česko-anglicko překlad pro "provádění"

CS

"provádění" anglický překlad

volume_up
provádění instrukcí {stř}
CS

provádění {střední rod}

volume_up
provádění
volume_up
implementing {podstatné jméno}
Nařízení představuje důležitý nástroj pro provádění společné rybářské politiky.
The regulation is an important instrument for implementing the common fisheries policy.
Nová úloha a odpovědnost Parlamentu při provádění Lisabonské smlouvy (
Parliament's new role and responsibilities in implementing the Lisbon Treaty (
Mají se účastnit provádění, uplatňování a rozvoje schengenského acquis.
They are to be involved in implementing, applying and developing the Schengen acquis.
provádění (také: účinkování)
volume_up
performing {podstatné jméno}
Používáte-li zařízení Extender, pokuste se zabránit provádění úloh v počítači, které používají velké množství systémových prostředků počítače.
When using an Extender, try to avoid performing tasks on the computer that use a lot of computer system resources.
Tento spor souvisí se skutečností, že nám byl v důsledku studie ICEI přidělen nový úkol provádění kontroly soudržnosti.
The latter has something to do with the fact that, as a result of the ICEI study, we have been allocated the new task of performing coherence checks.
Měření kvality ovzduší v našich městech a provádění hloubkové analýzy tohoto měření by bylo krokem směrem k transparentnější tvorbě politik.
Measuring the air quality in our cities and performing an in-depth analysis of that measurement would be a step towards more transparent policy making.
provádění (také: vedení)
volume_up
guiding {podstatné jméno}
Jeho úkolem bude provést ji Radou a zahájit provádění strategie pro dunajský region.
It will be in charge of guiding it through the Council and launching the Danube strategy implementation.

Příklady použití pro "provádění" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechChtěl bych vyzvat ke zlepšení stavu provádění této směrnice v členských státech.
I am calling for an improved transposition of the directive in the Member States.
CzechČerná Hora si musí vytvořit solidní systém evidence provádění dohod a reforem.
Montenegro needs to build a solid track record of implementation and of reforms.
CzechMůže to také pomoci při překonávání obtíží při provádění programů soudržnosti.
This may help also to overcome difficulties in implementing cohesion programmes.
CzechJsou to vysoce uznávaní partneři při provádění projektů v oblasti lidských práv.
They are highly respected partners in the implementation of human rights projects.
Czech(PL) Pane komisaři, provádění Lisabonské strategie nepostupuje příliš zdařile.
(PL) Commissioner, implementation of the Lisbon Strategy is not going very well.
CzechPůjčovat Řekům další peníze a žádat po nich provádění dalších škrtů je nemoudré.
Lending more money to the Greeks and demanding they implement more cuts is unwise.
CzechNikdo se ho nebude držet, pokud jeho provádění Evropě přinese hospodářské ztráty.
No-one will follow it if the European economy loses out in its implementation.
CzechPokud jde o existující právní předpisy EU, velmi důležité je jejich provádění.
Regarding existing EU legislation, it is implementation that is very essential.
CzechEvropská unie je pevně odhodlána Ukrajině pomáhat v provádění jejích reforem.
The European Union is firmly committed to helping Ukraine implement its reforms.
CzechŽádám spotřebitele, aby aktivně přispívali k úspěšnému provádění tohoto sběru.
I appeal to consumers to actively contribute to the success of such collection.
CzechVládní politiky musí podporovat provádění zásad rovných práv a rovných odměn.
State policies must encourage the implementation of equal rights and equal pay.
CzechTaké zde se velmi spoléhám na Belgii, na to, že urychlí proces jejího provádění.
Here too, I am very much counting on Belgium to speed up the implementation process.
CzechNení proto přijatelné, aby provádění nařízení bylo odloženo na pozdější dobu.
It is therefore not acceptable for implementation to be deferred to a later date.
CzechTo povede k rychlejšímu a účinnějšímu provádění řízení pro porušení smlouvy.
This ensures faster, more efficient execution of treaty infringement proceedings.
CzechJak můžeme provádění těchto kontrol s důvěrou svěřit OSN a prvním zemím azylu?
How can we trust the UN and the first countries of asylum to organise such a check?
CzechZároveň by měla podporovat Libyjce v provádění změn a přechodu k demokracii.
It should also encourage Libyans to make changes and to move towards democracy.
CzechV budoucnosti je tomu třeba při provádění právních předpisů věnovat větší pozornost.
More consideration must be given to this when implementing future legislation.
CzechNyní je zásadní zaměřit se na provádění a dosahovat uspokojivých výsledků.
It is now crucial to focus on implementation and establish a solid track record.
CzechTyto zkušenosti bychom měli využít i při provádění Evropské politiky sousedství.
These should also be used to advantage when the ENP is being implemented.
CzechPředevším musí členské státy zesílit vnitrostátní provádění právních předpisů EU.
First of all, Member States have to step up national implementation of EU legislation.