czech© 2010 Provincie Britská Kolumbie

Synonyma (anglicky) pro "provincialism":

provincialism
provincial