česko-anglicko překlad pro "provázen"

CS

"provázen" anglický překlad

volume_up
provázen {příč. min.}
CS

provázen {příčestí minulé}

volume_up
provázen
volume_up
conducted {příč. min.}

Příklady použití pro "provázen" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

Czech(DE) Paní předsedající, obnovený zájem celého světa o Afriku je provázen vyhlídkami na změnu.
(DE) Madam President, renewed interest in Africa throughout the world is attended by a change in perspective.
CzechExistuje tu povzbudivý vývoj, který je však provázen velmi represivními soudy.
There have been some encouraging developments at times, but these are also accompanied by some very repressive judgments.
CzechJe potřeba, aby byl tento krok provázen také dalšími kroky v rámci celkového evropského přístupu.
This is a necessary step that needs to be accompanied, from now on, by other steps as part of an overall European approach.
CzechCelý proces byl provázen neustálým dialogem s občanskou společností a komplexním hodnocením dopadu na udržitelnost obchodu.
The whole process was also accompanied by a constant dialogue with civil society and a comprehensive trade sustainable impact assessment.
CzechSamozřejmě, že pokud má být účinným řešením chudoby, musí být jakýkoli hospodářský růst provázen aktivní politikou přerozdělování.
Of course, economic growth of any kind must be accompanied by an active redistribution policy if it is to be effective in tackling poverty.
CzechOdpírat nevinným dětem příležitost být milován a provázen životem milujícími rodiči, kteří pro dítě dělají všechno, by bylo kruté a nespravedlivé.
Denying innocent children the opportunity of being loved and guided through life by loving parents who are there for them would be cruel and unjust.
CzechMusíte uznat, že ačkoli je třeba rozvíjet vnitřní trh, musí být tento proces paralelně provázen rozvojem evropského sociálního modelu.
You must appreciate that, while there is a need to develop the internal market, the process must be accompanied by the parallel development of a European social model.
CzechV současnosti jsou připravovány a vedoucími misí budou v Minsku předloženy pravidelné zprávy a tento proces bude provázen dialogem o lidských právech.
Regular reports are currently being drafted and will be instituted by our heads of mission, in Minsk, and the human rights dialogue will supplement this process.
CzechK otázce Afghánistánu a Pákistánu: nová vláda se shodla na důležitosti komplexnější politiky - aby byl vojenský nárůst provázen nárůstem v civilní oblasti.
On Afghanistan and Pakistan: the new Administration agrees on the importance of a more comprehensive policy - to add a civilian surge in parallel to a military surge.
CzechJe nejvyšší čas, abychom ukončili stav, kdy pokles řádného zaměstnávání je provázen zvyšováním počtu pracovních míst, v nichž si lidé nejsou schopni vydělat živobytí.
It is high time we broke out of the situation in which the decline in proper employment is accompanied by a growing number of jobs from which people cannot earn their livelihood.
CzechAvšak prosperita neznamená jen hospodářský růst, neboť růst HDP může být provázen i prohlubováním sociálních rozdílů, čehož jsme v minulosti byli svědky v mnoha regionech.
However, prosperity does not just mean economic growth, as we have seen in the past how there can be a growth of GDP in many regions, but an intensification of social differences at the same time.