CS

provést {sloveso}

volume_up
1. generál
Kandidátské země musí vyvinout cílevědomé úsilí a provést nezbytné reformy.
The candidate countries must make a determined effort to carry out the necessary reforms.
Doufám, že jim toto usnesení pomůže v převratu, který musí provést!
I hope that this resolution helps them to make the transition that they need to make!
Potřebujeme provést řadu změn v zájmu hladkého fungování vnitřního trhu.
We need to make numerous changes in view of the smooth operation of the internal market.
Protože v případě, že nedojde k předpokládaným změnám, můžeme provést přezkum.
Because if things do not change as they ought, we can do a review.
Z praktických důvodů to nebylo možné provést do září 2009.
For practical reasons, it was not possible to do this before September 2009.
Pokud jste to neudělali při instalaci aplikace SkyDrive, můžete to provést v Nastavení:
If you didn't do this when you set up SkyDrive, you can do it in Settings:
Albánie musí nezbytně provést 12 hlavních priorit uvedených ve stanovisku.
Albania urgently needs to implement the 12 key priorities of the opinion.
Aby ho bylo možné provést, musí být oprávněný a přiměřený.
It would be possible to implement, and it would be justified and proportionate.
Během následujícího roku musíme provést Evropskou občanskou iniciativu.
We have to implement the European Citizens' Initiative over the course of the next year.
provést zevrubnou analýzu dětských práv;
undertake a thorough analysis of children's rights;
Záměrem Goldstonovy zprávy bylo provést objektivní studii, což se bohužel nepodařilo.
The purpose of the Goldstone report was to undertake an unbiased study, but, regrettably, it failed in that.
Bosna musí provést rovněž ústavní změny, aby mimo jiné splnila Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv.
Bosnia also needs to undertake constitutional changes in part to comply with the European Convention on Human Rights.
V tuto chvíli existuje záměr provést komplexní analýzu celého projektu.
The intention at the moment is to carry out a comprehensive analysis of the project.
Nestačí provést jenom posouzení sociálního dopadu evropských právních předpisů.
It is not enough to carry out social impact assessments of European legislation.
Jak by pak bylo možné provést účelnou kontrolu rodičovského oprávnění?
How will it then be possible to carry out effective checks of parental authority?
Akci, kterou jste chtěli provést před vznikem problému.
The task that you were trying to accomplish prior to encountering the problem.
Ochranu klimatu lze provést, ale opatření musí být rychlá a jednotná.
Climate protection can be accomplished, but the measures need to be swift and consistent.
Je však třeba provést pomocí myši přeskočení po jednom.
But you must execute one jump at a time with your mouse.
Musíte rovněž zajistit, aby kód sledování služby Analytics na této stránce měl čas se provést dříve, než dojde k přesměrování.
You must also ensure that the Analytics tracking code on that page has time to execute before the redirect occurs.
Vzhledem k chybné nabídce však ECB nemohla tuto refinanční operaci provést ve stanoveném objemu, a v daný den bylo vypořádáno pouze 12,5 mld.
However, an erroneous bid prevented the ECB from executing this new longer-term refinancing operation for the standard amount, with only EUR 12.5 billion being settled on the specified day.
2. technologie
Musíme provést analýzu důvodů, které zapríčinily nedostatečné využívání těchto fondů.
We have to analyze the reasons that have led to a lack of use of these funds.

Příklady použití pro "provést" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechNestačí provést jenom posouzení sociálního dopadu evropských právních předpisů.
It is not enough to carry out social impact assessments of European legislation.
CzechNyní máme možnost provést nápravu tak, aby byly zajištěny lepší motivační pobídky.
We now have the opportunity to make corrections so that incentives are improved.
CzechJeště jednou bych se rád vrátil k vaší konzultaci, kterou dnes můžete provést.
Again, I would like to come back to your consultation, which you can have today.
CzechČlenské státy měly provést směrnici o službách v plném rozsahu do konce roku 2009.
Full implementation by Member States should have been achieved by the end of 2009.
CzechTakto snadno mohou studenti izolovat cokoliv a provést pitvu jakkoliv budou chtít.
Just like this, students can isolate anybody and dissect any way you want to.
CzechAby tato směrnice vstoupila v platnost, musí ji provést všechny členské státy.
For this directive to come into force, it must be implemented in all Member States.
CzechPrvní věc, kterou musíme, alespoň dle mého názoru, provést, je zahájit dialog.
The first thing we need to do as far as I can see is to establish a dialogue.
CzechJe třeba provést nezávislé vyšetřování, aby byli viníci postaveni před soud.
Independent investigations must be carried out to bring the guilty to justice.
CzechMusíme toto nařízení provést již od prvního června a již není cesty zpět.
We have had to implement this regulation since 1 June, and there is no way back.
CzechMyslím si, že bychom nejdříve měli provést analýzu, jaké funkce potřebujeme provádět.
I think we first need to do the analysis of what functions we need to perform.
CzechMusí existovat způsob jak provést sčítání ostatních bakterií v této populaci.
There has to be a way to take a census of the rest of the bacteria in the population.
CzechMusíme provést analýzu důvodů, které zapríčinily nedostatečné využívání těchto fondů.
We have to analyze the reasons that have led to a lack of use of these funds.
CzechMyslím si, že Komise by měla provést analýzu těchto návrhů, protože modely existují.
I think that the Commission should analyse these proposals, because models do exist.
CzechVe věci lidských práv jste zmínila, že nastal čas provést inventuru a jít dál.
You mentioned, on human rights, that it is time to take stock and move on.
CzechProto je nutné změnit rozsah jeho působnosti a provést strukturální změnu.
Therefore, it is necessary to correct its scope by making a structural change.
CzechTam nyní rovněž zavádějí obchodování s uhlíkem, zjišťují, jak to přesně provést.
They are also introducing carbon trading now; they are finding out exactly how to do it.
CzechObnovení nebo přesun miniaplikace lze provést jednoduše přetažením na požadované místo.
To restore or move a gadget, you can simply drag the gadget where you want it.
CzechTo je podle mého názoru analýza, kterou je třeba u tohoto dvojího hlasování provést.
That, to my mind, is the analysis that we need to make of this double vote.
CzechJe to jediná možnost, jak úspěšně provést mírový proces ve Blízkém východě.
That is the only prospect for a successful peace process in the Middle East.
CzechProjevil pochopení, ale jeho služby a právníci prohlásili, že to není možno provést.
He was sympathetic, but his services and lawyers said it could not be done.