CS

protokol {mužský rod }

volume_up
protokol
volume_up
protocol {podstatné jméno}
Protokol FTP (File Transfer Protocol) je protokol používaný k přenosu souborů přes Internet.
File Transfer Protocol (FTP) is a protocol used to transfer files over the Internet.
Protokol o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy (protokol o dopravě) (
Protocol on the Implementation of the Alpine Convention in the field of Transport (
Chcete-li nainstalovat protokol, klepněte na možnost Protokol a potom klepněte na tlačítko Přidat.
To install a protocol, click Protocol, and then click Add.
K uplatnění náhrady škody od pojišťovny nebo u soudu totiž budete potřebovat policejní protokol.
You will need to enclose the police report when making your insurance or compensation claim.
Hlasovala jsem pro tuto zprávu, protože chci pomoci tomu, aby dodatečný protokol k Lisabonské dohodě vstoupil v platnost.
I voted for this report in order to help bring the Additional Protocol to the Lisbon Agreement into force.
Tisk o tom informuje, jako by protokol byl výjimkou z Listiny.
The press is reporting the protocol as being an opt-out from the Charter.
protokol
volume_up
minutes {podstatné jméno}
(Wyniki i inne szczegóły głosowania: zobacz protokół)
(For the results and other details on the vote, see Minutes)

Příklady použití pro "protokol" v anglickém jazyce

Tyto věty pochází z externích zdrojů a nemusí být správné. Společnost bab.la nenese za tento obsah žádnou odpovědnostl.

CzechTento protokol kromě bezpečnostních aspektů pokrývá i ochranu životního prostředí.
As well as its security aspects, this protocol covers environmental protection.
CzechAno, všechny členské státy ji podepsaly, ale ne všechny podepsaly i protokol k ní.
Yes, all Member States have signed, but they have not all signed the protocol.
CzechProtokol k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi ES a Moldavskou republikou (
Protocol to the Partnership and Cooperation Agreement between the EC and Moldova (
CzechObvykle se k tomuto účelu používá protokol TCP (Transmission Control Protocol).
The Transmission Control Protocol (TCP) is usually used for media streaming.
CzechVšichni samozřejmě souhlasíme, že Turecko musí splnit dodatkový protokol.
We all agree, of course, that Turkey has to comply with the additional protocol.
CzechMimoto Kjótský protokol vytvořil nový kapitalistický trh pro obchodování s emisemi.
In addition, the Kyoto Protocol created a new capitalist market in emissions trading.
CzechNěkteré účty nejde přidat, protože využívají protokol POP (Post Office Protocol).
Some accounts can’t be added because they use POP (Post Office Protocol).
CzechProtokol TCP/IP definuje jazyk, kterým váš počítač komunikuje s jinými počítači.
TCP/IP defines the language that your computer uses to communicate with other computers.
CzechProtokol o provádění Alpské úmluvy v oblasti dopravy (protokol o dopravě) (
Protocol on the Implementation of the Alpine Convention in the field of Transport (
CzechSystém Windows používá protokol LLTD pro mapování počítačů a zařízení v síti.
Windows uses the LLTD protocol to map computers and devices on a network.
CzechTento protokol totiž představuje úspěšné završení dlouhodobého úsilí.
That is because this Protocol represents the achievement of a long-held ambition.
CzechPak tu padla otázka o smlouvě, která by měla vystřídat Kjótský protokol.
Then there was the question about the treaty that should replace the Kyoto Protocol.
CzechChtěla bych připomenout Úmluvy o kyberkriminalitě a její dodatkový protokol.
I would recall the Convention on Cybercrime and its additional protocol.
CzechKjótský protokol tuto oblast zcela pominul a z toho bychom se měli poučit.
This was a complete failure under Kyoto, and so let us learn the lessons.
CzechNašim tureckým přátelům často opakujeme, že protokol musí ratifikovat a uplatnit.
We often say to our Turkish friends that they must ratify and implement the Ankara Protocol.
CzechDále se domnívám, že pokud jde o Kjótský protokol, postupujeme stále špatně.
I also think that we are still on the wrong track with regard to Kyoto.
CzechPokud chcete vytvořit domácí skupinu nebo se k ní připojit, je nutné zapnout protokol IPv6.
Your network connection must have IPv6 enabled to create or join a homegroup.
CzechTento protokol je plný mezer, které ve skutečnosti situaci jen zhoršují.
Kyoto is full of loopholes, which are in fact aggravating the situation.
CzechProtokol FTP (File Transfer Protocol) je protokol používaný k přenosu souborů přes Internet.
File Transfer Protocol (FTP) is a protocol used to transfer files over the Internet.
CzechPokud směrovací infrastruktura nepoužívá protokol RIP, nelze službu naslouchání RIP použít.
If the routing infrastructure doesn't use RIP, you can't use RIP listening.