česko-anglicko překlad pro "prověření"

CS

"prověření" anglický překlad

CS

prověření {střední rod}

volume_up
prověření (také: ověření, přezkoušení, verifikace)
volume_up
verification {podstatné jméno}
Maximální opětovné prověření jaderných elektráren je určitě rozumné.
It is surely sensible to have the maximum number of repeat verifications of nuclear plants.
V případě nejasností a nedodržování byla možnost žádat o prověření tzv. monitorovací výbor.
If there was uncertainty or a failure to comply, a request for verification could be made to the so-called monitoring committee.
prověření (také: dodělání)
volume_up
detailing {podstatné jméno}

Příklady použití pro "prověření" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechVelmi se omlouvám za zdržení sněmovny, ale žádám vás, abyste toto prověření provedl.
I do apologise for delaying the House, but I would ask that you carry out that survey.
CzechMaximální opětovné prověření jaderných elektráren je určitě rozumné.
It is surely sensible to have the maximum number of repeat verifications of nuclear plants.
CzechChtěl bych rovněž dodat, že se Komise omezuje pouze na prověření podpory poskytnuté bytovým společnostem.
I would also need to add that the Commission only verifies aid given to housing companies.
CzechKomise by mohla požádat o prověření, zda v těchto zemích existují veřejné orgány, které se touto otázkou zabývají.
The Commission could ask to see that there are public authorities engaged with this.
CzechVůbec nejlepší by bylo prověření jaderných elektráren na celém světě.
A worldwide review of nuclear plants would be best.
CzechZ tohoto důvodu také potřebujeme kritické prověření střednědobého finančního programu, jak navrhuje pan Böge.
We therefore also need, as Mr Böge proposes, a critical examination of the medium-term financial programme.
CzechV případě nejasností a nedodržování byla možnost žádat o prověření tzv. monitorovací výbor.
If there was uncertainty or a failure to comply, a request for verification could be made to the so-called monitoring committee.
CzechTo vyžaduje prověření stavu politické a humanitární bezpečnosti a postavení lidských práv v Afghánistánu.
This involves examining the political and humanitarian security conditions and the human rights conditions in Afghanistan.
CzechÚčelem bylo prověření technických, funkčních a architektonických detailů fasády a úpravy interiéru.
The purpose of the mock-up building is to verify the technical, functional and architectural details of the facade and the internal design.
CzechPodle hodnocení Komise, které po důkladném prověření také můžeme podpořit, splňují tyto žádosti stanovená kritéria způsobilosti.
In accordance with the Commission's assessment, which, after thorough examination, we are also able to support, the applications fulfil the eligibility criteria set.
Czech. - (FR) Pane předsedající, členský stát odpovědný za prověření žádosti o azyl je nutno určit s využitím dublinského systému.
on behalf of the PSE Group. - (FR) Mr President, the Dublin system must be used to determine the Member State responsible for examining an asylum application.
CzechPostup pro předchozí prověření a konzultace určitých právních a správních předpisů navrhovaných členskými státy v oblasti dopravy (kodifikované znění) (hlasování)
Procedure for prior examination and consultation in respect of certain provisions concerning transport proposed in Member States (codified version) (vote)
CzechVěřím, že brzy všechny nemocnice získají dobrovolnou národní či evropskou akreditaci, tedy prověření své kvality, jako ji již mají třeba nemocnice v České republice.
I trust that all hospitals will soon obtain voluntary national or European accreditation involving quality checks. Hospitals in the Czech Republic already have to do this.
CzechJakékoli rozhodnutí ohledně poskytnutí obsahu e-mailu zesnulého uživatele bude učiněno pouze po pečlivém prověření; žádost o získání obsahu e-mailu je zdlouhavý proces.
Any decision to provide the contents of a deceased user’s email will be made only after a careful review, and the application to obtain email content is a lengthy process.
CzechPřistoupení Chorvatska k Evropské unii by mělo obrovské regionální důsledky a napomohlo by prověření rozsahu závazků, které na sebe vzala EU ve vztahu k západnímu Balkánu.
The accession of Croatia to the European Union would have enormous regional consequences and would help to test the scope of the obligations taken on by the EU for the Western Balkans.