česko-anglicko překlad pro "provedeno"

CS

"provedeno" anglický překlad

volume_up
provedeno {příč. min.}
CS

provedeno {příčestí minulé}

volume_up
provedeno
Mělo by být provedeno nezávisle na jakémkoli soudním dokazování.
It should be accomplished independently of any judicial inquiry.
V rámci bývalého Sovětského svazu bylo snadné lidi přesídlit a po katastrofě to bylo provedeno efektivně.
It was easy to resettle people within the former USSR, and it was accomplished efficiently after the disaster.

Příklady použití pro "provedeno" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechBylo to provedeno záměrně, příčinou nebylo ani počasí ani přírodní pohroma.
This was done deliberately, and not caused by the weather or natural disaster.
CzechV roce 2006 bylo poskytnuto 27 doporučení, z nich bylo dosud provedeno jen devět.
In 2006, 27 recommendations were made, of which only nine have been implemented so far.
CzechJe to všechno samostatné rozhodování, které je provedeno samotným robotem.
This is all behavioral autonomy here that's being conducted by the robot on its own.
CzechPane komisaři, kdy bude provedeno šetření této záležitosti a v tomto sektoru?
Commissioner, when will an inquiry be carried out into this affair and into this sector?
CzechV rámci optimalizační etapy bylo v architektonického návrhu provedeno několik změn:
The optimisation phase led to several changes in the design proposal:
CzechOčkování musí být provedeno po zavedení mikročipu nebo aplikaci tetování.
The vaccination must be carried out after the microchipping or tattooing.
CzechToto ustanovení je klíčovým prvkem dohod o přidružení, ale nikdy nebylo provedeno.
This clause is a key element of the association agreements, yet it has never been implemented.
CzechTaké jste žádali, aby před stažením zákazu mísení bylo provedeno hodnocení dopadů.
You also asked for a specific impact assessment before the removal of the blending prohibition.
CzechV souvislosti s tímto programem bylo provedeno několik hodnocení.
In the context of this programme, several assessments have been conducted.
CzechPosouzení musí mít politickou formu a musí být provedeno rychle.
The assessment must take a political form and it must be completed quickly.
CzechToto nařízení proto musí být provedeno rychle pro dobro dětí.
This regulation must therefore be implemented quickly for the good of the children.
CzechMyslím si, že musí být provedeno opravdové vyhodnocení užitečnosti a účinnosti Frontexu.
I think that a genuine assessment must be made of the usefulness and effectiveness of Frontex.
CzechJakmile to bude provedeno, budeme schopni dosáhnout pokroku v jednání.
Once this is done, we will be able to make progress in negotiations.
CzechJsem ráda, že druhé posouzení dopadu směrnice bylo provedeno alespoň důkladněji než to první.
I am pleased that the second impact assessment was at least more detailed than the first.
CzechOn jej podepsal navzdory skutečnosti, že pokud jde o kvalitu, bylo v něm provedeno jen málo změn.
He did sign it, despite the fact that very few changes were made in terms of quality.
CzechToto zvýšení má být provedeno v rámci rozpočtů na regionální politiky.
This is to be done within the regional policy budgetary framework.
CzechHnutí Amnesty International vyzývá, aby bylo provedeno nezávislé šetření páchaného násilí.
Amnesty International is calling for an independent investigation to be made about the violence.
CzechHodnocení by mělo být provedeno nejen ex ante, ale i ex post.
The assessment should not just be undertaken ex ante, but also ex post.
CzechVíce než 95 % plateb z rozpočtu EU bylo provedeno bezchybně.
More than 95% of payments made from the EU budget are free from error.
CzechMezi lety 2000 a 2005 bylo provedeno několik pilotních projektů.
A number of pilot projects were carried out between 2000 and 2005.