CS

provedení {střední rod}

volume_up
1. generál
Provedení této směrnice bude tuto posílenou koordinaci skutečně vyžadovat.
The implementation of this directive will, in fact, require this enhanced coordination.
Vaše úloha jako spolutvůrce legislativy má pro jejich úspěšné provedení zásadní význam.
Your role as co legislator is fundamental to their successful implementation.
Dnešní výzvou je přejít od provedení k realitě, a to v celosvětovém měřítku.
Today, the challenge is to turn implementation into reality, worldwide.
provedení (také: herecký výkon, výkon, výkonnost, čin)
volume_up
performance {podstatné jméno}
Konkurence se v budoucnosti nebude zakládat výlučně na velikosti nebo kapacitě motoru, motivací se stane ekologické provedení aut.
Environmental performance will be the motivation, not competition based merely on car size or engine capacity.
Třebaže směrnice o energetické náročnosti budov platí od roku 2002, její provedení v některých členských státech není uspokojivé.
Although the Energy Performance of Buildings Directive has been in force since 2002, its implementation in the various Member States has not been satisfactory.
provedení (také: konstrukce, sestrojení, stavení, zhotovení)
volume_up
construction {podstatné jméno}
Je na vině provedení, materiál, kvalita konstrukce nebo kontrola budovy?
Is it the design, the materials, the quality of construction or the building inspection?
Nestandardní provedení této stavby bude mít alespoň pozitivní dopad do budoucnosti, neboť evropský právní předpis bude formulován zřetelněji a nebude tak jednoduché jej obejít.
The improper execution of this construction work will at least have a positive effect for the future, because European law will be worded more clearly and will no longer be so easy to circumvent.
provedení (také: doprovod, vedení, řízení)
volume_up
conduct {podstatné jméno}
Toto úsilí zahrnuje podporu příprav voleb a provedení sčítání lidu.
This includes support for electoral preparations and the conducting of a national census.
Podlé mého názoru by nejvhodnějším orgánem pro provedení takového šetření byla OBSE a kdyby to nevyšlo, tak Spojené národy.
In my view, the most appropriate body to conduct such an investigation would be the OSCE and, failing that, the United Nations.
Mlčí však o tom, jak tento nátlak umožní svobodné a spravedlivé provedení referenda.
However, it is silent about how this pressure will allow the referendum to be conducted freely and fairly.
V současné době čeká v celách smrti 57 odsouzenců na provedení trestu.
There are currently 57 convicts on death row awaiting execution.
Everything depends on the execution.
Navigation Path: Home > The European Central Bank > Nové sídlo ECB > Etapa plánování > Etapa plánování provedení výstavby
Navigation Path: Home > The European Central Bank > New premises > Planning phase > Execution planning phase
volume_up
rendering {podstatné jméno}
provedení (také: ztvárnění)
volume_up
rendition {podstatné jméno}
2. ekonomika
provedení
volume_up
implementation {podstatné jméno}
Provedení této směrnice bude tuto posílenou koordinaci skutečně vyžadovat.
The implementation of this directive will, in fact, require this enhanced coordination.
Vaše úloha jako spolutvůrce legislativy má pro jejich úspěšné provedení zásadní význam.
Your role as co legislator is fundamental to their successful implementation.
Dnešní výzvou je přejít od provedení k realitě, a to v celosvětovém měřítku.
Today, the challenge is to turn implementation into reality, worldwide.

Příklady použití pro "provedení" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTakže, k provedení těchto dvou misí jsem před pár lety zahájil Projekt Prakaš.
So, to implement these twin missions, a few years ago, I launched Project Prakash.
CzechZa tímto účelem pracuje na provedení iniciativy jednotného evropského nebe.
In order to do this, the Union is working to implement the Single European Sky.
CzechŽádost o provedení důkazů by měla být, v běžném případě, vyřešena bez odkladu.
A request for the taking of evidence should normally be carried out quickly.
CzechTím se otevřou možnosti k provedení naprosto nezbytné čistky v této oblasti.
This will open the way to a highly desirable clean-up operation in this area.
CzechStejně jako v případě všech pokynů EU se samozřejmě jedná o provedení, které má význam.
As in the case of all EU guidelines it is, of course, implementation that counts.
CzechJeho uhlazené tělo, stylové provedení a skvělý vzhled bude středem pozornosti.
With a sleek frame, stylish design, and good looks, this laptop is sure to turn heads.
CzechVyzývám k provedení všech kroků nezbytných ke snížení cen víz pro občany Běloruska.
I call for all steps to be taken to reduce the price of visas for citizens of Belarus.
CzechPokud ještě zapnuté nejsou, budete provedeni postupem, během kterého je zapnete.
If it's not yet turned on, you'll be guided through the steps to do so.
CzechPřed instalací aktualizace SP1 doporučujeme provedení následujících akcí:
Перш ніж починати інсталяцію SP1, рекомендується виконати наведені нижче дії.
CzechProvedení reformy je zásadní pro dlouhodobou prosperitu a bezpečnost Ukrajiny.
Reform is essential for Ukraine's own long-term prosperity and security.
Czech(DE) Pane předsedající, ráda bych požádala o provedení technické úpravy.
(DE) Mr President, I should like to ask for a technical correction to be made.
CzechSouhlas se netýká konkrétních opatření k provedení posílené spolupráce.
The consent does not concern specific measures implementing enhanced cooperation.
CzechVaše úloha jako spolutvůrce legislativy má pro jejich úspěšné provedení zásadní význam.
Your role as co legislator is fundamental to their successful implementation.
CzechPrvním krokem by mohlo být provedení srovnávací analýzy důchodového systému.
A first step towards this could be to carry out a comparative pension system analysis.
CzechNěkteré členské státy již provedení "Small Business Act" sledují a podávají o tom zprávy.
Some Member States are already monitoring and reporting on SBA implementation.
CzechJaké údaje uvidíme zanedlouho, až bude čas pro provedení další analýzy?
What kind of figures will we be able to see shortly, when the next analysis is due?
CzechJe to věc nesprávného provedení v členských státech nebo nedostatečných informací?
Is it a matter of incorrect implementation in the Member States or inadequate information?
CzechExistuje 22 směrnic, jejichž lhůta pro provedení uplynula před více než dvěma lety.
There are 22 directives whose deadline for transposition expired more than two years ago.
CzechJsme pro návrh výboru o jednotném počátečním datu pro provedení směrnice.
We are in favour of the Committee's proposal of a single start date for the Directive.
CzechProvedení této směrnice bude tuto posílenou koordinaci skutečně vyžadovat.
The implementation of this directive will, in fact, require this enhanced coordination.