česko-anglicko překlad pro "provádět pro"

CS

"provádět pro" anglický překlad

CS

provádět pro {sloveso}

volume_up
provádět pro

Příklady použití pro "provádět pro" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechMusíme však být schopni plně provádět finanční nástroje pro vnější vztahy.
However, we need to be able to fully implement external relations financial instruments.
CzechPomocí rutin zásad skupiny lze provádět následující úlohy pro objekty zásad skupiny založené na doméně:
You can use the Group Policy cmdlets to perform the following tasks for domain-based Group Policy objects (GPOs):
CzechPříští rok začneme provádět komplexní program pro budování institucí v rámci Východního partnerství.
Next year, we will start implementing the Comprehensive Institution-Building programme under the Eastern Partnership.
CzechMusí mít rovněž dostatek autonomie, která jim umožní provádět jedinečné programy pro děti podporující tvořivost.
They must also have sufficient autonomy to enable the operation of programmes for children with uniqueness and creativity.
CzechKlíčovým úkolem partnerství bude pomoci členským státům lépe rozvinout a provádět jejich plány pro boj s rakovinou.
A key task of the Partnership will be to help Member States improve the development and implementation of their cancer plans.
CzechPotřebujeme vytvořit Evropský měnový fond a vedle toho provádět opatření pro stabilizaci veřejných financí členských států.
We need to create a European monetary fund and, alongside it, to implement measures for stabilising the Member States' public finances.
CzechPlány na rozšíření Evropské unie jsou často hodnoceny z hlediska potenciálu provádět účinná opatření pro zvýšení soudržnosti.
Plans for enlargement of the Union are often assessed in terms of the potential to conduct effective action in order to increase cohesion.
CzechNyní víc než kdy jindy vidíme naléhavou potřebu provádět pečlivě reformy, abychom pro evropské občany vytvořili kvalitní pracovní místa a blahobyt.
Now, more than ever, we can see the pressing need to implement reforms rigorously in order to create quality jobs and welfare for European citizens.
CzechNeexistuje způsob, jak by Albánie mohla vůbec začít provádět reformy nezbytné pro to, aby v současném politickém prostředí nestability získala důvěru EU.
There is no way Albania can even begin to enact the reforms necessary to regain the EU's confidence in the current political environment of instability.

Podobné překlady pro "provádět pro" anglicky

pro předložka
pro příslovce
English
pro podstatné jméno
English
provádět sloveso
připravit půdu pro sloveso
provádět průzkum sloveso
English
být pro sloveso
English
být zkratka pro sloveso
mít pochopení pro sloveso
provádět revizi sloveso