česko-anglicko překlad pro "prověřovat"

CS

"prověřovat" anglický překlad

CS

prověřovat {sloveso}

volume_up
Vnitrostátní orgány odpovědné za ochranu spotřebitelů by měly tyto standardní smlouvy prověřovat a chránit spotřebitele před nepřiměřenými podmínkami.
National consumer protection authorities should check these standard contracts to protect consumers against unfair terms.
Prověřuje se to dřív, než dojde k tísňové situaci?
Has that been checked, before an emergency incident occurs?
Fakta budeme samozřejmě průběžně prověřovat, ale taková jsou pravidla Světové obchodní organizace a otevřenost nám vždycky přinášela prospěch.
Of course, there will be a continuous checking of facts, but these are the World Trade Organisation's rules, and we always have benefited from openness.
Toto musíme a budeme velice důkladně prověřovat.
We must and will examine this very closely.
Kromě toho má Evropský účetní dvůr za úkol prověřovat provozní efektivitu řízení ECB a výsledky svých prověrek zveřejňuje ve výroční zprávě.
In addition, the European Court of Auditors is entrusted with examining the operational efficiency of the management of the ECB and publishes the results of such examination in its annual report.
Povinnost prověřovat doklady žadatelů by mohla odradit zaměstnavatele od zaměstnávání cizinců, což by vedlo k poklesu míry zaměstnanosti a ohrožení pracovního trhu.
Being obliged to examine the applicants' papers might discourage employers from employing foreigners and, as a result, lead to a drop in the employment rate and undermine the labour market.

Příklady použití pro "prověřovat" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechV současné době je nepraktické prověřovat více než malou část tekutin, které chtějí mít cestující u sebe.
It is currently impractical to test more than a small proportion of the liquids that passengers wish to carry.
CzechJeden ze soudců přiznal, že bude prověřovat případy předložené žadateli o azyl podrobněji než jiné případy.
One of the judges admitted that he would look more closely at appeals from asylum seekers than at other cases.
CzechToto musíme a budeme velice důkladně prověřovat.
CzechČlenské státy proto musí prověřovat své právní systémy a zvyšovat srozumitelnost procesu přizpůsobení svého vnitrostátního práva.
Member States must therefore screen their legal systems and increase the clarity of the transposition process.
CzechVnitrostátní orgány odpovědné za ochranu spotřebitelů by měly tyto standardní smlouvy prověřovat a chránit spotřebitele před nepřiměřenými podmínkami.
National consumer protection authorities should check these standard contracts to protect consumers against unfair terms.
CzechPan Rehn říká, že Komise by měla mít v rámci tohoto balíčku úkol prověřovat rozpočty ještě před jejich schválením ve vnitrostátních parlamentech.
He says that, as part of this package, the Commission should be tasked with screening budgets before they are approved by national parliaments.
CzechFakta budeme samozřejmě průběžně prověřovat, ale taková jsou pravidla Světové obchodní organizace a otevřenost nám vždycky přinášela prospěch.
Of course, there will be a continuous checking of facts, but these are the World Trade Organisation's rules, and we always have benefited from openness.
CzechMusíme prověřovat, jaká rizika skutečně existují, ne poskytovat lidem falešný pocit bezpečnosti.
We should not be attesting to the safety of nuclear power plants: we have to investigate what exactly the risks are and not give people a false sense of security.
CzechSamozřejmě, dámy a pánové, je třeba dbát na to, aby základní práva byla součástí našich textů, zároveň je ale třeba prověřovat jejich uplatňování v praxi.
Of course, ladies and gentlemen, we need to ensure that we include fundamental rights in our texts, but we also need to check how these rights are applied in practice.
CzechV Evropě musíme mít soudní orgán, jenž nebude prověřovat jen zákonnost žádostí ze strany USA, ale také zákonnost získávání údajů bez ohledu na to, kde se provádí.
We need a judicial authority on European soil that not only checks the legality of US applications, but also the extraction of data, wherever this takes place.
CzechPro spotřebitele je to mnohem jednodušší než dříve, neboť nemusí prověřovat, zda v jednotlivých zemích neexistují jiné mechanismy, a nevystavují se riziku postihů.
It is much better for consumers when they do not have to check whether there are different arrangements from country to country or get caught out because there are.
CzechBylo řečeno, že úloha Komise je prověřovat, zda nejsou k financování z veřejných zdrojů připojené žádné ochranářské podmínky, a to je přesně to místo, kde je náš problém.
Having said that, the Commission's role is to verify that no protectionist conditions are attached to State funding and that is exactly where our challenge lies.
CzechBude se zvažovat i nasazení týmů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) v postižených členských státech s cílem pomoci orgánům prověřovat žadatele o azyl.
The deployment of EASO teams to the Member States affected by these flows will also be considered, with a view to helping the authorities screen the asylum seekers.
CzechKromě toho má Evropský účetní dvůr za úkol prověřovat provozní efektivitu řízení ECB a výsledky svých prověrek zveřejňuje ve výroční zprávě.
In addition, the European Court of Auditors is entrusted with examining the operational efficiency of the management of the ECB and publishes the results of such examination in its annual report.
CzechProto se ptám: Do jaké míry máme právo prověřovat, zda úředníci na hranicích v mezinárodních vodách tyto zákonné požadavky spojené s lidskými právy dodržují?
My question to you is as follows: To what extent are we able to monitor whether border officials in international waters are complying with these legal requirements relating to human rights?
CzechPovinnost prověřovat doklady žadatelů by mohla odradit zaměstnavatele od zaměstnávání cizinců, což by vedlo k poklesu míry zaměstnanosti a ohrožení pracovního trhu.
Being obliged to examine the applicants' papers might discourage employers from employing foreigners and, as a result, lead to a drop in the employment rate and undermine the labour market.